Wättinge

Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform. Det finns ett planprogram och kvalitetsprogram för området, men ännu är det inte detaljplanerat.

Illustrerad situationsplan över kommande byggnation i Wättingebacken, med Granängsringen på västra sidan och Wättingestråket och Fårdala på östra.

Engelska - English

Polska - Polski

Persiska - فارسی

Arabiska - العربية

Kinesiska - 中国


Ny stadsdel och förstärkt grönstråk

I området ett område mellan Granängsringen och Wättingestråket ska det under det kommande decenniet växa fram totalt ca 800 bostäder i den nya stadsdelen Wättinge. Bostadsdelen Wättingebacken ska knyta samman det gröna Wättingestråket med de omkringliggande bostadsområdena.

Även det cirka 3,5 kilometer långa grönstråket ska utvecklas. Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk samt en parkourpark är några av de redan genomförda inslagen och fler är på gång. En viktig del i planerna är också att bevara och stärka den fina natur som finns längs med stråket.

Illustration av flerbostadshus i sutteräng, med trappa emellan. Granängsringen skymtas mellan husen.
Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Hur ska Wättinge bli?

Ambitionen för Wättinge är en öppen och dynamisk stadsdel. Det ca 17 hektar stora området ska rymma en variation av bostäder, tydliga gaturum och väl utnyttjade naturrum. Stadsdelen ska erbjuda många olika typer av boende med hög kvalitet, förskolor och socialt boende. Förtätningen ska bidra till miljöer där man trivs och känner sig trygg, och som lever över dygnet och över året.

Läs gärna mer i planprogrammet (länk längst ned på sidan) om ambitionerna för området.

Vad händer just nu?

Arbetet med att utveckla Wättinge är fortfarande i ett ganska tidigt skede, än dröjer det innan spaden kan sättas i marken. Eftersom detta är ett stort område kommer det att växa fram under lång tid, i flera olika etapper.

Just nu pågår arbete med att detaljplanera etapp 1 och 2. Kommunen har också gjort en så kallade byggbarhetsutredning, och arbetar med att hitta lämpliga kvartersindelningar. Man planerar markförberedande åtgärder, bland annat bredda Farmarstigen vid en passage.

Arbete med att ta fram program för gestaltning och belysning är i startgroparna, liksom arbete med ett konstprogram för Wättinge.

Ungefärligt planområde för etapp 1

Klicka för större bild

Etapp 1 ska detaljplaneras

Den första etappen av byggnationen av bostäder i Wättingebacken omfattar bland annat två stadskvarter i den södra delen av området. Hösten 2017 anordnades en markanvisningstävling för byggaktörer. De fick då lämna förslag på vad de skulle vilja bygga på den aktuella marken. Ett förslag framtaget av Sveafastigheter och arkitektbyrån Belatchew vann tävlingen, vilket innebär att det är de som kommer att få bygga bostäderna där. I etappen planeras för närmare 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Detaljplanen var på samråd i december 2018 och nästa steg är granskning av förslaget.

Vinnande och övriga förslag i markanvisningstävlingen

Detaljplan för etapp 1 Wättingebacken (under arbete)

Etapp 2 ska utvecklas i nytänkande samarbete

Kommunen samarbetar med Utopia Arkitekter i utvecklingen av etapp 2, och har tillsammans med dem utsett byggaktören Bergsundet som en tredje part. Det planeras för alternativa hyresrätter och förskola. Detaljplanen var på samråd hösten 2019.

Detaljplan för etapp 2 Wättingebacken (under arbete)

Utredning av dagvatten

I planeringen av den nya bebyggelsen i Wättinge utreder kommunen hur dagvattnet ska hanteras i den kommande bebyggelsestrukturen. Mycket av dagvattnet kommer att hanteras i gatumarken, genom skelettjordar och trädplanteringar.

Men eftersom Wättingestråket ligger i en dalgång, nedanför den planerade bebyggelsen, finns risk att stora delar av dagvattnet rinner ner till Wättingestråket vid ett skyfall. För att rena och fördröja dagvattnet, innan det leds till det kommunala dagvattenledningsnätet, planeras ett fördröjningsmagasin samt en dagvattendamm i Wättingestråket. Placeringen av dem är inte beslutade, men en lämplig placering för fördröjningsmagasin är under den nya konstgräsplanen nedanför gymnasiet. Placering av en dagvattendamm utreds norr om fotbollsplanen, se bilden nedan.

Område längs Wättingestråket, i höjd med gymnasiet, som undersöks för dagvattendamm, fördröjningsmagasin och förskola.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Det rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet för med sig föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen. Föroreningarna kommer bland annat från industrier, byggnadsmaterial, luftföroreningar och vägtrafik. Därför utgör dagvatten en betydande källa till förorening av våra sjöar och vattendrag. Dagvatten i bebyggd miljö fångas normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar i städer och avleds via ledningar.

Både dagvattendammar och fördröjningsmagasin anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningen sker genom att partikulära föroreningar sedimenteras genom anläggningarna.

Dagvattendammar är öppna dammar. De kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.

Fördröjningsmagasin är nedgrävda.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 2 november 2020