Förslag till dagordning

Att innan ha gjort en dagordning och förslag till stadgar är bra. Dessa delas ut till deltagarna och den som väljs till mötesordförande ska se till att deltagarna förstår vad innebörden är.

En dagordning för ett första möte bör ha följande punkter:

  • fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet)
  • val av mötesordförande
  • val av mötessekreterare
  • val av två justeringsmän tillika rösträknare
  • fastställande av föredragningslista för mötet
  • fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  • fastställande av namn på föreningen
  • fastställande av stadgar för föreningen
  • val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

Man kan givetvis ha fler punkter på dagordningen, men det är inte nödvändigt. När mötet är avslutat är föreningen bildad.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 29 april 2020