Upprustning av Fornuddsparken

Under ett antal år pågår en upprustning av Trollbäckens härliga park. Utvecklingen av Fornuddsparken är indelad i fyra etapper, utifrån geografiskt läge.

Upprustning av södra parkdelen 2021–2022

I oktober 2021 påbörjas arbeten med att rusta upp södra delen av Fornuddsparken, mellan fornlämningsområdet och Bränneribacken. Den här delen av parken ska bland annat få nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Här ska man kunna ta del av naturupplevelsen som Drevviken och dess miljö erbjuder. Sträckan ska vara en övergång mellan parkens mer aktiva delar och naturområdet längst i söder.

Gräsytan och fotbollsmålen behålls (i enlighet med önskemål i den enkät vi skickade ut i våras), men vi kommer också att ställa iordning bouleplaner samt sittplatser med möjlighet till umgänge, grill och picknick där.

Situationsplan över södra parken

Situationsplan över upprustad park. Klicka på bilden för att se den i större format och kunna zooma på detaljer.

Arbete pågår till sensommaren 2022

Arbeten kommer att pågå från och med oktober 2021, till och med sensommaren 2022. Hela södra delen av Fornuddsparken kommer under upprustningen att vara avspärrat som arbetsplatsområde. Detta innebär att framkomligheten till fornlämningsområdet och badplatsen kommer att vara ytterligare begränsad under perioden. 

Arbetet utförs av entreprenören Lestra, på uppdrag av Tyresö kommun.

Kontakt

Har du frågor om arbetet i södra Fornuddsparken är du välkommen att kontakta kommunens byggprojektledare Mirjam Odelby.
Telefon: 072-469 52 04
E-post: mirjam.odelby@tyreso.se

Fornlämningsområdet vårdas

Allra längst söderut på Fornudden ligger ett vackert naturområde med lundmiljö och ekar. Här finns också fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Detta område har röjts från sly och träd, så att fornlämningarna kan bevaras och skyddas. Sittplatser har skapats av de fällda träden och nya informationstavlor är uppsatta där man kan läsa om områdets spännande historia. Ett vårdprogram är framtaget för att säkerställa att platsen omhändertas på ett bra sätt även i fortsättningen.

Avspärrningar för sådd av vitsippor

Våren 2021 spärrades gravarna av och vitsippor såddes på dem. Utan markvegetation eroderar och förstörs gravarna. Dessa avspärrningar kommer att vara kvar till våren 2022, för att skydda sådden första tiden.

Planerad nedtagning av den stora granen i forngravsområdet är skjutet på framtiden, på grund av teknisk felbedömning från trädfällarna.

Norra delen planeras

I Fornuddsparkens allra nordligaste del samsas idag många olika verksamheter: Scoutstuga, återvinning, lekytor, utegym och annat. Hur parkdelen ska utvecklas framöver är under planering, med det handlar i första hand om upprustning av möblering, belysning och planteringar, samt nya gångvägar. Vi kommer också att se över entrén och parkeringar, för en trafiksäker och lättorienterad miljö runt parken.

Under 2021–2022 gör projektering, arbeten kommer att ske först 2023. Fram till dess görs inmätningar och markundersökningar.

Centrala delen upprustades 2018

Den centrala delen av Fornuddsparken, mellan Bränneribacken och strax söder om scoutstugan, behåller sin finparkskaraktär. Under 2018 rustades den upp med nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar. De träd som varit i dåligt skick och i vissa fall utgjort en säkerhetsrisk fälldes och ersattes med nya friska träd. Vissa träd längs med Fornuddsvägen fick tas ned då de riskerade att skada viktiga vattenledningar med sina rötter.

Karta över hur centrala parken ser ut efter upprustning , 836.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Växtlista och växtkartor över centrala parkens olika delar , 549.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Parken har också fått en bevattningsanläggning. Den pumpar upp vatten från en stor dagvattenledning som transporterar regnvatten som fallit på hårdgjorda ytor i Trollbäcken. Därmed slipper vi att använda såväl färskvatten som biltransporter för att stödvattna buskar och perenner under varma, torra somrar. Dagvattnet får en biologisk rening när det går genom planteringsytorna innan det når grundvattnet.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmälan. Du ger ditt samtycke genom att klicka på länken, som för dig till denna sida.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021