Lindalshöjden - kommunens nya mark

Tyresö växer genom markförvärv från Stockholm. Lindalshöjden heter kommunens nya område som ligger mellan Tyresövägen och Lindalen.

Satellitbild områdets läge i utkanten av Tyresö kommun i blått.

Satellitbild områdets läge i utkanten av Tyresö kommun i blått.

Bakgrund

Våren 2018 tecknade Tyresö kommun ett köpekontrakt med Stockholms stad om förvärv av markyta som avgränsas av Tyresövägen på norra sidan och Lindalen på östra sidan. Under våren 2019 genomfördes en medborgardialog där Tyresöborna fick lämna synpunkter på vad de ville att området skulle utvecklas till i framtiden. Medborgardialogen inledde arbete med en omfattande förstudie om vilken markanvändning som blir lämpligast i området.

En omröstning har gjorts på kommunens webbplats för namnsättning av området.

Läs förstudien om Lindalshöjden (ursprungligen Erstavik 6:14) Länk till annan webbplats.

Planer för utveckling av området

Förslagen på framtida markanvändning har vägts emot varandra utefter såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter på kort och lång sikt. Det lämpligaste alternativet är att Lindalshöjden utvecklas till ett företagsområde med utrymme för drivmedelsstationer, det ska även vara möjligt att uppföra av en brandstation.

Förslaget bidrar till att stärka kommunens näringsliv genom att skapa förutsättningar för att företag kan vara kvar och utvecklas i Tyresö samt till eventuella nyetableringar. Nya arbetstilfällen kommer att ge bra förutsättningar för Tyresöbor att hitta ett arbete nära hemmet.

Ovanstående skiss utgör ett koncept på hur området kan utformas och hur olika funktioner kan lokaliseras inom området.

Ovanstående skiss utgör ett koncept på hur området kan utformas och hur olika funktioner kan lokaliseras inom området. 1) Företagsområde uppförs på merparten av den exploateringsbara ytan. 2) Drivmedelsstationer. 3) Brandstation. 4) Bullerskärm i form av bebyggelse. 5) En ny sträckning av Grustagsvägen ska utredas. 6) Skogspartiet kan stärkas. 7) Delar av skogen bedöms kunna exploateras. 8) En cykel-och gångbana. 9) Potentiell genomfartstrafik bör undvikas. 10) Entrémotiv. 11) Medveten gestaltning mot Tyresövägen. 12) Eventuell temporär användning för bygglogistik och hantering av byggmassor.

Vad är nästa steg?

  • Området ska planläggas i sin helhet utan markanvisning, vilket innebär att kommunen kommer att planlägga en generell plan för att ha planberedskap. Samhällsbyggnadskontoret fick den 29 juni 2022 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Lindalshöjden. Följ uppdateringar om detaljplanearbetet på den här sidan:
    Detaljplan för Lindalshöjden
  • En dialog med intressenter som vill etablera sig i området påbörjas parallellt med detaljplaneprocessen.

Mer information om det kommande arbetet finns i förstudien.

Vill du anmäla ditt intresse för mark i Lindalshöjden?

Du kan anmäla ditt intresse för mark i Lindalshöjden via vår e-tjänst:

Intresseanmälan för markanvisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kommer att gå genom intresselistan och kontakta de anmälda när det blir dags att påbörja extern dialog om markanvisning.

Har du redan anmält ditt företag som intressent av att etablera sig på Lindalshöjden (tidigare Erstavik 6:14) så behöver du inte göra det igen.

Vid frågor, kontakta kommun@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 1 mars 2023