08 december 2020

Fjärrundervisning terminen ut

Teaching by distance at Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium kommer att fortsätta bedriva fjärrundervisning terminen ut på samma sätt som vi gjort sedan 4 november. Elever som är på APL fortsätter att vara på APL. Gymnasiesärskolan fortsätter att vara öppen som tidigare.

Beslutet grundar sig både på de nationella rekommendationerna som presenterades i går och på beslut fattade av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Vi vet ännu inte hur vårterminen kommer att se ut vad gäller smittläge och eventuell fjärrundervisning. Kollegiet och skolledningen för diskussioner om utmaningar och lösningar kring praktiska moment, bedömning och examination som kommer att uppstå vid eventuell långvarig fjärrundervisning.


Tyresö gymnasium will continue to teach by distance in the same way it has, since November 4. Students that are on APL will continue to be on APL. Gymnasiesärskolan will be open, in the same way as before. This decision is based on the national recommendations that were presented yesterday and on decisions made by gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

We can not know how spring will turn out, in terms of infection and possible teaching by distance. The teaching staff and the school management are discussing what challenges may emerge and possible solutions on practical elements, assessment and exams, on the eventuality of prolonged teaching by distance.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 8 december 2020
Upp