Välkomnande entréer till Alby och Tyresta

Under våren utlyste Tyresö kommun tillsammans med Sveriges arkitekter en arkitekttävling för välkomnande entréer till Alby och Tyresta. Här hittar du alla förslag som kom in, och har möjlighet att tycka till om dem innan tävlingsjuryn utser en vinnare i september.

Syftet med tävlingen var att få förslag på:

  • väl gestaltade, välkomnande och tydliga entréer till Alby naturreservat.
  • bättre struktur på bilparkeringen vid huvudentrén, samt bättre och säkrare cykelparkering i Alby friluftsområde.
  • en bro över Nyforsviken, som ska fungera som nordlig entré till nationalparken Tyresta. Förutom att stärka kopplingen mellan Alby och Tyresta kan en bro ge förutsättningar att leda om Sörmlandsleden genom Alby naturreservat. Leden får då en sträckning enbart genom natur- och kulturmark, istället för genom bebyggt samhälle som idag.

Varför har kommunen valt att utlysa en arkitekttävling?

Varför ska det bli en bro och vem har bestämt det?

27 inkomna förslag

Tävlingen väckte stort intresse bland landets arkitekter och totalt kom 27 förslag in. Alla förslagen finns publicerade i sin helhet på Sveriges arkitekters webbsida (länk nedan). Där kan du se alla de planscher de tävlande lämnat in, med tillhörande beskrivningar och situationsplaner. Vill du bara få en snabb överblick kan du istället titta i kortversionen som finns länkad nedan, som visar några tongivande bilder från varje förslag.

Se förslagen i sin helhet på Sveriges arkitekters webbsidalänk till annan webbplats

Kortversion med enbart bilder som pdf

Kortversion med enbart bilder som blädderbar tidninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juryn behöver din hjälp!

Vem som vinner tävlingen kommer att avgöras av en professionell tävlingsjury, som i september ska utse en slutlig vinnare. Men juryn behöver veta vilka eller vilka förslag du som medborgare tycker bäst uppfyller de kriterier som är uppställda i tävlingen. Ditt inspel blir en del av juryns totala bedömning.

Därför undrar vi vilket förslag du tycker:

  • i högst grad ger trygga och välkomnande entréer till Alby och Tyresta?
  • är bäst anpassat till landskapet, naturen och kulturmiljön runtomkring?
  • i högst grad har en arkitektur som fungerar under årets alla årstider?
  • fungerar bäst för alla människor, oavsett ålder och eventuella funktionshinder?
  • ger mest dragningskraft till området?

Senast den 15 september vill ha din åsikt.

Besök platserna i Alby

Om du besöker Alby kan du promenera en snitslad bana längs den föreslagna nya dragningen av Sörmlandsleden och nå platsen där bron planeras byggas.

BAKGRUNDSFAKTA

Varför har kommunen valt att utlysa en arkitekttävling?

Arkitekttävlingen om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta är ett sätt att få fram konkreta förslag på bron som beslutades att genomföras i mars 2016. Tävlingen ger också kommunen förslag på övriga entréer till Alby naturreservat och friluftsgård, vilket kan hjälpa till i arbetet med att komma vidare med de förbättringsåtgärder som har pekats ut i området sedan en lång tid tillbaka.

Att anordna en arkitekttävling är ett sätt att upphandla arkitekttjänster som enligt lag är godkänd som urvalsprocess enligt LOU, Lag om offentlig upphandling. I en allmän arkitekttävling får alla som vill delta och öppna tävlingar av det här slaget brukar engagera ett stort antal arkitekter som satsar sin kreativitet och kompetens i ett spännande uppdrag. Som beställare får kommunen då in flera olika förslag på utformning att jämföra mellan och fördelar och nackdelar med de olika förslagen kan då jämföras och olika kvaliteter ställas mot varandra på ett tydligt sätt.

Med en arkitekttävling hoppas kommunen att få det bästa möjliga slutresultatet. I samband med juryarbetet får medborgarna vara delaktiga och lämna in synpunkter. Förslagen ställs därför ut i programrummet i biblioteket fram till och med 3 juli, och kommer att ligga uppe på nätet under hela sommaren. Synpunkter går att lämna till och med 15 september.

Varför ska det bli en bro och vem har bestämt det?

Att förstärka entréerna till Alby naturreservat och Tyresta är ett behov som uppmärksammats sedan länge. Redan 2008 utredde stiftelsen Tyrestaskogen och Tyresö kommun tillsammans med White arkitektkontor en ny nordlig entré till Tyresta från Tyresö kommun. Av de fyra områden som pekades ut i utredningen såg stiftelsen och kommunen en ny bro över Nyforsviken som den mest attraktiva lösningen.

Utvecklingsplanen för ”Attraktiva Alby” togs fram mellan 2012 och 2014 i dialog med medborgare, internt på kommunen samt med olika intresseorganisationer. Även där belyses vikten av välkomnande och tillgängliga entréer till området. Fler ska känna till Alby friluftsområde och kopplingen från Alby friluftsområde till Tyresta nationalpark ska förbättras.

I oktober 2015 gav dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark. Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom en ny broförbindelse över Nyforsviken, samt genom att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar. Beslut om att genomföra en ny bro togs av MSU i mars 2016. Att genomföra bron finns sedan dess med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen och investeringsmedel är avsatta.

Kommunens översiktsplan, Tyresö 2035, antogs i kommunfullmäktige i juni 2017 och i den står det att kommunen och övriga aktörer ska förbättra tillgången till storstadsnatur i både Erstavik i Nacka kommun och i Alby naturreservat och arbeta med att skapa tydliga entréer och vägar in i naturområdena. Tyresta området ingår sedan dess i riksintresset för rörligt friluftsliv och en bro i det här läget över Nyforsviken skapar starkare koppling mellan Alby och Tyresta och det friluftsliv som finns där.

En koppling som i och med sitt läge i förhållande till Alby Naturreservat kan utveckla och stärka Alby som ett större natur- och friluftsområde och kommer att berika alla Tyresöbor, genom ökad tillgång till natur- och friluftsliv. Genom att stärka entrén till Tyresta kan vi också locka fler besökare till kommunen och en ny bro kommer även underlätta driften av området och uthyrning av Rundmar i Tyresta naturreservat.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Upp