Wättingeströmmen

Utrivning av dammanläggning i Wättingeströmmen syftar till att skapa en naturlig vattenregim med fria vandringsvägar för vattenlevande organismer.

Krondammen och Kvarndammen samt en anslutningsdamm i Wättingeströmmen, Nyfors.

Utrivning av dammanläggning i Wättingeströmmen

Kommunen planerar för att ta bort de två dammar som finns i Wättingeströmmen och återskapa mer naturlika förhållanden med hjälp av trösklar av sten och morän. Åtgärden syftar till att skapa en naturlig vattenregim, utan regleranordningar, och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer men med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. Det här ska förbättra förutsättningarna för att nå miljökvalitetsnormen för god ekologisk status och att återskapa eller förbättra den hydrologiska regimen i Tyresån.

De planerade åtgärderna är en tillståndspliktig vattenverksamhet varför Tyresö kommun avser ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Plats

Platsen för åtgärden ligger i Tyresån mellan Tyresö-Flaten och Albysjön i Nyfors, Tyresö kommun. Anläggningen består av två dammar, Krondammen och Kvarndammen.

Samråd pågick 4 juni - 29 juni 2021

Undersökningssamrådet pågick 4 juni - 29 juni 2021. Alla inkomna synpunkter har efter samrådet sammanställts i en samrådsredogörelse som lämnats till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar om det innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2022