Omvandling vid Ugglevägen

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till etapp 9 - Ugglevägen blev färdigt under hösten 2017. Området är slutbesiktat och godkänt.

Vy över Östra Tyresö från Klövbergets naturreservat.

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

Här är några viktiga steg att hålla koll på när vatten och avlopp ska kopplas in:

 • Anslutningsavgift för VA betalas till kommunens VA-avdelning.
 • Innan du påbörjar arbete med installationen måste du skicka in en anmälan till bygglovenheten och invänta ett startbesked. Kostnad för startbesked debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa.
 • Anslutningspunkt för vatten och avlopp är etablerad i punkt 1 på nybyggnadskartan. I denna har vi varit tvungna att korrigera höjden på förbindelsepunkten då kartorna är gjorda med ett mätsystem (RH00) som inte längre tillämpas.
 • Korrigeringen är gjord enligt det nya höjdsystemet (RH2000) och innebär en ökning på 53 cm från den ursprungliga höjden. Saknar du nybyggnadskarta och inte vet var din anslutningspunkt ligger.
 • Ansvar för att anslutningen (ventil och brunnar) inte förstörs under byggtiden åligger byggherren.
 • Dag och dräneringsvatten får inte tillföras spillvattenledningen.
 • Egen enskild vattenbrunn får inte stå i förbindelse med den allmänna anläggningen.
 • Innan rörgrav för serviceledning igenfylls ska byggherren kontakta enheten för VA och renhållning, Lars Lindqvist telefonnummer: 08-5782 9313.
 • För montering av vattenmätare kontaktas Björn Järbrink, telefonnummer: 08-5782 9304.
 • Tryckreducering sätts in på vattenledningen, efter vattenmätaren, där tryckhöjden överstiger 70 meter. Enheten för VA och renhållning ansvarar för installationen. Lars Lindqvist telefonnummer: 08-5782 9313.

Debitering av gatukostnaden för etappen Ugglevägen planeras ske i mars 2018.

 • När vägarna i området är klara kommer kommunen debitera gatukostnader. Kommunen beslutade i samband med att detaljplanen antogs också om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.
 • Enligt gatukostnadsutredningen är den beräknade kostnaden 167 855 kr för befintliga fastigheter med andelstal 1,0. Kostnaden ska räknas upp med entreprenadindex för gata fram till upphandling och därefter med KPI fram till godkänd slutbesiktning. Kostnad för park och markinlösen räknas upp med KPI fram till godkänd slutbesiktning. Basår för indexuppräkningen är november 2011. En befintlig fastighet ska betala 170 556 kr i gatukostnad. Debiteringen av gatukostnaden planeras ske i mars 2018.

  Här hittar du gatukostnadsutredningen

Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan.
Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

 • Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor
 • Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor

Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 13 november 2020