Upprustning av Fornuddsparken

Under ett antal år pågår en upprustning av Trollbäckens härliga park. Utvecklingen av Fornuddsparken är indelad i tre etapper, utifrån geografiskt läge.

Bild ur grodperspektiv på hassellund i Fornuddens fornlämningsområde.

Södra delen först ut

Allra längst söderut på Fornudden ligger ett vackert naturområde med lundmiljö och ekar. Här finns också fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Detta område har röjts från sly och träd, så att fornlämningarna bevaras och skyddas. Ett vårdprogram är framtaget för att säkerställa att platsen omhändertas på ett bra sätt även i fortsättningen.

Sträckan mellan udden och Bränneribacken

Även parksträckan längs med viken har röjts från vass och sly, för att öppna upp mot Drevviken. Inom loppet av några år ska sträckan förbättras ytterligare, med entréplatser, trädäck och upprustad bollplan med läktare för att titta på fotboll eller njuta av solen. Perennplanteringar, ängsblommor, nya träd och buskar, belysning och sittplatser ska också komma på plats.

Gestaltningsförslag för södra Fornuddsparken

Nu pågår ansökan om vattenverksamhet och sedan projektering. Upprustningen av södra parken ska göras i den mån det är möjligt samtidigt som utbyggnad av den nya skolan. Parken måste utvecklas under vinterhalvåret då det inte stör fågellivet.

Centrala delen upprustad

Den centrala delen av Fornuddsparken, mellan Bränneribacken och strax söder om scoutstugan, behåller sin finparkskaraktär. Under 2018 rustades den upp med nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar. De träd som varit i dåligt skick och i vissa fall utgjort en säkerhetsrisk fälldes och ersattes med nya friska träd. Vissa träd längs med Fornuddsvägen fick tas ned då de riskerade att skada viktiga vattenledningar med sina rötter.

Karta över hur centrala parken ser ut efter upprustning

Växtlista och växtkartor över centrala parkens olika delar

Parken har också fått en bevattningsanläggning. Den pumpar upp vatten från en stor dagvattenledning som transporterar regnvatten som fallit på hårdgjorda ytor i Trollbäcken. Därmed slipper vi att använda såväl färskvatten som biltransporter för att stödvattna buskar och perenner under varma, torra somrar. Dagvattnet får en biologisk rening när det går genom planteringsytorna innan det når grundvattnet.

Norra delen i samband med nybyggnation

I Fornuddsparkens allra nordligaste del samsas idag många olika verksamheter: Scoutstuga, återvinning, lekytor, utegym och annat. Denna del kommer att rustas upp i samband med att den nya skolan och vård- och omsorgsboendet står klart. När bygget är klart ska här finnas en livfull och välkomnande entré till parken.

Prenumerera på nyhetsbrev

På denna webbsida kommer vi löpande att lägga ut information om parkens utveckling. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev, för att få information om park, skola och äldreboendet i Fornudden.

Prenumerera på nyhetsbrev om Fornudden

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 december 2020