Strandpromenad vid Strandängarna

Just nu byggs ett gångstråk längs med sjökanten vid Strandängarna i Tyresö strand. Bygget är lite förskjutet i tid och kommer att pågå till september 2022.

Arbetet med att anlägga strandpromenaden görs av entreprenören Peab, på uppdrag av Tyresö kommun. Arbetet pågår fram till september 2022. Ett arbetsområde spärras av, runt hela eller delar av den kommande strandpromenadens sträckning. Maskiner för anläggning kommer att befinna sig i området.

Gångstråket ska bli två meter brett och gå på spänger genom vass- och fuktpartier och vara grusat där det är fast mark. Spängerna byggs som däckspänger i trä på betongstolpar. Stråket är varsamt placerat i terrängen, med hänsyn till topografi och träd för att undvika sprängningsarbeten.

Justering av hur spängerna ska dras

Efter önskemål och dialog med närboende och närliggande bostadsrättföreningar har en del förändringar gjorts på den ursprungliga planen för hur gångar och spänger ska dras. Ändringarna har gjorts efter att många boende uttryckt oro för närhet och insyn från spängerna. Detta har justerats:

  • Upprätning av sträckningen på en del av spängerna i den västra delen av området.
  • Flytte av mötesplats i den västra delen ett tiotal meter österut.
  • Första delen av anslutningen i öster, vid parkhusen, ändras från att vara spång till grusgång.
  • Vägen som ska ansluta mitt på spången har justerats till ett mer centrerat läge mellan de kringliggande pirhusen.

Se kartbild nedan för ungefärlig skiss av hur träspänger och gångar ska placeras.

Illustration över hur gångar och spänger kommer att dras.

Uppdaterad karta över hur spänger och gångar kommer att dras. Blå fält visar ursprungliga planen för dragningen, den nu gällande är beige. Klicka för större bild.

Aktuellt på byggområdet

Strandpromenaden fortsätter att ta form, men då ändringen av spängernas dragning medfört extra åtgärder, så tar projektet mer tid än vad som var planerat initialt. Projektet beräknas vara klart under september månad.

Under sommaren kommer arbetet huvudsakligen att bestå i montering av trädäcken och arbeten med att installera belysning.

Frågor och svar om strandpromenaden vid Strandängarna

Dragningen av spängerna beslutades under projekteringen av anläggningen inför att tillstånd för vattenverksamhet söktes 2014. Spängerna är en förutsättning för att strandskyddet skulle kunna upphävas och området byggas ut. Mer om det kan man läsa i detaljplanen för Strandängarna som vann laga kraft 2010 (se längst ner på sidan under Relaterad information). I arbetet med en ny detaljplan för Prästholmen arbetas också med spänger som är tänkta att knytas samman med Strandängarnas spänger. Läget för dessa är ännu inte beslutade.

Byggnation får pågå 06:30 – 22:00, men entreprenören planerar att arbeta 06:30-16:00. Undantaget är bullrande arbete som kommer att påbörjas först kl. 07:00, då arbeten som är störande, det vill säga som bullrar och låter mycket, enligt lag ska begränsas till vardagar mellan kl. 07:00 och 19:00. Riktlinjer för hur mycket buller som är tillåtet från byggarbetsplatser finns att läsa hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets information om buller från arbetsplats Länk till annan webbplats.

Spängernas läge har arbetats fram med hänsyn till flera olika faktorer som natur- och djurliv, landskapsbild (där det inte är önskvärt att bryta vattenlinjen för mycket), grundläggning, konstruktion, längd, ekonomi, upplevelsevärden, tillgänglighet med mera. Alla dess aspekter har balanserats och vägts för att hitta ett så kvalitativt förslag som möjligt. Tanken är att man ska kunna få möjligheten att röra sig närmare vattenlinjen över strandängarna och genom vassområdena men utan för stora ingrepp i den känsliga vassvegetationen.

Ja, promenadstråket kommer att vara belyst. Belysningen på själva spängerna kommer att placeras i höjd med ledstängerna. Belysningen ska bidra till en ökad trygghet, och gör att spängerna även kan nyttjas under hösten och tidig vår.

Spängerna kommer inte att vinterunderhållas. Det vill säga de kommer inte att snöröjas eller sandas.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens projektledare Raymond Moubé.
E-post: Tadjomdjo.Raymond@tyreso.se

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 6 maj 2022