Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, vid Fornuddsparkens östra hörn, planerar Tyresö kommun bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan, klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan kommer byggas för att ha fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården ligger idag.

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekplats och gräsmatta framför. Till vänster i bild en kubformad idrottshall.

Visionsbild för nya skolan

Nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Situationsplan för nya äldreboendet. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan, klicka för större bild

Där Fornuddsskolan ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende byggas, med 50-60 lägenheter. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet kommer att drivas i regi av Aleris.

Vit byggnad i tre våningar. Entré med glaspartier och tak samt skylten "Aleris".

Visionsbild för nya vård- och omsorgboendet

Tidplan för arbetena

Detaljplanen för Fornudden vann laga kraft 13 juni 2018, då Mark- och Miljööverdomstolen avslog överklagandet av planen.

Rivning av skolans gymnastiksal och matsal i januari

Temporära lokaler för skolans kök, matsal och omklädningsrum finns nu på plats och de kommer att börja användas av skolan när vårterminen 2019 startar i januari. Efter detta kan den nuvarande gymnastiksalen och matsalen rivas, vilket planeras ske i januari-februari.

Rivning av Ängsgården efter årsskiftet

Vård- och omsorgsboendet Ängsgården ska rivas efter årsskiftet 2018/2019, rivningen är planerad till slutet av januari. Sedan kan den nya skolan börjas byggas på den platsen.

Byggstart våren 2019

Både den nya skolan och det nya vård-och omsorgsboendet beräknas ha byggstart våren 2019. Förhoppningen är att boendet står klart hösten 2020 och skolan våren 2021.

Så här påverkas skolverksamheten under byggtiden

Byggplaneringen är gjord utifrån att skolans verksamhet ska påverkas så lite som möjligt, och det mesta av skolans undervisning och fritidshemmets aktiviteter kommer att fungera som vanligt.

Under byggtiden finns skolans kök och matsal i en särskild paviljongsbyggnad som nu står uppställd vid fotbollsplanen i parken. Paviljongen är utrustad med ett mottagningskök. En del av maten tillagas på plats, medan annat levereras färdigt från annat tillagningskök. Paviljongen rymmer även omklädningsrum för gymnastik.

Ovanpå matsalspaviljongen finns det två klassrum. Från och med januari 2019 kommer Fornuddens årskurs 4 att ha sin hemvist i dessa klassrum.

Enligt plan så kommer årskurs 5 och 6 fortsätta att ha idrott på Sofiebergsskolan under byggtiden. Årskurs 1-4 kommer främst att ha idrott utomhus med fokus på friluftsliv.

Skolan kommer ha kvar sin skolgård under byggtiden, men delar av grusplanen kommer att spärras av när bygget av äldreboendet påbörjas.

Trafiksäkerhet under byggtiden

Det är viktigt att skolans område är trafiksäkert. Skolan arbetar med att ta fram rutiner för hur elever ska gå över vägen och olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras. Bland annat kommer det befintliga övergångsstället mellan skolan och fotbollsplanen att stängas för allmänheten. Även den nuvarande parkeringsplatsen vid gamla boulebanan kommer att stängas ned.

Upprustning pågår av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Under sommaren 2018 har den centrala delen av parken rustats upp med bland annat nya gångvägar, nya sittmöbler, ny belysning och massor av nya planteringar. Projektering pågår för att utveckla delarna av parken som ligger närmast Drevviken.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Upp