Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår bygge av ny skola och kringliggande infrastruktur. En nytt vård- och omsorgsboende är precis färdigbyggt. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola klar 2021

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Uppdragsgivare: Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.
Byggaktör: Tyresö kommuns projektavdelning
Entreprenör: NCC

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan sett från parken

Entré till Fornuddens nya skola. Vy från Gärdesvägen.

Visionsbild för nya skolan sett från Gärdesvägen

Aktuellt på bygget av nya skolan, vecka 8-9

Det görs mycket arbeten invändigt i skolbyggnaden och idrottshallen. Alla installationer – så som ventilation, rör och el – ska injusteras och köras igång. De sista arbetena med fast inredning i skolan avslutas inom kort. Man kompletterar målningen och ska montera dörrar och snickerier.

På skolgården pågår arbeten med plattläggning.

Ledningsomläggning och schaktarbeten för skyfallsstråk mellan skolan och idrottshallen är påbörjat.

Även vägprojekt ”Fornuddsvägen/Gärdesvägen” är nu uppstartat.

Hur påverkar det allmänheten?

Vi är inne i en något lugnare fas gällande transporter men vartefter finplaneringen av skolgården tar fart kommer transporterna att öka bitvis. Vägbyggnationen vid Fornuddsvägen och Gärdesvägen kommer också att begränsa framkomligheten.

Vad händer på längre sikt?

Arbetet med byggnaderna börjar gå mot sitt slut och slutbesiktning kommer att ske under våren.

Under våren påbörjas också arbete med gång- och cykelväg som ska leda fram till skolan. Vi kommer också att starta upp arbete med dagvattenhantering och parkeringsplats till skolan.

Projektledare i Tyresö kommun:
Louise Bergman
louise.bergman@tyreso.se

Utbyggnad av Gärdesvägen

Kommunen arbetar med infrastrukturen runt den nya skolan och äldreboendet. Gärdesvägen knyts ihop med Kumla allé och den del som tidigare varit gång- och cykelbana kommer att bli en enkelriktad väg för all sorts trafik. Framför skolan kommer det att finnas en så kallad drop zon, där elever som får skjuts till skolan kan lämnas av.

Klicka för större bild

I mitten av januari 2021 startar sista etappen av vägbyggnationen. Arbete kommer då att utföras på Fornuddsvägen och Gärdesvägen, samt i korsningen Kumla allé och Trädgårdsvägen. Se blåmarkerat område på kartan (klicka på bilden för att förstora den).

De åtgärder som görs där syftar till att höja trafiksäkerheten i området och arbetena kommer att vara helt klara innan skolstart hösten 2021.

Aktuellt på väggbyggnationen, v. 4-8

Arbetena kommer att starta på Gärdesvägen under vecka 4. Man kommer att börja att arbeta med en sektion på sidan närmast Trollbäckens äldreboende och i nästa steg ta andra sidan gatan. Detta innebär att det kommer att bli lite trångt på gatan, men att den aldrig behöver stängas av för trafik.

Projektledare i Tyresö kommun:
David Hess
david.hess@tyreso.se

Vit byggnad i tre våningar med gröna tak

Boendet i september 2020

Villa Fornudden färdigbyggt

Det nya vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden står nu färdigt, granne med den befintliga Fornuddens skola. Boendet har 60 boendeplatser, varav Tyresö kommun har upphandlat 40 platser. Boendet ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet drivs i regi av Vardaga.

Vanliga frågor

Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under det informationsmöte som hölls i april 2019 och under projektets gång har det kommit in många frågor. Du hittar svaren på dem här:

Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Efter att den nya skolan är klar kommer vi att rusta upp den norra delen av parken, söder om skolan.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 26 februari 2021