Kulturbidrag – bestämmelser och tillämpning

Föreningar och studieförbund kan ansöka om kulturbidrag. Kultur- och fritidsnämnden gör sin bedömning och gör beslut efter de bestämmelser och föreskrifter som du kan läsa om här.

Bidragsbestämmelser kulturbidrag

Bidrag till kulturprogram kan sökas av föreningar för program riktade till allmänheten. Bestämmelserna är fastställda av kultur- och fritidsnämnden § 38/2005. Reviderad Dnr 2011 KFN 0070 § 81, Dnr 2016/KFN 0107, Dnr 2017/KFN 0096 007.

Ändamål

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att stödja ett rikt och allsidigt utbud av kulturprogram i Tyresö. Nedanstående regler gäller Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program och arrangemang med kulturellt innehåll.

Villkor

 • Grundvillkor för erhållande av bidrag som Tyresöförening är:
  – att föreningen har antagna stadgar
  – att föreningen, på särskild blankett, snarast efter årsmötet, inkommer till kulturenheten med aktuella föreningsuppgifter samt senaste verksamhets- och revisionsberättelse.
 • Bidrag kan beviljas för program/arrangemang som vänder sig till allmänheten.
 • Allmänheten ska informeras och ha tillträde.

Ansökan

 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten, ekonomisk kalkyl och tidplan.
 • Bidragsberättigade kostnader är arvoden och gager (inklusive sociala avgifter), resor, traktamenten, information, lokalhyra, hyra för utrustning och liknande som kommunen inte kan tillhandahålla.
 • I ansökan skall anges entréavgifter och övriga intäkter samt om bidrag sökts från annat håll.
 • Ansökan om bidrag kan göras två gånger per år och ska inlämnas:
  – senast 15 april för perioden 1 juli–31 december
  – senast 15 oktober för perioden 1 januari–30 juni

Ansökan görs digitalt via kommunens e-tjänst.

OBS! På grund av pandemin erbjuder Kultur- och fritidsnämnden möjlighet att söka bidrag löpande under hösten 2021. Välkommen med er ansökan!

Bidragets storlek

Kultur- och fritidsnämnden bedömer bidragets storlek inom ramen för anslagna medel och de uppgifter som föreningen lämnar.

Utbetalning

 • Beviljat bidrag betalas ut när programmet genomförts och slutredovisning lämnats senast 60 dagar efter genomförandet.
 • Verifikationer på kostnader och intäkter ska lämnas vid anmodan.
 • Förskott kan beviljas efter särskilt beslut på högst hälften av beviljat bidrag.

Tolkning och tillämpning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser inom ramen för av kommunfullmäktige årligen anslagna medel. Särskilda tillämpningsföreskrifter finns.

Tillämpningsföreskrifter för bidrag till kulturarrangemang

Vilka föreningar

Föreningar med säte och stämma i Tyresö. Inte endast allmännyttiga och ideella föreningar kan söka utan även övriga föreningar förutsatt att villkoren uppfylls.

Arrangemanget

Bidraget är ämnat för offentligt kulturarrangemang. Föreningarnas egna återkommande aktiviteter som kräver deltagaranmälan, eller arrangemang som till övervägande del är riktade till de egna medlemmarna, kan inte söka bidrag inom dessa regler.

Kulturellt innehåll

För bedömning av det kulturella innehållet kan de nationella kulturpolitiska målen vara vägledande.

Inträde och tillgänglighet

Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt ur såväl ekonomiska som lokalmässiga aspekter för alla kommunens invånare.

Information

Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska lämnas till månadsbladet och evenemangskalendern på kommunens webbplats senast den 10:e, månaden innan arrangemanget går av stapeln. Dessa tjänster är kostnadsfria.

Information om marknadsföring går att läsa här

Bidrag

Bidraget är avsett som en delfinansiering av programmet. Nämnden bedömer storleken på bidraget på grundval av:

 • det kulturella värdet av arrangemanget
 • intäkternas storlek
 • uppgivna kostnader

Som bidragsunderlag får inte räknas räntor, avskrivningar på instrument, inredning och utrustning. Bidrag kan heller inte sökas för kostnader på egna lokaler. Beviljat bidrag gäller för den redovisade programplaneringen.

Föreningar som anordnar kulturprogram riktade till barn och ungdom prioriteras.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021