Wättingeströmmen

Utrivning av dammanläggning i Wättingeströmmen syftar till att skapa en naturlig vattenregim med fria vandringsvägar för vattenlevande organismer.

Krondammen och Kvarndammen samt en anslutningsdamm i Wättingeströmmen, Nyfors.

Utrivning av dammanläggning i Wättingeströmmen

Kommunen planerar för att ta bort de två dammar som finns i Wättingeströmmen och återskapa mer naturlika förhållanden med hjälp av trösklar av sten och morän. Åtgärden syftar till att skapa en naturlig vattenregim, utan regleranordningar, och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer men med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. Åtgärden syftar till att förbättra förutsättningarna för att nå miljökvalitetsnormen för god ekologisk status och att återskapa eller förbättra den hydrologiska regimen i Tyresån.

Plats

Platsen för åtgärden ligger i Tyresån mellan Tyresö-Flaten och Albysjön i Nyfors, Tyresö kommun. Anläggningen består av två dammar, Krondammen och Kvarndammen.

Samråd pågår 4 juni - 29 juni 2021

De planerade åtgärderna är en tillståndspliktig vattenverksamhet varför Tyresö kommun avser ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen består av flera steg. Det första steget som projektet är i nu innebär att Tyresö kommun håller ett sk undersökningssamråd, där kommunen tar fram ett samrådsunderlag och samråder med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet syftar till att bedöma om verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan. Undersökningssamrådet pågår 4 juni - 29 juni 2021 och synpunkter på de planerade åtgärderna tas emot senast 29 juni 2021. Alla inkomna synpunkter kommer efter samrådet att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar om det är betydande miljöpåverkan eller inte.

Synpunkter på de planerade åtgärderna tas emot senast 29 juni 2021 via e-post: plan@tyreso.se, eller via brev: Tyresö kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 135 81 Tyresö.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Hitta på sidan