Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Tyresövägen

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel vid Petterboda för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Arbetet inleddes under hösten 2017 och beräknas hålla på i ett år.

Arbetet med gång- och cykeltunneln inleddes under hösten 2017.

Arbetet med gång- och cykeltunneln beräknas ta cirka ett år att genomföra. I samma veva kommer också Vattenfall att påbörja arbetet med att gräva ner kraftledningen längs med Tyresövägen. Detta arbete inleddes under våren 2018.

Arbeten vid Petterboda under kommande veckor:

  • Rivning av form samt broställning där gång- och cykeltunneln gjutits.
  • Återfyllning av bro. (Alltså vägbanan över gång- och cykeltunneln).
  • Kantstensarbeten.

Peab kommer att utföra det arbete som inleddes under hösten 2017.

I samband med att gång- och cykeltunneln byggs så försvinner övergångsställena och farthindren vid rondellen. Vi ser nämligen att dessa är en stor anledning till att trafiken bromsas upp.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.

Räddningstjänsten kan åka genom Alby, de har en nyckel. Vi har även en samordning av larmkontakter om något skulle hända på arbetsplatsen. Vi har tillsammans med räddningstjänsten tagit fram ett förslag till provisorisk infart i Öringe från Strandhållet samt in i Petterboda förbi ridklubben.

För akutsjukvård långt ut i kommunen är det möjligt att använda helikopterflyg.

Ombyggnationen måste planeras så att påverkan på Tyresövägen minimeras, framförallt under rusningstrafik. Men byggnationen kommer vid vissa tillfällen påverka trafiken så att det blir köer, framförallt i samband med trafikomläggningar, även om dessa görs nattetid.

Det finns idag ingen realistisk lösning för att leda om trafiken över Alby, då den vägen inte är dimensionerad för detta.

Utöver bygget av gång- och cykeltunneln jobbar Tyresö kommun med flera ickefysiska åtgärder för att minska trafiken på Tyresövägen.

Samarbete med skolor

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Skjutsandet är en av de största anledningarna till att det blir trångt på Tyresövägen under rusningstid. För att minska skjutsandet arbetar stadsbyggnadsförvaltningen och skolorna tillsammans med ett flertal åtgärder för att minska biltrafiken runt skolan. Det kan handla om cykeldagar för eleverna, resvaneundersökningar, gå- och cykla till skolan-kampanjer, information om avlämningsplatser.

Testresenärsprojekt

Under de senaste åren har flera testresenärsprojekt genomförts på Tyresövägen där bilister fått chansen att prova på att resa kollektivt under två veckor. Dessa projekt har varit ett samarbete mellan Tyresö kommun och SL och syftet har varit att få fler att upptäcka kollektivtrafiken. Om fler reser kollektivt minskar trängseln på vägarna och utsläppen från bilarna. Dessutom förbättras luftkvaliteten i närområdet. Ytterligare ett testresenärsprojekt är planerat att genomföras under våren 2018.

Trafikmätningar

Under flera år har kösituationen på Tyresövägen mätts genom regelbundna trafikmätningar. Den första mätningen skedde 2012 och den senaste 2016. Under 2016 var kösituationen ungefär likadan som 2012. Detta kan uppfattas som dåliga siffror, men under perioden 2012 - 2016 har det skett en befolkningsökning i östra Tyresö med hela 9 procent.

Illustration över tidigare trafikmätningar

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 12 september 2018
Upp