Wättinge och Granängstorget

Norr och öster om Granängsringen utvecklar vi Granängstorget och det nya området Wättinge. Här ska ges plats åt både nya bostäder och verksamheter. Hösten 2021 pågår arbeten med ny infrastruktur vid Granängstorget.

Karta som visar att området för Wättinge ligger norr och öster Granängsringen

Området för Wättinge och ombyggnationer av Granängstorget

Nya bostäder och bättre gator och torg

Wättinge och Granängstorget ska under de kommande åren växa med många nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. De nya bostäderna ska knyta samman Granängsringen med det gröna Wättingestråket i öster, och med Granängsvägen och Tyresö centrum i norr.

När vi samtidigt uppgraderar torget med fler lokaler för verksamhet och tydligare gaturum, skapas ett trevligt centrum och ett tryggare område. Vi utvecklar även infrastrukturen, för att göra det enklare att röra sig till fots och med cykel i området. Vi bygger förskolor för att täcka behovet av barnomsorg.

Tyresö är en del av en expansiv region och vi behöver möta upp med bostäder för dem som vill flytta hit. Våra barn och unga ska kunna bo kvar eller återvända till kommunen för att bosätta sig. När vi blir äldre ska vi kunna hitta ett väl anpassat boende i kommunen. Utvecklingen av Wättinge och Granängstorget ligger i linje med översiktsplanens idé att förtäta i de centrala områdena och längs några utvalda stråk, och skapa levande och attraktiva boendemiljöer.

Illustration av flerbostadshus i sutteräng, med trappa emellan. Granängsringen skymtas mellan husen.

Visionsbild

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Visionsbild sedd från Wättingestråket

Utbyggnaden görs i etapper

Arbetet med att utveckla Wättinge och Granängstorget är fortfarande i ett ganska tidigt skede. Eftersom detta är ett stort område kommer det att växa successivt under lång tid. Vi detaljplanerar och bygger ut i flera olika etapper. Arbetet med att ta fram program för gestaltning och belysning pågår, liksom arbete med ett konstprogram för Wättinge.

Pågående arbeten vid Granängstorget

Utbyggnad av Granängstorget, kvarter E

Först ut är utveckling vid Granängstorget. Där ska Tyresö bostäder (Tybo) bygga ut det nuvarande parkeringsdäcket med cirka 80 bostäder på taket, samt utöka byggnaden mot torget. Detaljplanen för detta område kallas Granängstorget, kvarter E.

Under hösten 2021 arbetar entreprenören Sorex på uppdrag av Tyresö kommun med utbyggnaden av infrastrukturen för de kommande nya bostäderna.

Detaljplanearbete pågår för Wättingebacken

Samtidigt pågår arbete med att detaljplanera Wättingebacken etapp 1 och 2. Kommunen har också gjort en så kallade byggbarhetsutredning, och arbetar med att hitta lämpliga kvartersindelningar.

Ungefärligt planområde för etapp 1

Klicka för större bild

Etapp 1 ska detaljplaneras

Den första etappen av byggnationen av bostäder i Wättinge omfattar bland annat två stadskvarter i den södra delen av området. Detaljplanen som håller på att tas fram kallas etapp 1 Wättingebacken. Hösten 2017 anordnades en markanvisningstävling för byggaktörer. De fick då lämna förslag på vad de skulle vilja bygga på den aktuella marken. Ett förslag framtaget av Sveafastigheter och arkitektbyrån Belatchew vann tävlingen, vilket innebär att det är de som kommer att få bygga bostäderna där. I etappen planeras för närmare 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Detaljplanen var på samråd i december 2018 och nästa steg är granskning av förslaget hösten 2021.

Vinnande och övriga förslag i markanvisningstävlingen

Etapp 2 ska utvecklas i nytänkande samarbete

Kommunen samarbetar med Utopia Arkitekter och byggaktören Bergsundet i utvecklingen av etapp 2 av Wättinge. Detaljplanen kallas etapp 2 Wättingebacken. Här planeras för två lamellhus i trä, med totalt 70-100 bostäder och en förskola. Planen var på granskning sommaren 2021.

Borrningar i oktober

Under oktober 2021 kommer det att genomföras geotekniska och miljötekniska undersökningar vid Wättingestråket, Farmarstigen och södra delen av Granängsringen. Arbetena görs inför projektering av den kommande bebyggelsen i området.

Läs mer och se område för borrningar

Utredning av dagvatten

I planeringen av den nya bebyggelsen i Wättinge utreder kommunen hur dagvattnet ska hanteras i den kommande bebyggelsen. Mycket av dagvattnet kommer att tas om hand i gatumarken, genom skelettjordar och trädplanteringar.

Men eftersom Wättingestråket ligger i en dalgång, nedanför den planerade bebyggelsen, finns risk att stora delar av dagvattnet rinner ner till Wättingestråket vid ett skyfall. För att rena och fördröja dagvattnet, innan det leds till det kommunala dagvattenledningsnätet, planeras ett fördröjningsmagasin samt en dagvattendamm i Wättingestråket. Placeringen av dem är inte beslutade, men en lämplig placering för fördröjningsmagasin är under den nya konstgräsplanen nedanför gymnasiet. Placering av en dagvattendamm utreds norr om fotbollsplanen, se bilden nedan.

Område längs Wättingestråket, i höjd med gymnasiet, som undersöks för dagvattendamm, fördröjningsmagasin och förskola.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Det rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet för med sig föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen. Föroreningarna kommer bland annat från industrier, byggnadsmaterial, luftföroreningar och vägtrafik. Därför utgör dagvatten en betydande källa till förorening av våra sjöar och vattendrag. Dagvatten i bebyggd miljö fångas normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar i städer och avleds via ledningar.

Både dagvattendammar och fördröjningsmagasin anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningen sker genom att partikulära föroreningar sedimenteras genom anläggningarna.

Dagvattendammar är öppna dammar. De kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.

Fördröjningsmagasin är nedgrävda.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021