Modersmål

Modersmål är ett skolämne som kan läsas genom hela grundskolan och på gymnasiet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga, vilket gynnar både individ och samhälle.

I Tyresö kommun finns för närvarande dessa språk i modersmålsundervisningen:

Arabiska, armeniska, bosniska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, jiddisch, kroatiska, kurmanji, mandarin, mongoliska, persiska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, somaliska, sorani, spanska, swahili, thailändska, tigrinja, turkiska, tyska och ukrainska.

Varför satsar vi på modersmål?

Forskning har visat att goda kunskaper i modersmålet ger bättre resultat i alla ämnen i skolan. Modersmålet är en ovärderlig tillgång för att lyckas bättre i skolan och för barnens hela personliga utveckling.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska, har eleven rätt till modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet och språket ska talas hemma dagligen. Modersmålsundervisning är inte undervisning på nybörjarnivå. För nationella minoriteter gäller särskilda regler, läs mer under rubriken Minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Adoptivbarn med annat modersmål har rätt till undervisning i sitt modersmål. Barnen är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har ansökt om undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå. För minoritetsspråken gäller mer generösa regler, läs mer under rubriken Minoritetsspråk.

Grundläggande kunskaper

För att en elev ska ha rätt till modersmålsundervisning krävs att eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket. Grundläggande kunskaper innebär att eleven kan förstå sitt modersmål i dagligt tal. Modersmålsundervisningen sker på modersmålet.

Innan modersmålsundervisningen börjar ska alla nya elever tillsammans med vårdnadshavare ha ett samtal med modersmålsläraren. Sedan bjuds eleven in till undervisning och läraren kartlägger elevens kunskaper under de 2–3 första lektionerna. Kartläggningen är muntlig, eleven behöver inte kunna läsa och skriva på modersmålet. Om eleven inte bedöms ha grundläggande kunskaper kommer ansökan om modersmålsundervisning att avslås.

Undervisning i modersmål

Modersmålsundervisning kan anordnas antingen som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller anordnas som undervisning utanför den garanterade undervisningstiden. I Tyresö kommun är det praxis att ordna undervisningen utanför den garanterade undervisningstiden.

Den generella rätten till modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden kan begränsas till högst sju läsår under elevens skoltid, om eleven inte har särskilda behov av sådan undervisning. Begränsningen gäller dock inte modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

Modersmålsundervisningen har en egen kursplan med kunskapskrav från årskurs 6. Enligt läroplanen ges betyg från årskurs 6.

Undervisningsgrupperna är åldersblandade. Elever i årskurs F–2 har undervisningen på sin vanliga skola. Elever i årskurs 3–9 samt gymnasiet har undervisning på anvisad skola. Eleverna ansvarar själva för att ta sig till och från modersmålsundervisningen.

Modersmålsundervisningens kursplan (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Elever som hör till de nationella minoriteterna har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk även om det bara finns en sökande elev i kommunen, och om det finns en lämplig lärare. Eleven behöver inte använda språket i dagligt umgänge eller ha några tidigare kunskaper i språket. Nationella minoritetsspråk kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare). Skyldigheten att erbjuda eleven modersmålsundervisning i minoritetsspråken inte begränsad till ett visst antal läsår.

Läs mer i Skollagen (kap 10,7 §) Länk till annan webbplats.

Ansökan om modersmål

Ansökan görs via e-tjänst. Notera att du inte kan ansöka under perioden 1 mars–30 april. E-tjänsten öppnar igen den 1 maj.

Ansökan är bindande och gäller tills vidare för elever i grundskolan. Elever i gymnasiet ansöker varje läsår. Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när eleven väl börjat delta i undervisningen är den obligatorisk tills man väljer att säga upp sin plats.

E-tjänst: Ansökan till modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Avsluta modersmålsundervisningen

Om du vill avsluta din modersmålsundervisning använder du e-tjänsten för att avsluta.

E-tjänst: Avsluta modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Studiehandledning

Elever har rätt till studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Skolan ansvarar för att ansöka till enheten för mångfaldsfrågor om denna resurs.

Studiehandledningen är ett stöd som kan ges i olika ämnen där eleven ännu inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 16 augusti 2019