Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Nedan hittar du svar på de en del av de frågor som ställdes under informationsmötet om Fornudden 25 april 2019. Vi försöker också besvara andra vanligt förekommande frågor som kommer in via mejl eller andra kanaler.

Nya skolan

Riktvärdet för nya Fornuddens skola är cirka 700 elever. Målet är inte att fylla klassrummen med maximala antalet 28 elever, men med befolkningsökningar har vi möjlighet att öka kapaciteten om det behövs. Skolan byggs för att kunna vara flexibel.

Rykte förekommer om att Sofiebergsskolan ska läggas ned, men det finns inga planer för. Kommunen har behov av alla de skolor vi har. Däremot visar prognoserna inget behov av en ny skola i till exempel Skälsätra, utan de visar på ett ökat behov av skolplatser på främst högstadiet i Trollbäcken och i Norra centrum.

Frågor har kommit in som gäller ekonomin för bygget av skolan, då många saker har redan tillkommit; skyfallsmodulering, sanering etc.

Svaret är att skolprojektet jobbar för att hålla budget. Budget fanns för marksanering, men en sådan går aldrig att göra exakt. Man visste såklart att marken som skolan ska byggas på är en tidigare soptipp, men hade till exempel inte räknat med att hitta en oljetank i marken. Upptäcks oväntade företeelser som denna måste det självklart göras uppräkningar utifrån dem. För att kartlägga detta tas kontinuerliga prover på marken.

Trafik och säkerhet

De trafikutredningar som gjordes då området detaljplanerades och även senare utredning visar att området ska klara av den ökade mängd trafik som det innebär med en större skola och fler elever. Det finns många insatser att göra i form av gångvägar, avlastningszoner etc.

Gärdesvägen kommer att få en hastighetsbegränsning på 30 km/h och övergångsställena kommer att vara upphöjda för säkra låga hastigheter utanför skolan.

Varje bygge har en så kallad trafikanordningsplan (TA-plan). Den visar skyltar, avstängningar och hur framkomligheten för trafikanterna förbi arbetet ska fungera.

En TA-plan tas fram av byggaktören och godkänns av väghållaren (i det här fallet trafikenheten på Tyresö kommun) innan bygget startas. Sedan är det byggaktörens ansvar för att de och deras underentreprenörer följer TA-planen. Väghållaren gör då och då platskontroller, men ansvaret ligger hos byggaktören.

Sedan byggena startade har det uppmärksammats att flertalet lastbilar både har kört på ställen de inte får och parkerat fel.

Ansvariga byggaktörer för löpande dialog med sina entreprenörer – och de i sin tur sina leverantörer och medarbetare – om vad som gäller och vilka vägar de inte får köra på och var de inte får parkera. Trafikbrott är en polisiär angelägenhet.

TL bygg – som bygger Villa Fornudden vid den befintliga skolan – informerar sina leverantörer om att de ska välja buss-slingan runt Fornudden när de lämnar bygget, för att inte behöva passera skolan två gånger. Leverantörerna får inte heller backa in och vända på parkeringen vid scoutstugan. Skyltar kommer att sättas upp där för att förtydliga detta.

NCC – som bygger den nya skolan – har informerat sina leverantörer att de inte ska köra den sträcka av Fornuddsvägen som går förbi skolan.

En provisorisk gång- och cykelbana längs Fornuddsvägen är nu på plats. Den är hårdgjord och kommer att underhållas för att hålla tillräcklig standard för att cykla och gå på.

Det kommer att monteras någon form av avstängning mot Gärdesvägen och målningen på övergångsstället vid Gärdesvägen/äldreboendet kommer att förbättras.

Det kommer att finnas särskild belysning längs den permanenta gång-och cykelbanan när den anläggs. Stadsbyggnadsförvaltningen ska undersöka det eventuella behovet av belysning längs den provisoriska gång-och cykelbanan.

Kommunens miljö- och trafikenhet håller på att rita på en gång- och cykelbana längs Bränneribacken. Förhoppningen är att den ska kunna byggas under 2019.

