Omvandling vid Tegelbruket – etapp 11

Arbetet är i full gång med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Tegelbruket, samt förbättra vägarna och anlägga belysning i området. Arbetena görs i deletapper fram till slutet av oktober 2024.

Vad händer just nu?

Vecka 17 (22–28 april)

Förberedelser inför asfaltering kan ske över hela arbetsområdet.

Väghyvling kommer att påbörjas i mitten av veckan, med start på båtklubbens parkering. Därefter görs väghyvling på Tegelbruksvägen, Kornknarrvägen och Grankällevägen. Asfaltering sker 6–9 maj.

Under perioden kommer framkomligheten att påverkas och man kan behöva vänta eller välja alternativ väg.

Karta med avstängda vägar vecka 17 , 1.9 MB.

Vecka 16 (15–21 april)

Kornknarrvägen
Fortsatt arbete med läggning av ny kanal för fiber och belysning samt uppbyggnad av ny väg. Arbete med nya vägtrummor vid infart till fastigheter, mellan adresserna Kornknarrvägen 15–11.

Tonstigen
Arbeten med dike längst in på Tonstigen vid adresserna 16–10.

Karta med avstängda vägar vecka 16 , 2 MB.

Inkoppling av vatten och avlopp

Slutbesiktning genomförs i området innan kommunen kan ta över anläggningen. Om inga stora brister upptäcks i besiktningen kan inkoppling ske efter det. Slutbesiktning är planerad till oktober 2024.

För att du ska kunna använda VA-anläggningen, krävs att:

 1. du har anmält din fastighet till det kommunala VA-nätet
 2. du har betalat faktura för VA-anläggningsavgiften
 3. du har fått vattenmätare monterad
 4. kommunen har slagit på vattnet i ventil vid förbindelsepunkten.

För fastigheter med LTA (lätt trycksatt avlopp) krävs även att

 • platsen där LTA-kärlet ska grävas ned är godkänd av kommunens VA-enhet (sker i samband med VA-anmälan)
 • kärl och larmutrustning ska vara installerat och el ska vara framdraget till LTA-stationen av behörig elektriker enligt instruktioner från kommunen.

För att ansluta till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmäl fastighet till det kommunala VA-nätet

Om inga stora brister upptäcks i slutbesiktningen får du faktura för VA-anläggningsavgiften tidigast i slutet av oktober 2024.

Kommunen monterar vattenmätaren men du behöver ordna en plats, införskaffa mätarkonsol och beställa uppsättning. Utrymmet behöver vara frostfritt, upplyst samt leva upp till de krav och regler som gäller för placering av vattenmätare.

När fakturan för VA-anläggningsavgiften är betald kan du beställa uppsättning av vattenmätare. Vår normala hanteringstid för montage av vattenmätare är 7–10 arbetsdagar.

Läs mer och beställ uppsättning av vattenmätare

Mejla din fråga och fastighetsbeteckning till vatten@tyreso.se så hjälper vi er att ta reda på det.

Ja, så länge VA-anmälan är gjord kan du både beställa och installera LTA-stationen.

Läs mer och följ instruktionerna för att beställa LTA

För att komma igång med en LTA-station behöver du göra följande:

 • Ansöka om startbesked
 • Beställa en LTA-station
 • Installera LTA-stationen (gräva ner kärl och larmutrustning samt ansluta el)
 • Invänta skriftligt besked från kommunen om att förbindelsepunkten är upprättad
 • Betala anläggningsavgiften
 • Beställ driftsättning av LTA-stationen.

Du betalar inget extra för LTA-station och larmutrustning. Normal leveranstid är cirka 2-3 veckor. Vi rekommenderar att du läser den information som finns på vår webbsida om LTA. Där hittar du även installationsmanualer.

Läs mer och följ instruktionerna för att beställa och installera LTA

Ja, du får koppla in dig men inkopplingen måste godkännas av kommunens VA-enhet. Anmäl inkoppling till vatten@tyreso.se innan du täcker över förbindelsepunkten med schaktmassor. Kommunen kontrollerar ibland genom platsbesök men oftast begär vi in bilder/video.

Du får aldrig röra ventil i förbindelsepunkten. Det är kommunens egendom. Behöver du hjälp med att slå på/av vatten ska du kontakta VA-enheten som kan komma ut och hjälpa till med det.

Vilka arbeten ska göras i området?

Vi breddar, stärker upp och lägger ny beläggning på vägarna. Eftersom olika typer av ledningar ska läggas ned i marken i samband med vägbyggnationen, görs arbetena med vägen i flera steg och tar tid. Arbetena innebär att vi behöver spränga på fler ställen, samt ta bort träd och annan växtlighet.

