Tyresövägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen fortsätter. Under sommaren 2019 stod den nya gång- och cykeltunneln klar och under hösten ska rondellen byggas om och bli bredare.

Den nya gång- och cykeltunneln vid Petterboda stod klar under sommaren 2019.

Gång- och cykeltunneln byggdes för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen eftersom övergångsställena vid rondellen var en av anledningarna till att trafiken bromsades upp.

I samband med att gång- och cykeltunneln byggdes så gjordes blev utrymmet vid de båda busshållplatserna större samtidigt som hållplatserna flyttades till den östra sidan om rondellen.

I projektet Tyresövägen jobbar vi hela tiden med att försöka minimera arbetets påverkan på trafiken under byggtiden. Vissa trafikpåverkande moment går dock inte att undvika helt utan att framkomligheten påverkas. Dessa är trafikomläggningar, arbeten med rondellen samt arbeten i anslutningar mot befintliga vägar.

Planen var att utföra de mest trafikstörande åtgärderna under sommartid då trafikflödet på Tyresövägen är mindre. Tyvärr påverkades produktionstakten av nya förutsättningar för de intilliggande kraftledningskablarna.

Det finns som bekant inga alternativa vägar att leda om trafiken på när rondellen byggs om.

Åtgärder som har genomförts för att minska trafikpåverkan under byggtiden är därför bland annat:

  • Byggande av provisoriska vägar för att leda om trafiken. Detta för att undvika signalreglerad trafik med avstängda körfält.
  • Begränsade sprängningstider för att inte stänga av i rusningstrafik och undvika trafikstopp.
  • Samråd med Nobina för att minska påverkan för trafik till och från bussdepå.
  • Information/skyltning före större trafikförändringar.
  • Kommande asfalteringsarbeten kommer mestadels utföras under kväll och natt.
  • Samordning med räddningstjänst avseende rådande trafikplan och alternativa räddningsvägar.
  • Under vecka 43 fortsätter arbetena med kantstensarbeten och VA-arbeten i anslutning till den tillfälliga vägen.
  • Måndagen den 21 oktober kommer nya belysningsmaster att monteras vid Petterboda för att stärka upp belysningen under kvällstid.
  • För tillfället leds trafiken förbi arbetsplatsen vid Petterboda via en tillfällig väg. Detta på grund av att entreprenören på plats ska kunna få utrymme att förbättra framkomligheten i den gamla rondellen.
  • Under tiden som den tillfälliga vägen används kommer den gamla rondellen därför att fungera som en fyrvägskorsning. Det är därför extra viktigt att visa hänsyn i trafiken och släppa fram bilister som har svårt att ta sig ut från intilliggande vägar.
  • Det är också viktigt att alla respekterar hastighetsgränsen på 30 km/h och tänker på säkerheten för alla som vistas vid arbetsplatsen.

Den gamla rondellen vid Petterboda byggs om och fungerar i nuläget som en fyrvägskorsning.

Peab utför arbetet som inleddes under hösten 2017.

I samband med att gång- och cykeltunneln byggdes klart så försvann övergångsställena och farthindren vid rondellen. De var nämligen en stor anledning till att trafiken bromsades upp.

Efter bygget av gång- och cykeltunneln så inleddes arbetet med att bredda Petterbodarondellen för att få ett bättre trafikflöde genom rondellen. Den nya rondellen väntas stå klar till årsskiftet 2019/2020.

Intervju med entreprenören

  • Räddningstjänsten kan åka genom Alby, de har en nyckel. Vi har även en samordning av larmkontakter om något skulle hända på arbetsplatsen.
  • Vägen över Alby är extra viktig för räddningstjänsten om en brand, sjukdom, olycka eller allvarligt brott skulle inträffa på Östra Tyresö när det är stopp på Tyresövägen. Därför öppnas inte bommen för övriga trafikanter vid tillfälliga stopp på Tyresövägen. En sådan åtgärd riskerar nämligen att skapa köer på den vägen och då kommer inte räddningstjänsten fram någonstans.
  • Vi har tillsammans med räddningstjänsten tagit fram ett förslag till provisorisk infart i Öringe från Strandhållet samt in i Petterboda förbi ridklubben.
  • För akutsjukvård långt ut i kommunen är det möjligt att använda helikopterflyg.

Utöver bygget av gång- och cykeltunneln jobbar Tyresö kommun med flera ickefysiska åtgärder för att minska trafiken på Tyresövägen.

Samarbete med skolor

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Skjutsandet är en av de största anledningarna till att det blir trångt på Tyresövägen under rusningstid. För att minska skjutsandet arbetar stadsbyggnadsförvaltningen och skolorna tillsammans med ett flertal åtgärder för att minska biltrafiken runt skolan. Det kan handla om cykeldagar för eleverna, resvaneundersökningar, gå- och cykla till skolan-kampanjer, information om avlämningsplatser.

Testresenärsprojekt

Under de senaste åren har flera testresenärsprojekt genomförts på Tyresövägen där bilister fått chansen att prova på att resa kollektivt under två veckor. Dessa projekt har varit ett samarbete mellan Tyresö kommun och SL och syftet har varit att få fler att upptäcka kollektivtrafiken. Om fler reser kollektivt minskar trängseln på vägarna och utsläppen från bilarna. Dessutom förbättras luftkvaliteten i närområdet. Ytterligare ett testresenärsprojekt är planerat att genomföras under våren 2018.

Trafikmätningar

Under flera år har kösituationen på Tyresövägen mätts genom regelbundna trafikmätningar. Den första mätningen skedde 2012 och den senaste 2016. Under 2016 var kösituationen ungefär likadan som 2012. Detta kan uppfattas som dåliga siffror, men under perioden 2012 - 2016 har det skett en befolkningsökning i östra Tyresö med hela 9 procent.

Illustration över tidigare trafikmätningar

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Upp