Upprustning av Fornuddsparken

Under ett antal år pågår en upprustning av Trollbäckens härliga park. Utvecklingen av Fornuddsparken är indelad i fyra etapper, utifrån geografiskt läge.

Bild ur grodperspektiv på hassellund i Fornuddens fornlämningsområde.

Södra delen näst på tur

Parksträckan mellan udden och Bränneribacken är näst på tur att upprustas. Området ska utvecklas med nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Här ska man kunna ta del av naturupplevelsen som Drevviken och dess miljö erbjuder. Sträckan ska vara en övergång mellan parkens mer aktiva delar och naturområdet längst i söder. Området måste utvecklas under vinterhalvåret så det inte stör djur- och fågelliv och preliminärt kommer anläggande påbörjas under hösten 2021.

Fotboll och boule på gräsytan

Under mars och april har man via en enkät kunnat lämna sin egen åsikt om vad som ska finnas på gräsytan i södra Fornuddsparken. Det gav resultatet att gräsytan och fotbollsmålen behålls, då detta alternativ fick flest "röster". Vi kommer även att ställa iordning bouleplaner samt sittplatser med möjlighet till umgänge, grill och picknick. Platsen ska också få blommande växter. Enkäten gav många bra övriga idéer och förslag som vi tar med oss till utvecklingen av resten av parken och framtida utveckling av kommunen i stort.

I vår sår vi örter i Fornlämningsområdet

Allra längst söderut på Fornudden ligger ett vackert naturområde med lundmiljö och ekar. Här finns också fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Detta område har röjts från sly och träd, så att fornlämningarna bevaras och skyddas. Nya sittplatser har skapats av de fällda träden och nya informationstavlor är uppsatta där man kan läsa om områdets spännande historia. Ett vårdprogram är framtaget för att säkerställa att platsen omhändertas på ett bra sätt även i fortsättningen.

Under våren 2021 kommer vi att spärra av gravarna, för att så vitsippor på dem. Utan markvegetation eroderar och förstörs gravarna.

Centrala delen upprustad

Den centrala delen av Fornuddsparken, mellan Bränneribacken och strax söder om scoutstugan, behåller sin finparkskaraktär. Under 2018 rustades den upp med nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar. De träd som varit i dåligt skick och i vissa fall utgjort en säkerhetsrisk fälldes och ersattes med nya friska träd. Vissa träd längs med Fornuddsvägen fick tas ned då de riskerade att skada viktiga vattenledningar med sina rötter.

Karta över hur centrala parken ser ut efter upprustning , 836.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Växtlista och växtkartor över centrala parkens olika delar , 549.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Parken har också fått en bevattningsanläggning. Den pumpar upp vatten från en stor dagvattenledning som transporterar regnvatten som fallit på hårdgjorda ytor i Trollbäcken. Därmed slipper vi att använda såväl färskvatten som biltransporter för att stödvattna buskar och perenner under varma, torra somrar. Dagvattnet får en biologisk rening när det går genom planteringsytorna innan det når grundvattnet.

Norra delen i samband med nybyggnation

I Fornuddsparkens allra nordligaste del samsas idag många olika verksamheter: Scoutstuga, återvinning, lekytor, utegym och annat. Denna del kommer att rustas upp i samband med att den nya skolan står klar.

Prenumerera på nyhetsbrev

På denna webbsida kommer vi löpande att lägga ut information om parkens utveckling. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev, för att få information om park, skola och äldreboendet i Fornudden.

Prenumerera på nyhetsbrev om Fornudden

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 juni 2021