Wättinge

Norr och öster om Granängsringen ska den nya, levande stadsdelen Wättinge växa fram. Stadsdelen ska rymma bostäder och verksamheter i en variation av utformning och upplåtelseform. Det finns planprogram och kvalitetsprogram för området, men detaljplaneringen har bara börjat. Våren 2021 påbörjas arbeten i liten skala.

Karta som visar att området för Wättinge ligger norr och öster Granängsringen

Området för den nya stadsdelen Wättinge

Ny stadsdel och förstärkt grönstråk

Norr och öster om Granängsringen ska det under det kommande decenniet växa fram en mängd nya bostäder i den nya stadsdelen Wättinge. Norr om Granängsringen kommer Granängstorget stärkas med ny utformning och fler bostäder. Öster om Granängsringen ska bostadsdelen Wättingebacken knyta samman det gröna Wättingestråket med de omkringliggande bostadsområdena.

Även det cirka 3,5 kilometer långa grönstråket ska utvecklas. Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk, parkourpark och padelbana är några av de redan genomförda inslagen. En viktig del i planerna är också att bevara den fina natur som finns längs med stråket. I Wättingebacken ska vi bygga torg och trappor som leder ned till Wättingestråket för att koppla ihop Granängsringen med stråket.

Illustration av flerbostadshus i sutteräng, med trappa emellan. Granängsringen skymtas mellan husen.

Visionsbild

Hur ska Wättinge bli?

Ambitionen för Wättinge är en öppen och dynamisk stadsdel. Området ska rymma en variation av bostäder, tydliga gaturum och väl utnyttjade naturrum. Stadsdelen ska erbjuda många olika typer av boende med hög kvalitet, förskolor och socialt boende. Förtätningen ska bidra till miljöer där man trivs och känner sig trygg, och som lever över dygnet och över året.

Läs gärna mer i planprogram och kvalitetsprogram (länkar längst ned på sidan) om ambitionerna för området.

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Visionsbild sedd från Wättingestråket

Vad händer på platsen 2021?

Arbetet med att utveckla Wättinge är fortfarande i ett ganska tidigt skede. Eftersom detta är ett stort område kommer det att växa succesivt under lång tid. Vi detaljplanerar och bygger ut i flera olika etapper. Inom Wättinge ryms detaljplaner för både Granängstorget och Wättingebacken. Arbete med att ta fram program för gestaltning och belysning pågår, liksom arbete med ett konstprogram för Wättinge.

Förberedelser för bostadsbygge vid torget

Först ut är utveckling vid Granängstorget. Där ska Tyresö bostäder (Tybo) bygga ut det nuvarande parkeringsdäcket med cirka 80 bostäder på taket, samt utöka byggnaden mot torget. Byggnaden ska få entréer både mot gatan och mot befintlig bostadsbebyggelse, samt lokaler i bottenvåning. Detaljplanen för detta område kallas Granängstorget, kvarter E.

Se detaljplan för Granängstorget kvarter E

För att byggnaden ska få plats kommer befintlig gång- och cykelbro mellan Granängstorget och Mellanbergsvägen att tas bort. Den ersättas med ett övergångställe och en gång- och cykelväg mot Nybodaberg. Busshållplatsen Granängstorget kommer också tillfälligt att behöva flyttas en bit österut från sitt nuvarande läge. Arbete med detta planeras starta i juli 2021.

Breddning av väg för framkomlighet för bussar, våren 2021

För att arbetet vid Granängstorget ska kunna starta behöver bussarna tillfälligt köra på östra sidan om Granängsringen, istället för västra som idag. Därför måste i ett första skede en vägsträcka av Farmarstigen breddas i höjd med Vitlöksgränd så att bussarna får rum att svänga. Detta kommer att göras i april-maj 2021. Sprängningar kommer att ske vecka 17 till vecka 21. Tyresö kommun ansvarar för arbetet som utförs av Sorex Entreprenad.

Detaljplanearbete pågår för Wättingebacken

Samtidigt pågår arbete med att detaljplanera Wättingebacken etapp 1 och 2. Kommunen har också gjort en så kallade byggbarhetsutredning, och arbetar med att hitta lämpliga kvartersindelningar.

Ungefärligt planområde för etapp 1

Klicka för större bild

Etapp 1 ska detaljplaneras

Den första etappen av byggnationen av bostäder i Wättingebacken omfattar bland annat två stadskvarter i den södra delen av området. Hösten 2017 anordnades en markanvisningstävling för byggaktörer. De fick då lämna förslag på vad de skulle vilja bygga på den aktuella marken. Ett förslag framtaget av Sveafastigheter och arkitektbyrån Belatchew vann tävlingen, vilket innebär att det är de som kommer att få bygga bostäderna där. I etappen planeras för närmare 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Detaljplanen var på samråd i december 2018 och nästa steg är granskning av förslaget hösten 2021.

Vinnande och övriga förslag i markanvisningstävlingen

Detaljplan för etapp 1 Wättingebacken (under arbete)

Etapp 2 ska utvecklas i nytänkande samarbete

Kommunen samarbetar med Utopia Arkitekter och byggaktören Bergsundet i utvecklingen av etapp 2. Här planeras för två lamellhus i trä, med totalt 70-100 bostäder och en förskola. Planen är på granskning 7 juli-25 augusti 2021.

Detaljplan för etapp 2 Wättingebacken (under arbete)

Utredning av dagvatten

I planeringen av den nya bebyggelsen i Wättinge utreder kommunen hur dagvattnet ska hanteras i den kommande bebyggelsestrukturen. Mycket av dagvattnet kommer att hanteras i gatumarken, genom skelettjordar och trädplanteringar.

Men eftersom Wättingestråket ligger i en dalgång, nedanför den planerade bebyggelsen, finns risk att stora delar av dagvattnet rinner ner till Wättingestråket vid ett skyfall. För att rena och fördröja dagvattnet, innan det leds till det kommunala dagvattenledningsnätet, planeras ett fördröjningsmagasin samt en dagvattendamm i Wättingestråket. Placeringen av dem är inte beslutade, men en lämplig placering för fördröjningsmagasin är under den nya konstgräsplanen nedanför gymnasiet. Placering av en dagvattendamm utreds norr om fotbollsplanen, se bilden nedan.

Område längs Wättingestråket, i höjd med gymnasiet, som undersöks för dagvattendamm, fördröjningsmagasin och förskola.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Det rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet för med sig föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen. Föroreningarna kommer bland annat från industrier, byggnadsmaterial, luftföroreningar och vägtrafik. Därför utgör dagvatten en betydande källa till förorening av våra sjöar och vattendrag. Dagvatten i bebyggd miljö fångas normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar i städer och avleds via ledningar.

Både dagvattendammar och fördröjningsmagasin anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningen sker genom att partikulära föroreningar sedimenteras genom anläggningarna.

Dagvattendammar är öppna dammar. De kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.

Fördröjningsmagasin är nedgrävda.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 18 juni 2021