Välkomnande entréer till Alby och Tyresta

I kommunen finns det två projekt med syfte att utveckla och stärka Alby som ett större natur- och friluftsområde, samt öka tillgången till natur- och friluftsliv genom att bättre koppla samman Alby och Tyresta.

Förslaget till bro, sett från Alby. Illustration av Gottlieb Paludan Architects.

Nordlig entré till Tyresta – bro över Nyforsviken

Projektet ”Nordlig entré till Tyresta” innebär att kommunen ska bygga en bro över Nyforsviken, mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark. Det kommer att bli en hängbro anpassad i första hand för fotgängare. Träspänger ska leda fram till bron på båda sidorna. Spängerna ska ansluta till befintliga leder, vilket också gör det möjligt att dra om Sörmlandsleden så att den får en ny sträckning genom Alby naturreservat.

Den planerade brons från Alby naturreservat till Tyresta naturreservat

Den planerade brons sträckning från Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Klicka för pdf med fler detaljer.

Brons gestaltning togs fram av Gottlieb Paludan Arkitekter som var en av 26 deltagare i en arkitekttävling Tyresö kommun utlyste våren 2019. Det vinnande förslaget - Rest landskap - visade på bäst samverkan med platsen och den värdefulla naturmiljön i området. Förslaget är en hängbro av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som fästs i klippan med bergankare.

Bro i genom skärning som visar ankare som går ner i klippan.

Kommunen håller nu på att skriva ett avtal med den vinnande arkitektfirman för att vidare projektera för det som ska göras. Därefter ska samhällsbyggnadskontoret leda projektet hela vägen tills det är genomfört.

Bron planeras anläggas under hösten 2020/vintern 2021 i tid för en invigning våren/sommaren 2021. 12,7 mkr finns avsatta för att bekosta brobygget.

Entréer till Alby

Kommunens projekt ”Entréer till Alby” har som mål att skapa välkomnande, tydliga och trygga entréer till Alby naturreservat. Entréerna ska berätta för besökaren vilken typ av område hen kommer in i, och vägleda dem vidare. Det ska vara:

  • en tydlig skillnad mellan huvudentrén och andra entréer till Alby.
  • enkelt att parkera och låsa fast sin cykel eller moped i området.
  • lätt att orientera sig och hitta till de olika målpunkterna i området
  • en tydlig koppling mellan Alby, Sörmlandsleden och Tyresta. Alby ska vara en självklar entré till Tyresta.

Detta innebär att kommunen kommer att jobba med förbättrad skyltning i Alby, och förbättrad information från vägar och vid entréplatser. Vi ska göra parkeringar för bil och cykel mer tillgängliga och effektiva, samt förbättra cykelvägarna i området.

Arbetet med delprojektet Entréer Alby kommer att börja 2022 och har en budget på 7 miljoner kronor.

Bra idéer till utformningen av entréer till Alby kom in via den arkitekttävling som kommunen anordnade 2019, framför allt pristagare 2 och 3 uppmärksammades för detta. Läs mer om förslagen nedan.

Mer information

Att förstärka entréerna till Alby naturreservat och Tyresta är ett behov som uppmärksammats sedan länge. Redan 2008 utredde stiftelsen Tyrestaskogen och Tyresö kommun tillsammans med White arkitektkontor en ny nordlig entré till Tyresta från Tyresö kommun. Av de fyra områden som pekades ut i utredningen såg stiftelsen och kommunen en ny bro över Nyforsviken som den mest attraktiva lösningen.

Utvecklingsplanen för ”Attraktiva Alby” togs fram mellan 2012 och 2014 i dialog med medborgare, anställda på kommunen samt med olika intresseorganisationer. Även där belyses vikten av välkomnande och tillgängliga entréer till området. Visionen var att fler ska känna till Alby friluftsområde och att kopplingen från Alby friluftsområde till Tyresta nationalpark ska förbättras.

I oktober 2015 gav dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark. Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom en ny broförbindelse över Nyforsviken, samt genom att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar. Beslut om att genomföra en ny bro togs av MSU i mars 2016. Att genomföra bron finns sedan dess med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen och investeringsmedel är avsatta. Det bestämdes att gestaltningen av bron och även idéer för nya entréer till Alby skulle bäst tas fram genom en arkitekttävling.

Kommunens översiktsplan, Tyresö 2035, antogs i kommunfullmäktige i juni 2017 och i den står det att kommunen och övriga aktörer ska förbättra tillgången till storstadsnatur i både Erstavik i Nacka kommun och i Alby naturreservat och arbeta med att skapa tydliga entréer och vägar in i naturområdena. Tyresta området ingår sedan dess i riksintresset för rörligt friluftsliv och en bro i det här läget över Nyforsviken skapar starkare koppling mellan Alby och Tyresta och det friluftsliv som finns där.

Under våren 2019 utlyste Tyresö kommun tillsammans med Sveriges arkitekter en arkitekttävling för välkomnande entréer till Alby och Tyresta. Syftet med arkitekturtävlingen var att skapa:

  • Välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat
  • Struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentrén samt bättre och säkrare cykelparkering
  • En väl gestaltad bro över Nyforsviken som fungerar som en nordlig entré till Tyresta från Alby naturreservat

Kommunen valde att gå ut med tävlingen för att den var ett sätt att få fram konkreta förslag på bron. Den gav också kommunen förslag på övriga entréer till Alby naturreservat och friluftsgård, vilket kan hjälpa till i arbetet med att komma vidare med de förbättringsåtgärder som har pekats ut i området sedan en lång tid tillbaka.

Genom att anordna en arkitekttävling fick kommunen många bra, konkreta förslag med hög arkitektonisk kvalitet, som man kunde värdera för- och nackdelar med. Totalt inkom bidrag från 27 arkitektbyråer och bara tre av dem fick ersättning för det engagemang och den tid de lagt ned

Vinnarna utsågs av en jury bestående av tjänstepersoner på Tyresö kommun, en representant från Stiftelsen Tyrestaskogen och ett par arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter. I bedömningsprocessen tog juryn hjälp av flera sakkunniga och referensgrupper, varav Tyresöborna var en grupp.

Medborgarnas åsikter var ett viktigt underlag i juryns beslut, jämsides med andra referensgrupper.

Många kommenterade sitt val med att man vill ha en bro som är enkel, som smälter in och som tar stor hänsyn till naturen.

Juryn bedömde att broförslaget i Rest landskap gav minst åverkan på vattenmiljön och den kringliggande naturen och att det smälter in bra i viken. Dessutom bedöms bron kunna genomföras från vattnet utan större ingrepp i naturen vid anslutningarna.

Se hela juryutlåtandet

1:a pris - 500 000 SEK

Rest landskap av Gottlieb Paludan Architects

Juryn om Rest landskap:
"Rest Landskap lyckas med en synbart enkel gest skapa tillägg på platsen och en bro som bär över Nyforsviken utan att konkurrera med den orörda naturen mer än nödvändigt. Den föreslagna bron står ut bland andra med sin inkännande utformning. Här finns förutsättningar att tillföra en brokonstruktion och spänger som är försiktigt inpassade i landskapet och låter naturen komma till sin rätt."

Se hela förslaget

2: pris - 150 000 SEK

Invid Brynen av AndrenFogelström AB och Land Arkitektur AB
Se hela förslaget

3:e pris - 50 000 SEK

Leda in och bära över av White arkitekter Aktiebolag
Se hela förslaget

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 17 april 2020
Upp