Allmänna bestämmelser – föreningsstöd

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett allsidigt utbud av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter i Tyresö. Därför är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för bland annat arrangemang, verksamhet och projekt. För att vara bidragsberättigad ska de allmänna bestämmelserna uppfyllas.

Ur kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.

Bidragsberättigade föreningar och studieförbund

Ideella föreningar vilka bedriver verksamhet som huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medlemmar och har sin hemvist (eller sektion) i eller i nära anslutning till Tyresö kommun, är bidragsberättigade.

Utöver detta ska en bidragsberättigad förening ha en vald styrelse och följa demokratiskt antagna stadgar och principer. Föreningen ska motverka kränkningar och diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt vara öppen för alla som avser att följa föreningens syfte och ändamål. All barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas i en alkohol- och drogfri miljö.

Slutligen ska en bidragsberättigad förening (respektive studieförbund) vara registrerad i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister. Föreningen ska årligen, efter respektive årsmöte, registrera de senaste fastställda föreningsuppgifterna (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning) samt uppgifter om det aktuella medlemsantalet i föreningsregistret. För att ansökan ska behandlas ska de senast fastställda föreningsuppgifterna vara registrerade i samband att föreningen lämnar in en ansökan om bidrag.

Förutom föreningar kan även studieförbund som Folkbildningsrådet erkänner som godkända studieförbund[1], som bedriver verksamhet som huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medlemmar och har sin hemvist (eller sektion) i eller i nära anslutning till Tyresö kommun, erhålla vissa former av bidrag och stöd från Tyresö kommun (vilka specificeras under respektive stödform).

Föreningar och organisationer som inte är bidragsberättigade

  • Ekonomiska föreningar.
  • Politiska partier.
  • Organisationer vars huvudsakliga verksamhet är av stödjande karaktär ex. supporterklubbar och insamlingsorganisationer.
  • Intresseorganisationer såsom fackföreningar, företagarföreningar, tomtägarföreningar och liknande.
  • Förening som får bidrag från annan kommun (undantag kan medges om det finns en i förväg godkänd samverkan med annan kommun).

Föreningar och organisationer som inte anses bidragsberättigade enligt ovan, kan vara berättigade till vissa stöd- och bidragsformer. Eventuella undantag framgår under respektive avsnitt för de olika stöd- och bidragsformerna i riktlinjerna.

Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden efter prövning bevilja undantag från bestämmelserna.

Ansökan

Bidragsansökan ska undertecknas av behöriga företrädare för föreningen och lämnas in elektroniskt på det sätt kommunen anvisar under rubriken för respektive bidragsform.

Bidrag kan inte sökas retroaktivt (med undantag för lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag och studieförbundsbidrag). Under rubriken för respektive bidragsform anges när ansökan senast ska vara inlämnad till kommunen.

Bidrag beviljas generellt inte för att täcka kostnader för löner eller löneliknande förmåner. För att stötta särskilda insatser eller aktiviteter (som bedöms kunna leda till att personer som befinner sig långt ifrån föreningslivet tar del av föreningens aktiviteter) kan dock bidrag beviljas för att täcka vissa lönekostnader. Skäliga ersättningar kan även beviljas för tillfällig specialistkompetens som bedöms tillföra något extra till föreningens ordinarie verksamhet, exempelvis extern föreläsare.

Bidrag beviljas inte till förening eller studieorganisation som har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs.

Tolkning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser inom ramen av kommunfullmäktige årligen anslagna medel.

Vid bedömningen tar kultur- och fritidsnämnden hänsyn till föreningar och studieförbunds övriga möjligheter att finansiera den verksamhet som stödet avser.

Redovisning och ansvar

En förening som beviljats bidrag från kultur- och fritidsnämnden är skyldig att låta kultur- och fritidsnämnden och dess revisorer att ta del av föreningens räkenskaper om kommunen efterfrågar dessa. Av föreningens bokföring ska det tydligt framgå vilka bidrag som föreningen erhållit (beviljade av kommun, landsting, stat) och till vilka bidragsbelopp samt antalet betalande medlemmar och medlemsavgifternas storlek.

Föreningar som beviljats bidrag är skyldiga att anmäla förändringar i verksamheten som kan påverka förutsättningen att erhålla bidrag. Om föreningen inte följer bidragsbestämmelserna eller frångår ansökan som bidrag beviljats för, kan kultur- och fritidsnämnden kräva tillbaka utbetalda bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av beviljade bidrag. Om föreningen inte utnyttjat hela bidraget för det avsedda verksamhetsåret enligt ansökan är föreningen skyldig att senast den 31 mars året efter återbetala ej utnyttjat belopp.

För vissa av bidragsformerna är föreningar som beviljats bidrag skyldiga att lämna in en särskild redovisning av bidraget, vilket i så fall anges under rubriken för respektive bidragsform.

Utbetalning

Utbetalning sker endast till föreningens bank- eller plusgiro. Föreningen (respektive studieförbundet) ansvarar för att, registrera gällande bankuppgifter i föreningsregistret samt, inför respektive ansökan se över att de angivna uppgifterna är gällande. Under rubriken för respektive bidragsform i riktlinjen finns mer information om utbetalningsrutinerna för respektive bidragsform.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024