Tyresövägen

Arbetet med att utveckla Tyresövägen är ett långsiktigt projekt i flera steg. Ombyggnationen av cirkulationsplatsen vid Petterboda är nu klar. Under 2022 påbörjas ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken. Samtidigt pågår utredningar av vägen i sin helhet.

Tyresövägen är kommunens huvudled för trafik ut mot Öringe, Tyresö Strand, Brevikshalvön samt Solberga och Raksta. För de boende i östra Tyresö är vägen den enda förbindelsen ut från Tyresö. Idag blir det tidvis bilköer längs vägen, vilket ger längre och oförutsägbara restider för både kollektiv- och biltrafiken. Befolkningstillväxten är stark i den östra delen av kommunen, vilket har lett till att belastningen på Tyresövägen successivt har ökat.

Uppdrag att utreda mobiliteten

Kommunens samhällsbyggnadskontor har i uppdrag att utreda hur Tyresövägen ska anpassas för att möta dagens och framtidens behov av mobilitet. Med mobilitet menar vi människors möjlighet att kunna ta sig själva och gods till de platser de vill nå. Målet är att människor ska kunna resa effektivt, snabbt och säkert, men också på ett sätt som är hållbart och miljövänligt.

Hållbara transportslag prioriteras

I arbetet med Tyresövägen utgår vi från Tyresö kommuns trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter”. Det innebär att vi prioriterar framkomligheten för hållbara transportslag, såsom gång, cykel och kollektivtrafik.

Trafikplats Bäverbäcken nästa projekt på tur

Projektering av trafikplats Bäverbäcken är färdig, och ett investeringsbeslut togs av kommunstyrelsen i oktober 2021. I februari 2022 påbörjas byggnationen av trafikplats Bäverbäcken med nybyggnad av gång- och cykeltunnel under Tyresövägen och cirkulationsplats.

Hållbart resande - åtgärder för att minska trafiken

Utöver ombyggnation av Tyresövägen jobbar Tyresö kommun med flera ickefysiska åtgärder för att minska trafiken på Tyresövägen.

Samarbete med skolor

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Skjutsandet är en av de största anledningarna till att det blir trångt på Tyresövägen under rusningstid. För att minska skjutsandet arbetar stadsbyggnadsförvaltningen och skolorna tillsammans med ett flertal åtgärder för att minska biltrafiken runt skolan. Det kan handla om cykeldagar för eleverna, resvaneundersökningar, gå- och cykla till skolan-kampanjer, information om avlämningsplatser.

Testresenärsprojekt

Under de senaste åren har flera testresenärsprojekt genomförts på Tyresövägen där bilister fått chansen att prova på att resa kollektivt under två veckor. Dessa projekt har varit ett samarbete mellan Tyresö kommun och SL och syftet har varit att få fler att upptäcka kollektivtrafiken. Om fler reser kollektivt minskar trängseln på vägarna och utsläppen från bilarna. Dessutom förbättras luftkvaliteten i närområdet.

Trafikmätningar

Under flera år har kösituationen på Tyresövägen mätts genom regelbundna trafikmätningar.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 20 juni 2022