Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår nu bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan, klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården låg tidigare. Skolan byggs på uppdrag av kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Kommunens fastighetsavdelning är byggherre, med NCC som entreprenör. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Aktuellt på skolbygget

Nu pågår förberedande markarbeten så som jordschakt och borttransport av massor. Avstängningen (byggstaketet) kommer att utökas och mer av den tidigare parkeringen kommer att hägnas in.

Därefter kommer grundläggningsarbeten med bland annat pålning att påbörjas. Detta beräknas pågå under senare delen av våren 2019. Vid grundläggningsarbete kan vissa störande ljud och vibrationer förekomma.

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan

Nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Situationsplan för nya äldreboendet. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan, klicka för större bild

Där Fornuddsskolan ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende byggas, med 60 boendeplatser. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet kommer att drivas i regi av Vardaga. Företaget Vectura är byggherre, och TL Bygg är entreprenör. Planen är att boendet ska stå klart hösten 2020.

Se kvalitetsprogrammet för vård- och omsorgboendet

Aktuellt på bygget av vård- och omsorgsboende

Pålningen är avslutad, men en del borrning och spräckning av berg kvarstår. Det låter mindre än pålningen, men kan damma och bullra en del.

Vit byggnad i tre våningar. Entré med glaspartier och tak.

Visionsbild för nya vård- och omsorgboendet

Så här påverkas skolverksamheten under byggtiden

Det mesta av skolans undervisning och fritidshemmets aktiviteter kommer att pågå som vanligt under byggtiden. Skolan har tät kontakt med byggaktören för äldreboendet för att underlätta för skolans verksamhet.

Under byggtiden finns skolans kök och matsal i en särskild paviljongsbyggnad som nu står uppställd vid fotbollsplanen i parken. Paviljongen är utrustad med ett mottagningskök. En del av maten tillagas på plats, medan annat levereras färdigt från annat tillagningskök. Paviljongen rymmer även omklädningsrum för gymnastik.

Ovanpå matsalspaviljongen finns det två klassrum. Från och med januari 2019 har Fornuddens årskurs 4 sin hemvist i dessa klassrum.

Enligt plan så kommer årskurs 5 och 6 fortsätta att ha idrott på Sofiebergsskolan under byggtiden. Årskurs 1-4 kommer främst att ha idrott utomhus med fokus på friluftsliv.

Skolan kommer ha kvar sin skolgård under byggtiden, men delar av grusplanen har spärrats av för att nyttjas vid bygget av äldreboendet.

Provisorisk gång- och cykelbana längs Fornuddsvägen

Det är viktigt att skolans område är trafiksäkert. Skolan arbetar med att ta fram rutiner för hur elever ska gå över vägen och olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras.

Karta över gång- och cykelbanor, samt övergångsställen, längs Fornuddsvägen

Karta, klicka för större bild

Trottoaren längs Fornuddsvägen i höjd med Fornuddens skola kommer att vara kvar till april/maj, för att sedan delvis stängas av och ersättas med en provisorisk gång- och cykelbana på östra sidan av Fornuddsvägen. Den nya gång- och cykelbanan kompletteras med skyltar och nya övergångsställen. Kommunen arbetar tillsammans med entreprenören för att den byggtrafik som behöver korsa trottoaren gör det på säkraste sätt.

Välj gärna andra bilvägar än Fornuddsvägen

Vi uppmuntrar alla att undvika att köra bil på Fornuddsvägen, särskilt under vardagarna innan 8:30 och efter 14:00. Välj om möjligt en alternativ väg, i för allas säkerhet.

Informationsmöte 25 april

Torsdag 25 april kl. 19-21 hålls ett informationsmöte i (den provisoriska) matsalen
på Fornuddens skola. Mötet är ett tillfälle att få en muntlig presentation av de pågående projekten i området samt de trafikåtgärder som planeras. Det finns också möjlighet att ställa frågor till kommun och byggaktörer. Ingen anmälan krävs.

Vi kommer att publicera motsvarande information på denna webbsida. Har du redan nu frågor du vill få besvarade under mötet får du gärna skicka dem i
till e-post fornuddenbygge@tyreso.se.

Upprustning pågår av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Nästa del i tur att rustas upp är den södra delen av parken, som går längs Drevviken.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 april 2019
Upp