Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Välkomnande entréer till Alby och Tyresta

Under våren 2019 utlyste Tyresö kommun tillsammans med Sveriges arkitekter en arkitekttävling för välkomnande entréer till Alby och Tyresta. Bidraget Rest landskap av arkitektbyrån Gottlieb Paludan Architects utsågs till vinnare och det förslag som kommer att arbetas vidare med.

Förslaget till bro, sett från Alby. Illustration av Gottlieb Paludan Architects.

Tyresö kommun bjöd våren 2019 in till en allmän projekttävling för utformning av entréer till Alby friluftsområde och Tyresta nationalpark med naturreservat samt en bro över Nyforsviken. Tävlingen var ett steg i en längre process som tog sin början redan 2008 med en utredning om en ny nordlig entré till Tyresta. Tävlingen genomfördes med stöd av Sveriges Arkitekter. En tävlingsjury utsåg i november 2019 en vinnare och belönade även två andra bidrag.

Se hela juryutlåtandet

1:a pris - 500 000 SEK

Rest landskap av Gottlieb Paludan Architects

Juryn om Rest landskap:
"Rest Landskap lyckas med en synbart enkel gest skapa tillägg på platsen och en bro som bär över Nyforsviken utan att konkurrera med den orörda naturen mer än nödvändigt. Den föreslagna bron står ut bland andra med sin inkännande utformning. Här finns förutsättningar att tillföra en brokonstruktion och spänger som är försiktigt inpassade i landskapet och låter naturen komma till sin rätt."

Se hela förslaget

2: pris - 150 000 SEK

Invid Brynen av AndrenFogelström AB och Land Arkitektur AB
Se hela förslaget

3:e pris - 50 000 SEK

Leda in och bära över av White arkitekter Aktiebolag
Se hela förslaget

Frågor och svar om arkitekttävlingen

  • Välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat
  • Struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentrén samt
    bättre och säkrare cykelparkering
  • En väl gestaltad bro över Nyforsviken som fungerar som en nordlig
    entré till Tyresta från Alby naturreservat
  • Upphandling av arkitekttjänster för fortsatt uppdrag att genomföra bron

Arkitekttävlingen om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta var ett sätt att få fram konkreta förslag på bron som beslutades att genomföras i mars 2016. Tävlingen gav också kommunen förslag på övriga entréer till Alby naturreservat och friluftsgård, vilket kan hjälpa till i arbetet med att komma vidare med de förbättringsåtgärder som har pekats ut i området sedan en lång tid tillbaka.

Att anordna en arkitekttävling är ett sätt att upphandla arkitekttjänster som enligt lag är godkänd som urvalsprocess enligt LOU, Lag om offentlig upphandling. I en allmän arkitekttävling får alla som vill delta och öppna tävlingar av det här slaget brukar engagera ett stort antal arkitekter som satsar sin kreativitet och kompetens i ett spännande uppdrag. Som beställare får kommunen då in flera olika förslag på utformning att jämföra mellan och fördelar och nackdelar med de olika förslagen kan då jämföras och olika kvaliteter ställas mot varandra på ett tydligt sätt.

Vinnaren utsågs av en jury bestående av tjänstepersoner på Tyresö kommun, en representant från Stiftelsen Tyrestaskogen och ett par arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter. I bedömningsprocessen tog juryn hjälp av flera sakkunniga och referensgrupper, varav Tyresöborna var en grupp. Mellan 18 juni och 25 augusti var förslagen utställda på Tyresö bibliotek. Medborgare kunde då svara på en enkät med frågor kring förslagen till utformning av entréer och bro. Övriga referensgrupper bestod bland annat av kommunekolog, ansvariga för drift och skötsel av friluftsgård och naturreservat samt företrädare för
naturskolan samt föreningslivet. Tyrestas styrelse och förvaltningspersonal utgjorde också referensgrupp.

I somras och under början av hösten fanns bidragen utställda på biblioteket och på webben, för alla medborgare att tycka till om. Medborgarnas åsikter var ett viktigt underlag i juryns beslut, jämsides med andra referensgrupper.

Det förslag som de flesta Tyresöbor föredrog var förslag nummer 6 - Samband. Nästan 30 % av de som besvarade enkäten om tävlingen hade pekat ut den som sin favorit. Många kommenterade sitt val med att man vill ha en bro som är enkel, som smälter in och som tar stor hänsyn till naturen.

Juryn håller med om att förslag nummer 6 är en väl utformad bro som smälter in bra i viken med sin lätt svängda form. Men en bro som är böjd på det här sättet behöver grundläggas med pelare i sjöbotten, vilket inte krävs av hängbroar. Det vinnande förslaget, Rest Landskap, bedöms dessutom kunna genomföras från vattnet utan större ingrepp i naturen vid anslutningarna. Juryn har bedömt att alternativ det vinnande bidraget alltså gör ett ännu mindre ingrepp i naturen än Samband.

Genom att anordna en arkitekttävling har kommunen fått många bra, konkreta förslag med hög arkitektonisk kvalitet, som man sedan kunnat värdera för- och nackdelar med. Totalt inkom bidrag från 27 arkitektbyråer och bara tre av dem får ersättning för det engagemang och den tid de lagt ned. De 500 000 kr som går till vinnaren innebär att kommunen köper förslaget, ett förslag som juryn bedömt ger minst åverkan på vattenmiljön och den kringliggande naturen.

Att förstärka entréerna till Alby naturreservat och Tyresta är ett behov som uppmärksammats sedan länge. Redan 2008 utredde stiftelsen Tyrestaskogen och Tyresö kommun tillsammans med White arkitektkontor en ny nordlig entré till Tyresta från Tyresö kommun. Av de fyra områden som pekades ut i utredningen såg stiftelsen och kommunen en ny bro över Nyforsviken som den mest attraktiva lösningen.

Utvecklingsplanen för ”Attraktiva Alby” togs fram mellan 2012 och 2014 i dialog med medborgare, internt på kommunen samt med olika intresseorganisationer. Även där belyses vikten av välkomnande och tillgängliga entréer till området. Fler ska känna till Alby friluftsområde och kopplingen från Alby friluftsområde till Tyresta nationalpark ska förbättras.

I oktober 2015 gav dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark. Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom en ny broförbindelse över Nyforsviken, samt genom att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar. Beslut om att genomföra en ny bro togs av MSU i mars 2016. Att genomföra bron finns sedan dess med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen och investeringsmedel är avsatta.

Kommunens översiktsplan, Tyresö 2035, antogs i kommunfullmäktige i juni 2017 och i den står det att kommunen och övriga aktörer ska förbättra tillgången till storstadsnatur i både Erstavik i Nacka kommun och i Alby naturreservat och arbeta med att skapa tydliga entréer och vägar in i naturområdena. Tyresta området ingår sedan dess i riksintresset för rörligt friluftsliv och en bro i det här läget över Nyforsviken skapar starkare koppling mellan Alby och Tyresta och det friluftsliv som finns där.

En koppling som i och med sitt läge i förhållande till Alby Naturreservat kan utveckla och stärka Alby som ett större natur- och friluftsområde och kommer att berika alla Tyresöbor, genom ökad tillgång till natur- och friluftsliv. Genom att stärka entrén till Tyresta kan vi också locka fler besökare till kommunen och en ny bro kommer även underlätta driften av området och uthyrning av Rundmar i Tyresta naturreservat.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Upp