Skolans verksamhet under byggtiden

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan. Idag har eleverna mycket utomhusidrott kombinerat med idrott i scoutstugan. Årskurs 5 och 6 har idrott i Sofiebergsskolans idrottssal. Tidigare skolledning har själva valt att arrangera idrotten på detta sätt. Vi ser nu att det inte är en optimal lösning, och vi tittar på alternativ. Idrottstält undersöks som ett av flera alternativ för idrotten inför läsåret 2019/2020.

Uppdatering september 2019: Med start vecka 45 kommer elever i årskurs 1-5 ha inomhusidrott i Bollmorahallen. De kommer att skjutsas dit och tillbaka i buss, tillsammans med personal från skolan.

I samband med bygget av det nya äldreboendet har Fornuddens skolas matsal och omklädningsrum för gympa fått flytta till Fornuddsparken. Eleverna har dessutom ofta rast eller idrottsundervisning i Fornuddsparken. För att det ska vara trafiksäkert krävs att personal följer barnen över Fornuddsvägen. Frågan har då uppkommit om inte detta tar inte det tid från undervisningen.

Att lärare och fritidspersonal följer med eleverna över vägen ingår dock i de dagliga rutinerna. Att det kan nu kan behöva göras oftare är något som ingår i bedömningen av lärarnas totala arbetsbörda. Den diskuteras regelbundet lärare, skolledning och förvaltningsledning emellan.

Buller och vibrationer

Arbete som är störande, det vill säga som bullrar och låter mycket, ska göras vardagar mellan kl 7 och 19. Arbete får pågå även på helger och efter kl 19, men riktvärdena för buller är lägre för dessa tider.

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller Länk till annan webbplats.

Markanvändning

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte fått något uppdrag att utreda vad som ska göras där, och det är troligen inget projekt som kommer prioriteras under denna mandatperiod.

När nya Fornuddens skola har invigts 2021 kommer de provisoriska paviljongerna för matsal och omklädningsrum att tas bort.

Det ingår i parkprojektet för den Norra parkdelen att planera hur marken där bäst ska användas, men det projektet är ännu inte påbörjat.

En större upprustning av hela norra parkrummet kommer att ske senare, när bygget av skolan är klar.

Inför planeringen för nya äldreboendet och skolan kom kommunens överens med Tyresös bouleföreningar att satsa på boulebanor i Amaryllisparken. Det investerades i banorna i Amaryllis så att de skulle få rätt standard och krav för tävling. Det kommer därför inte bli aktuellt med några tävlingsbanor i Fornuddsparken.

Skyfall

Kommunen har beställt en utredning för att bedöma påverkan av skyfall, en så kallad skyfallsmodulering. Den första delrapporten visar att dagvattnet kommer att samlas i ett område norr om nya skolan och vid kraftiga skyfall orsaka översvämning. Vi arbetar nu med att undersöka olika åtgärder för att hantera flödena och för att minska risken för vattenansamlingar med höga vattennivåer. Kommunen tittar tills vidare på en åtgärd i form av ett gestaltat så kallat skyfallsstråk, genom skola och parken.

Utredningens resultat äventyrar inte skolprojektet. Alternativa lokaliseringar för en sådan stor skola i Trollbäcken går inte att finna. Vi behöver motverka detta problem på bästa sätt.

Problematiken finns till viss del redan idag, men omfattningen av den har inte tidigare varit känd. Riskerna för detta har också ökat med de klimatförändringar som sker. När detaljplanen togs fram gjordes en dagvattenutredning som inte visade på problem i den här utsträckningen. Då undersökte man dock effekten av så kallat 10-årsregn. Det var vid den tiden inte praxis att ta hänsyn till de effekter som ett så kallat 100-års regn kan ge. Detaljplaneskedet berörde även (i liten skala) skyfall, men visade inte på problematik i den här omfattningen.

Nu – när kraven har ökat och effekterna av klimatförändringarna har accelererat – ser vi att åtgärder behöver vidtas. På grund av klimatförändringar har också bedömningarna av vilka flöden man använder sig av vid dagvatten- och skyfallsutredningar ändrats.

Det kommer säkert bli behov av kompletterande utredningar på flera ställen i kommunen då klimateffekterna ställer till problem som tidigare var ovanliga, dvs det blir vanligare med skyfall och stora mängder vatten. Kommunen har rekryterat en vattenstrateg och en klimatstrateg som kan arbeta målmedvetet med dessa frågor.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 8 april 2021