Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår nu bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården låg tidigare. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Uppdragsgivare: Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.
Byggaktör: Tyresö kommuns fastighetsavdelning
Entreprenör: NCC

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan sett från parken

Entré till Fornuddens nya skola. Vy från Gärdesvägen.

Visionsbild för nya skolan sett från Gärdesvägen

Aktuellt på skolbygget

NCC kommer under vecka 33-34 att fortsätta med pålning. Detta innebär att buller och vibrationer i området kommer att uppstå, vilket kan upplevas som störande och påfrestande. NCC mäter kontinuerligt buller- och vibrationsnivåer för att kunna anpassa arbetet för att minska störningen för allmänheten. Pålningsarbetet beräknas vara färdigt i slutet av augusti eller början av september.

Utöver pålning pågår betongarbeten till betongplattorna för idrottshall och skola med formsättning, armering med mera. Vatten- och avloppsrör dras under/i plattan. Schaktning för vattenmatning till skolan samt kulvertledning pågår också, samt arbeten med dränering runt byggnaden.

När grävmaskinerna kör ovanpå lättfyllnaden (skumglas) uppstår ett gnisslande ljud som även det kan upplevas som störande. NCC smörjer kontinuerligt maskinerna och blöter larverna på grävmaskinen för att minska ljudet.

De tunga transporter kommer bli färre de kommande veckorna.

Starten för montage av stommen är planerat till vecka 38.

Villa Fornudden – nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Situationsplan för nya äldreboendet. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

Där Fornuddens skola ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende som heter Villa Fornudden byggas, med 60 boendeplatser. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet kommer att drivas i regi av Vardaga. Planen är att boendet ska stå klart hösten 2020.

Uppdragsgivare: Vardaga
Byggaktör: Vectura
Entreprenör: TL Bygg

Se kvalitetsprogrammet för vård- och omsorgsboendet

Vit byggnad i tre våningar. Entré med glaspartier och tak.

Visionsbild för entrén till nya äldreboendet

Sammankopplade byggnader i tre våningar med balkonger och gröna trapphus.

Visionsbild för nya äldreboendet

Aktuellt på bygget av vård- och omsorgsboende

Entreprenören TL Bygg kommer under vecka 33-34 att fortsätta med montage av stommen. Arbete med valv pågår, såsom armering, installationer och gjutningar. Det arbetas med montage av skalväggar och plattbärlag.

Montaget av stommen beräknas vara klart under augusti månad.

I september ska sedan arbetet med taket påbörjas. En ställningsbyggnad kommer att uppföras runt hela huset i etapper under september, och en byggnadshiss ska installeras.

Trafikplan för entreprenören TL bygg

Trafikflöde. Klicka för större bild.

Smidigare trafikflöde

Det kommer att vara fortsatt tung trafik under vecka 33-34. Dessa transporter ska följa busslinjen, och behöver då enbart passera skolan en gång. De åker in i lossningszonen och sedan vidare ut på Fornuddsvägen utan att behöva backa eller vända.

Entreprenören lägger stort fokus på säkerheten vid Fornuddsvägen, så att det ska vara tryggt för bil-, cykel- och gångtrafikanter kring arbetsplatsen då skolan startat.

Byggplank sett från skolgården

Plank skärmar av skolan

Ett byggplank mot skolgården finns nu på plats.

Så här påverkas skolverksamheten under byggtiden

Det mesta av skolans undervisning och fritidshemmets aktiviteter kommer att pågå som vanligt under byggtiden. Skolan har tät kontakt med byggaktören för äldreboendet för att underlätta för skolans verksamhet. Skolan kommer ha kvar sin skolgård under byggtiden, men delar av grusplanen har spärrats av för att nyttjas vid bygget av äldreboendet.

Under byggtiden finns skolans kök och matsal i en särskild paviljongsbyggnad som nu står uppställd vid fotbollsplanen i parken. Paviljongen är utrustad med ett mottagningskök. En del av maten tillagas på plats, medan annat levereras färdigt från annat tillagningskök. Ovanpå matsalspaviljongen finns det två klassrum. Paviljongen rymmer även omklädningsrum för idrott.

Trafiksäkerhet vid skolan

Karta över gång- och cykelbanor, samt övergångsställen, längs Fornuddsvägen

Karta. Klicka för större bild

Trottoaren längs Fornuddsvägen i höjd med Fornuddens skola har nu stängts av och ersatts med en provisorisk gång- och cykelbana på östra sidan av Fornuddsvägen, kompletterad med skyltar och nya övergångsställen.

Kommunen arbetar tillsammans med entreprenören för att den byggtrafik som behöver korsa trottoaren gör det på säkraste sätt, men även för att minska mängden lastbilar som åker förbi Fornuddens skola.

Bygge av ny nätstation påverkar gång- och cykelbana periodvis

Vattenfall kommer under sommaren att ersätta en befintlig nätstation vid Gärdesvägen, nära Fornuddsvägen, med en ny. Det innebär att de vid några tillfällen kommer att behöva ta en liten del av den provisoriska gång- och cykelbanan längs Fornuddsvägen i anspråk. Vid större påverkan för den tillfälliga gång- och cykelbanan använder Vattenfall flaggvakter, och de får endast starta dessa jobb efter skolstarten på morgonen (motsvarande fritidsstart under sommaren). I övrigt ska det vara framkomligt på gång- och cykelbanan.

Arbetet ska vara klart senast 30 augusti.

Välj gärna andra bilvägar än Fornuddsvägen

Vi uppmuntrar alla att undvika att köra bil på Fornuddsvägen, särskilt under vardagarna innan 8:30 och efter 14:00. Välj om möjligt en alternativ väg, i för allas säkerhet.

Material från informationsmöte

25 april hölls ett informationsmöte om utvecklingen av Fornudden. Nedan finns den power point-presentation som visades under mötet.

Presentation från informationsmöte 25 april

Vanliga frågor

Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under informationsmötet och under projektets gång har det kommit in många frågor. De rör allt från nya skolan, till trafiksäkerhet och buller under byggtiden. Du hittar svaren på dem här:

Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Upprustning pågår av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Nästa del i tur att rustas upp är den södra delen av parken, som går längs Drevviken.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019
Upp