Vi drar fram ledningar för kommunalt vatten och avlopp till området. Varje fastighetsägare får en servis, det vill säga en ledning som går mellan kommunens huvudledning i gatan fram till en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Ledningarna för vatten och avlopp från tomtgränsen in till fastigheten bekostar och ansvarar fastighetsägaren själv för.

Fiber och el kommer att läggas ned i marken. Varje fastighetsägare får en förbindelsepunkt för el och fiber vid sin fastighetsgräns, oftast på samma punkt som VA-servisen. Det är Vattenfall respektive Skanova som utför detta arbete.

Gatubelysning kommer att sättas upp i hela Tegelbruket. Det blir LED-belysning och stolparna kommer att vara av samma typ som finns i övriga nyss utbyggda områden i Östra Tyresö, det vill säga gatuarmaturen Stockholm.

Hur påverkas boende?

Först görs en besiktning av byggnaderna i de berörda del-etapperna, för att se att inga skador uppkommer vid de sprängningar som behöver göras. Vi sätter även upp vibrationsmätare i området, för att se till att gränsvärdena för vibrationer inte överstigs.

Vissa vägsträckor kommer att behöva stängas av periodvis. Det kan innebära att det under en period inte går att köra hela vägen fram fastigheten. Vi kommer då att sätta upp tillfälliga parkeringsplatser i nära anslutning till arbetsområdet.

I samband med avstängningarna kommer vi tillfälligt behöva montera ner brevlådor. Boende får då en provisorisk brevlåda en bit från fastigheten.

När projektet börjar bli klart är det dags att montera tillbaka brevlådor. Detta är något varje fastighetsägare behöver ombesörja själv.

Då är det viktigt att brevlådorna placeras inom den egna fastigheten, cirka 0,5 meter innanför tomtgräns. Om de står inom kommunens vägområde är det risk att de blir förstörda vid snöröjning och kommunen kan inte ersätta brevlådor som står placerade inom vägområdet.

Begränsad framkomlighet kan leda till att avfallsbilen inte kan tömma kärlen i direkt anslutning till fastigheterna i pågående deletapp. Då ställer vi upp gemensamma avfallskärl i närheten, där boende kan lämna avfall. Tyresö kommun står för kostnaden för tömning av avfall, om de kastas i våra kärl.

Hur får man veta vad som är på gång?

Löpande information lägger vi ut på denna webbsida som har direktlänken tyreso.se/tegelbruket. Du kan välja att prenumerera på denna sida så blir du noterad via e-post varje gång en viktig uppdatering gjorts. Du startar din prenumeration genom att ange din e-postadress i ett formulär längst ned på sidan.

En anslagstavla kommer att sättas upp i korsningen Finborgsvägen/Ugglevägen. Här kommer aktuell information sättas upp.

Område, deletapper och tidplan

Raksta - etapp 8
Karta över deletapperna i Tegelbruket

Deletapper i Tegelbruket.

Vem utför arbetet?

Utbyggnaden görs i ett partneringsamarbete mellan Tyresö kommun och JM Entreprenad. JM Entreprenad har uppdraget att planera, projektera och utföra totalt sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Att ha samma entreprenör från ax till limpa, i flera projekt, ger stora fördelar då det ger högre kvalitet och sparar både tid och pengar.

Läs mer om partneringsamarbetet

Vad händer när arbetet är klart?

Från och med 2024 kommer du att kunna ansöka om bygglov för nybyggnad av bostadshus, nybyggnad av större komplementbyggnader eller påbyggnad av befintligt hus. Innan dess kan du enbart göra mindre tillbyggnader, mindre komplementbyggnader, bygglovsbefriade åtgärder eller bygga växthus på max 15 kvm.

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp bestäms av den VA-taxa som gäller vid tillfälle för debitering, det vill säga när ledningarna är utbyggda och slutbesiktigade. Hur stor avgiften blir beror även på fastighetens storlek och antal byggnader.

I samband med eller strax efter att beskedet om upprättad förbindelsepunkt skickats till fastighetsägaren skickas även fakturan på VA-anläggningsavgiften. När anslutningsavgiften är betald går det att ansluta till VA-anläggningen.

Först när boende fått meddelande från kommunen om att en förbindelsepunkt är upprättad och anslutningsavgiften är betald går det att ansluta till VA-anläggningen. Kostnaden kommer att debiteras när gatorna är slutbesiktigade.

När gatorna har slutbesiktigats kommer utdebitering av gatukostnaderna ske enligt den gatukostnadsutredning som vunnit laga kraft för området.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till kommunikation@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2024