Upprustning av Fornuddsparken

Under ett antal år pågår en upprustning av Trollbäckens härliga park. Utvecklingen av Fornuddsparken är indelad i fyra etapper, utifrån geografiskt läge. Under 2022 pågår upprustning av parkens södra delar.

Upprustning av södra parkdelen 2021–2022

Sedan oktober 2021 pågår arbeten med att rusta upp södra delen av Fornuddsparken, mellan fornlämningsområdet och Bränneribacken. Den här delen av parken ska bland annat få nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Här ska man kunna ta del av naturupplevelsen som Drevviken och dess miljö erbjuder. Sträckan ska vara en övergång mellan parkens mer aktiva delar och naturområdet längst i söder.

Gräsytan och fotbollsmålen behålls (i enlighet med önskemål i den enkät vi skickade ut i våras), men vi kommer också att ställa iordning bouleplaner samt sittplatser med möjlighet till umgänge, grill och picknick där.

Situationsplan över södra parken

Situationsplan över upprustad park. Klicka på bilden för att se den i större format och kunna zooma på detaljer.

Invigning av södra Fornuddsparken 25 augusti 2022

Kommunstyrelsens ordförande, Anita Mattsson (S) kommer finnas på plats för att inviga parkdelen. Det kommer även finnas fika till de 30 första och en rolig tipsrunda att delta i.

Varmt välkommen att inviga södra Fornuddsparken med oss!

Datum: 25 augusti 2022
Tid: Kl 10.15
Plats: Södra Fornuddsparken, vid Bränneribacken

Ingen föranmälan krävs.

Arbete pågår till sensommaren 2022

Arbeten kommer att pågå från och med oktober 2021, till och med augusti 2022. Hela södra delen av Fornuddsparken kommer under upprustningen att vara avspärrat som arbetsplatsområde. Detta innebär att framkomligheten till fornlämningsområdet och badplatsen kommer att vara ytterligare begränsad under perioden. 

En ny-invigning av den upprustade parken kommer att äga rum 25 augusti.

Arbetet utförs av entreprenören Lestra, på uppdrag av Tyresö kommun.

Kontakt

Har du frågor om arbetet i södra Fornuddsparken är du välkommen att kontakta kommunens byggprojektledare Mirjam Odelby.
Telefon: 072-469 52 04
E-post: mirjam.odelby@tyreso.se7

Bidrag för satsning på naturvård

Arbetet i Södra Fornuddsparken görs med hjälp av LONA-bidrag, ett bidrag från Naturvårdsverket för lokala naturvårdssatsningar. Kommunen har fått bidraget för att:

LONA logotyp
  • Skapa och återskapa meandrande mer naturliga vattendrag av diken med bättre förutsättningar för biologisk mångfald.
  • Skapa busk- och lundmiljö på tidigare klippt gräsmatta. Fokus kommer ligga på att få in flerskiktad vegetation med blomning över hela året och som också gärna bär frö/bär.
  • Det område i parken som i naturvärdesinventering utpekat med högt naturvärde består av en rad samt grupper med äldre klibbalar. För att på sikt få en succession planeras nyplantering av al på utvalda platser.

Fornlämningsområdet vårdas

Allra längst söderut på Fornudden ligger ett vackert naturområde med lundmiljö och ekar. Här finns också fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Detta område har röjts från sly och träd, så att fornlämningarna kan bevaras och skyddas. Sittplatser har skapats av de fällda träden och nya informationstavlor är uppsatta där man kan läsa om områdets spännande historia.

Under sommaren 2022 förstärks gångarna i området med nya barkflis, så att det blir tydligare var man ska promenera.

Ett vårdprogram är framtaget för att säkerställa att platsen omhändertas på ett bra sätt även i fortsättningen.

Norra delen planeras

I Fornuddsparkens allra nordligaste del samsas idag många olika verksamheter: Scoutstuga, återvinning, lekytor, utegym och annat. Hur parkdelen ska utvecklas framöver är under planering, med det handlar i första hand om upprustning av möblering, belysning och planteringar, samt nya gångvägar. Vi kommer också att se över entrén och parkeringar, för en trafiksäker och lättorienterad miljö runt parken.

Under 2021–2022 gör projektering, arbeten kommer att ske först 2023. Fram till dess görs inmätningar och markundersökningar.

Centrala delen upprustades 2018

Den centrala delen av Fornuddsparken, mellan Bränneribacken och strax söder om scoutstugan, behåller sin finparkskaraktär. Under 2018 rustades den upp med nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar. De träd som varit i dåligt skick och i vissa fall utgjort en säkerhetsrisk fälldes och ersattes med nya friska träd. Vissa träd längs med Fornuddsvägen fick tas ned då de riskerade att skada viktiga vattenledningar med sina rötter.

Karta över hur centrala parken ser ut efter upprustning , 836.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Växtlista och växtkartor över centrala parkens olika delar , 549.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Parken har också fått en bevattningsanläggning. Den pumpar upp vatten från en stor dagvattenledning som transporterar regnvatten som fallit på hårdgjorda ytor i Trollbäcken. Därmed slipper vi att använda såväl färskvatten som biltransporter för att stödvattna buskar och perenner under varma, torra somrar. Dagvattnet får en biologisk rening när det går genom planteringsytorna innan det når grundvattnet.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmälan. Du ger ditt samtycke genom att klicka på länken, som för dig till denna sida.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 15 augusti 2022