Wättinge

Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform. Det finns ett planprogram och kvalitetsprogram för området, men ännu är det inte detaljplanerat.

Illustrerad situationsplan över kommande byggnation i Wättingebacken, med Granängsringen på västra sidan och Wättingestråket och Fårdala på östra.

Engelska - English

Polska - Polski

Persiska - فارسی

Arabiska - العربية

Kinesiska - 中国


Ny stadsdel och förstärkt grönstråk

I området ett område mellan Granängsringen och Wättingestråket ska det under det kommande decenniet växa fram totalt ca 800 bostäder i den nya stadsdelen Wättinge. Bostadsdelen Wättingebacken ska knyta samman det gröna Wättingestråket med de omkringliggande bostadsområdena.

Även det cirka 3,5 kilometer långa grönstråket ska utvecklas. Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk samt en parkourpark är några av de redan genomförda inslagen och fler är på gång. En viktig del i planerna är också att bevara och stärka den fina natur som finns längs med stråket.

Illustration av flerbostadshus i sutteräng, med trappa emellan. Granängsringen skymtas mellan husen.
Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Hur ska Wättinge bli?

Ambitionen för Wättinge är en öppen och dynamisk stadsdel. Det ca 17 hektar stora området ska rymma en variation av bostäder, tydliga gaturum och väl utnyttjade naturrum. Stadsdelen ska erbjuda många olika typer av boende med hög kvalitet, förskolor och socialt boende. Förtätningen ska bidra till miljöer där man trivs och känner sig trygg, och som lever över dygnet och över året.

Läs gärna mer i planprogrammet (länk längst ned på sidan) om ambitionerna för området.

Vad händer just nu?

Arbetet med att utveckla Wättinge är fortfarande i ett ganska tidigt skede, än dröjer det innan spaden kan sättas i marken. Eftersom detta är ett stort område kommer det att växa fram under lång tid, i flera olika etapper. Just nu pågår arbete tidiga arbeten med etapp 1 och 2.

Planområdet för etapp 1

Klicka för större bild

Etapp 1 ska detaljplaneras

Den första etappen av byggnationen av bostäder i Wättingebacken omfattar bland annat två stadskvarter i den södra delen av området. Hösten 2017 anordnades en markanvisningstävling för byggherrar. De fick då lämna förslag på vad de skulle vilja bygga på den aktuella marken. Ett förslag framtaget av Sveafastigheter och arkitektbyrån Belatchew vann tävlingen, vilket innebär att det är de som kommer att få bygga bostäderna där. I etappen ingår också ett parkeringshus, som det kommunala bostadsbolaget Tyresö bostäder ska bygga för de boende i Granängsringen. Nästa steg är att detaljplanera etapp 1.

Vinnande och övriga förslag i markanvisningstävlingen

Detaljplan för etapp 1 Wättingebacken (under arbete)

Etapp 2 ska utvecklas i nytänkande samarbete

Kommunen har påbörjat ett samarbete med Utopia Arkitekter, för att tillsammans med dem hitta en byggherre som vill utveckla etapp 2. I den ska ingå bostadsrätter, alternativa hyresrätter och förskola, men det exakta området för etappen är ännu inte helt klart.

Detaljplan för etapp 2 Wättingebacken (under arbete)

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Upp