Nyfors och Wättinge

Nyfors är en Stockholmsområdets mest spännande platser ur industrihistorisk synvinkel. Här har en rad olika tillverkningsindustrier tagit vara på vattenkraften åtminstone sedan 1400-talet till och med 1900-talets början. I regionen har det varit ganska ont om vattenkraft.

Svartvitt foto från 1930-talet med glada damer vid Nyfors

Foto från Hällbergas fotoalbum, sparat sedan 1930-talet. I texten bredvid står det: "Muntra fruarna vid forsen. Valvet som synes, pryder nu jordkällaren" (vid Hällberga)

Först Wättinge

Från denna passage mellan sjöarna Tyresö Flaten och Albysjön går många trådar till olika delar av Tyresös historia. Namnet Wättinge hänger ihop med den stora stenbumlingen "wättingen" som ligger mitt i utloppet. Fallhöjden är cirka 6 meter mellan de båda sjöarna. Kraften i fallet togs tillvara redan på 1400-talet då det berättas om en mjölkvarn på platsen.

Kungens krutfabrik

På 1500-talet lät Gustaf Vasa anlägga en hammarsmedja som under ca 30 år bearbetade järn och framställde produkter för kronans behov såsom bultar, murankare och kanonplåtar. Hammarsmedjan flyttades till Nacka på 1560-talet och en krutkvarn byggdes upp istället. Krut var en svåranskaffad krigsförnödenhet och det var viktigt att vara självförsörjande. I början av 1600-talet flyttade kruttillverkningen helt från Tyresö.

Järntråd och kopparplåt

Vid Wättinge anlades redan 1595 Sveriges första järnvalsverk. Järnet klövs i smala trådar att göra exempelvis spik av och här arbetade 25 tyska hammarsmeder, flera klyvare och periodvis närmare 100 soldater som behövdes för arbetet med kolningen. Vid samma tid finns även en kopparhammare som tillverkade takplåtar till Stockholms slott och en såg. Vattnet leddes i långa rännor på höga stolpar.

Barnarbete

I början av 1600-talet finns också en valkkvarn som filtar ylletyg. Här arbetade barn och ungdomar från Stockholms barnhus, då "fattigdomen i landet ej lämnar deras föräldrar medel att sörja för deras nyttiga uppfostring, och för den skull ingen annan utväg lärer övrig bliva, så framt förekommas skall att Riket ej må bliva uppfylt med överdådigt och odugligt folk...."

Illustration över Nyfors av David Bracken

Illustration över Nyfors på 1700-talet med pappersbrukets byggnader av konstnär David Bracken. Rekonstruktion med stöd av brandförsäkringshandlingar.

Nyfors pappersbruk

I mitten av 1700-talet börjar namnet Nyfors användas, då en ny strömfåra togs upp. Ett stort pappersbruk byggdes upp med tillhörande arbetarbostäder och torkvindar. 1849 byggdes det nuvarande bostadshuset vid sjön som disponentbostad. Den ersatte en tidigare byggnad på platsen. Pappersbruket var verksamt fram till 1880-talet då det slutligen lades ner och i slutet av seklet byggdes bruket om till sågverk med en stor byggnad över forsen.

Karta över Nyfors pappersbruk 1806 och svartvitt foto av arbetarbostad

Brandförsäkringshandling för Nyfors pappersbruk år 1806 (t v) och foto från 1933 av byggnaden där pappersbruksarbetarna bodde i s k spisrum: ett rum med eldstad (idag riven). Högst upp fanns torkvind för papper.

Den gamla vägen

I mer än 200 år, fram till 1908, fanns också en sämskmakarstamp där djurhudar bearbetades till mjuka skinn. Allfartsvägen hit hette Sämskmakarevägen och motsvaras idag av den gång-och cykelbana vi kallar Wättinge gårdsväg. Du hittar den på Gabriel Bodings karta från 1748-52, som finns att köpa på biblioteket!

Svartvitt foto av den gamla disponentbostaden vid Nyfors och vy över Albysjön

Vy av Nyfors f d disponentbostad från 1800-talets mitt, vid Albysjön. På kartan ovanför ligger redan en byggnad på platsen, men den måste ha rivits när detta hus uppfördes. Foto troligen från 1940-talet. Ur Tyresö kommuns arkiv.

Storhetstidens slut

Vid förra sekelskiftet började ångmaskiner och elmotorer konkurrera ut vattenkraften och den sista verksamheten var en såg och mjölkvarn som drevs av en byggmästare under åren 1925-36. Han levererade bland annat virke till de nya sommarhusen vi Flatens norra strand. I många år var sedan området förfallet, vattnet spolade undan mark och husgrunder och först 1975 restaurerades Nyfors med en gång-och cykelbro.

Nyfors idag

Idag är disponentbostaden privatbostad och Nyfors en del av en populär vandringsled och naturområde. Av den forna industriverksamheten syns spåren i markens stensättningar. Det är svårt att föreställa sig alla de skiftande verksamheter som har funnits här, med människor i arbete och knirkande vattenhjul.

I boken Tre Strömmar - industrihistoria i Tyresö kan du läsa mer om området. Se länken nedanför.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 5 april 2023