Att bilda styrelse

En förenings stomme utgörs av styrelse, skrivna stadgar och revisorer. Det första steget mot en fungerande förening är att bilda en ansvarsgrupp, en styrelse. Denna bör minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör.

Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med till exempel vice ordförande, ytterligare styrelseledamöter samt suppleanter (ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna).

Styrelsens arbetsuppgifter

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Styrelsen ska inom ramen för stadgarna verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för att få medlemmarna i föreningen engagerade i föreningens aktiviteter. Föreningens styrelse bör fördela arbetsuppgifterna bland medlemmarna. I en demokratisk förening med verksamhet för barn och ungdomar är det naturligt att även yngre kan få uppgifter i en styrelse.

Styrelsens arbetsuppgifter brukar fördelas så här:

  • Ordföranden leder föreningens sammanträden, svarar för planeringsverksamheten, för föreningens talan, övervakar att alla beslut genomförs, godkänner alla räkningar, är föreningens firmatecknare.
  • Sekreteraren skriver föreningens protokoll, sköter föreningens arkiv, sköter föreningens post.
  • Kassören sköter föreningens ekonomi och budget, in- och utbetalningar, svarar för medlemsregister och eventuella bankkonton.
  • Övriga ledamöter kan få särskilda uppgifter, till exempel informationsansvar, vara programledare, vara ungdomsansvarig eller ansvara för att sköta föreningens försäkringsfrågor.

Revisorer

På årsmötet utser föreningen två revisorer. De kan vara medlemmar eller icke medlemmar beroende på typ av förening. Revisorerna företräder föreningens medlemmar och väljs på årsmöte. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, verksamhet och korrespondens. När allt är genomgånget ska de skriva en revisionsberättelse som redovisas på årsmötet. I denna beskrivs hur arbetet utförts, om det finns några anmärkningar samt ett förslag om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen.

Firmatecknare och ansvar

Grundläggande för föreningsformen är skillnaden mellan föreningens ansvar och enskilda medlemmars personliga ansvar. På olika slags handlingar som brev, bidragsansökningar, bank och posthandlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckningen av den eller de personer som föreningen har utsett till firmatecknare. Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, till exempel kassören eller sekreteraren får uppdraget att "teckna föreningens firma".

Styrelsen ska även besluta vilka som ska teckna postgirokonton och eventuella bankkonton. Beslutet måste anges i protokoll så att posten eller banken kan få ett protokollsutdrag. I beslutet ska det även anges om den som tecknar föreningen kan göra det ensam eller måste göra det tillsammans med andra personer. Namnen på föreningens firmatecknare ska anges i beslutet. Firmatecknarna måste vara myndiga, det vill säga fyllt 18 år.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 18 maj 2021