Tyresövägen

Arbetet med att utveckla Tyresövägen är ett långsiktigt projekt i flera steg. Ombyggnationen av cirkulationsplatsen vid Petterboda är nu klar. Härnäst följer arbete vid Bäverbäcken under 2021. Samtidigt pågår utredningar av vägen i sin helhet.

Tyresövägen är kommunens huvudled för trafik ut mot Öringe, Tyresö Strand, Brevikshalvön samt Solberga och Raksta. För de boende i östra Tyresö är vägen den enda förbindelsen ut från Tyresö. Idag blir det tidvis bilköer längs vägen, vilket ger längre och oförutsägbara restider för både kollektiv- och biltrafiken. Befolkningstillväxten är stark i den östra delen av kommunen, vilket har lett till att belastningen på Tyresövägen successivt har ökat.

Uppdrag att utreda mobiliteten

Kommunens samhällsbyggnadskontor har i uppdrag att utreda hur Tyresövägen ska anpassas för att möta dagens och framtidens behov av mobilitet. Med mobilitet menar vi människors möjlighet att kunna ta sig själva och gods till de platser de vill nå. Målet är att människor ska kunna resa effektivt, snabbt och säkert, men också på ett sätt som är hållbart och miljövänligt.

Hållbara transportslag prioriteras

I arbetet med Tyresövägen utgår vi från Tyresö kommuns trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter”. Det innebär att vi prioriterar framkomligheten för hållbara transportslag, såsom gång, cykel och kollektivtrafik.

Analys och projektering pågår

Just nu pågår det här:

  • En behovsanalys för trafik där olika alternativ för ombyggnad av Tyresövägen jämförs och analyseras. En sammanfattande rapport ska presenteras för kommunstyrelsen i januari 2021 (ännu ej klart med datum), som då ska ta ett beslut om inriktningen för Tyresövägen.
  • I samband med behovsanalysen tar vi fram ett gestaltningsprogram för Tyresövägen. Det ska visa hur Tyresövägens gaturum ska se ut med exempelvis gatuträd och belysning. Det ska också beskriva hur vägen ska ta hänsyn till övriga värden och förutsättningar, så som gröna samband och värdefull natur.
  • Projektering av en ombyggnation av Tyresövägen i höjd med Bäverbäcken. Projekteringen innebär att vi utreder och förbereder för hur vägen ska byggas om. Bygghandlingar ska vara klara våren 2021. Faktiska arbeten planeras starta i hösten 2021, troligen med ombyggnation av Bäverbäcksvägen och nybyggnad av en gång- och cykeltunnel under Tyresövägen. Sedan följer ombyggnation av cirkulationsplats.

Arbetet med cirkulationsplatsen vid Petterboda, som var det första steget i utvecklingen av Tyresövägen, är nu avslutat.

Cirkulationsplatsen sedd rakt ovanifrån
Cirkulationsplatsen sedd väster ifrån

Petterboda cirkulationsplats efter ombyggnationen. Klicka för större bild.

Hållbart resande - åtgärder för att minska trafiken

Utöver ombyggnation av Tyresövägen jobbar Tyresö kommun med flera ickefysiska åtgärder för att minska trafiken på Tyresövägen.

Samarbete med skolor

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Skjutsandet är en av de största anledningarna till att det blir trångt på Tyresövägen under rusningstid. För att minska skjutsandet arbetar stadsbyggnadsförvaltningen och skolorna tillsammans med ett flertal åtgärder för att minska biltrafiken runt skolan. Det kan handla om cykeldagar för eleverna, resvaneundersökningar, gå- och cykla till skolan-kampanjer, information om avlämningsplatser.

Testresenärsprojekt

Under de senaste åren har flera testresenärsprojekt genomförts på Tyresövägen där bilister fått chansen att prova på att resa kollektivt under två veckor. Dessa projekt har varit ett samarbete mellan Tyresö kommun och SL och syftet har varit att få fler att upptäcka kollektivtrafiken. Om fler reser kollektivt minskar trängseln på vägarna och utsläppen från bilarna. Dessutom förbättras luftkvaliteten i närområdet.

Trafikmätningar

Under flera år har kösituationen på Tyresövägen mätts genom regelbundna trafikmätningar.

Sidan publicerad av: sbf@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 januari 2021