Omvandling vid Tegelbruket – etapp 11

Hösten 2022 startade ett arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Tegelbruket, samt med att förbättra vägarna och anlägga belysning i området. Arbetena görs i deletapper fram till slutet av 2024.

Vad händer just nu?

Vecka 12

Tegelbruksvägen
Schakt för och läggning av nytt VA samt återfyll vid nummer 36.
Väg avstängd för genomfart av biltrafik.

Kornknarrvägen
På grund av stora vattenflöden under snösmältning så pausas arbetet tills vidare.
Vägen är fortsatt avstängd

Karta över avstängda vägar vecka 12 , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Vecka 11

Tegelbruksvägen

  • Schakt för och läggning av nytt VA samt återfyll ca mellan nummer 38-36.
  • Väg avstängd för genomfart av biltrafik.

Kornknarrvägen

  • Schakt och läggning av nytt VA samt återfyll, ca vid nummer 9
  • Väg avstängd för trafik och även gående.

Karta över avstängda vägar för Tegelbruket vecka 11 , 1.9 MB.

Påverkan på busstrafiken sommaren 2023

Under perioden 23 juni –16 augusti trafikeras inte Tegelbruksvägen och Nytorpsvägen när VA-arbeten utförs på sträckan. Busstrafiken leds om till Breviksvägen.

Vilka arbeten ska göras i området?

Vi kommer att bredda, stärka upp och lägga ny beläggning på vägarna. Eftersom olika typer av ledningar ska läggas ned i marken i samband med vägbyggnationen, görs arbetena med vägen i flera steg och tar tid. Arbetena innebär att vi behöver spränga på fler ställen, samt ta bort träd och annan växtlighet.

Vi drar fram ledningar för kommunalt vatten och avlopp till området. Varje fastighetsägare får en servis, det vill säga en ledning som går mellan kommunens huvudledning i gatan fram till en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Ledningarna för vatten och avlopp från tomtgränsen in till fastigheten bekostar och ansvarar fastighetsägaren själv för.

Fiber och el kommer att läggas ned i marken. Varje fastighetsägare får en förbindelsepunkt för el och fiber vid sin fastighetsgräns, oftast på samma punkt som VA-servisen. Det är Vattenfall respektiva Skanova som utför detta arbete.

Gatubelysning kommer att sättas upp i hela Tegelbruket. Det blir LED-belysning och stolparna kommer att vara av samma typ som finns i övriga nyss utbyggda områden i Östra Tyresö, det vill säga Gatuarmaturen Stockholm.

Hur påverkas de boende?

Först görs en besiktning av byggnaderna i de berörda del-etapperna, för att se att inga skador uppkommer vid de sprängningar som behöver göras. Vi sätter även upp vibrationsmätare i området, för att se till att gränsvärdena för vibrationer inte överstigs.

Vissa vägsträckor kommer att behöva stängas av periodvis. Det kan innebära att det under en period inte går att köra hela vägen fram fastigheten. Vi kommer då att sätta upp tillfälliga parkeringsplatser i nära anslutning till arbetsområdet.

I samband med avstängningarna kommer vi även tillfälligt behöva montera ner brevlådor. Boende får då en provisorisk brevlåda en bit från fastigheten.

Begränsad framkomlighet kan leda till att avfallsbilen inte kan tömma kärlen i direkt anslutning till fastigheterna i pågående del-etapp. Då ställer vi upp gemensamma avfallskärl i närheten, där boende kan lämna avfall. Tyresö kommun står då för kostnaden för tömning av avfall, om de kastas i våra kärl.

Hur får man veta vad som är på gång?

Löpande information lägger vi ut på denna webbsida som har en direktlänk - tyreso.se/tegelbruket. Du kan välja att prenumerera på denna sida så blir du noterad via e-post varje gång en viktig uppdatering gjorts. Du startar din prenumeration genom att ange din e-postadress i ett formulär längst ned på sidan.

En anslagstavla kommer att sättas upp i korsningen Finborgsvägen/Ugglevägen. Här kommer aktuell information sättas upp.

Ett par veckor innan arbetena startar vid just din väg och din fastighet, kommer du få ytterligare information hem i brevlådan. Då informerar vi mer specifikt om vad som gäller för framkomlighet, tillfälliga parkeringsplatser, brevlådor, avfall och dylikt.

Vid eventuell total avstängning av en väg kallar vi till möte med boende innan.

Område, del-etapper och tidplan

Raksta - etapp 8

Vem utför arbetet?

Utbyggnaden görs i ett partneringsamarbete mellan Tyresö kommun och JM Entreprenad. JM Entreprenad har uppdraget att planera, projektera och utföra totalt sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Att ha samma entreprenör från ax till limpa, i flera projekt, ger stora fördelar då det ger högre kvalitet och sparar både tid och pengar.

Läs mer om partneringsamarbetet

Vad händer när arbetet är klart?

Från och med 2024 kommer du att kunna ansöka om bygglov för nybyggnad av bostadshus, nybyggnad av större komplementbyggnader eller påbyggnad av befintligt hus. Innan dess kan du enbart göra mindre tillbyggnader, mindre komplementbyggnader, bygglovsbefriade åtgärder eller bygga växthus på max 15 kvm.

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp bestäms av den VA-taxa som gäller vid tillfälle för debitering, det vill säga när ledningarna är utbyggda och slutbesiktigade. Hur stor avgiften blir beror även på fastighetens storlek och antal byggnader.

Först när boende fått meddelande från kommunen om att en förbindelsepunkt är upprättad och anslutningsavgiften är betald går det att ansluta till VA-anläggningen. Kostnaden kommer att debiteras när gatorna är slutbesiktade.

När gatorna har slutbesiktigats kommer utdebitering av gatukostnaderna ske enligt den gatukostnadsutredning som vunnit laga kraft för området.

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till kommunikation@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 mars 2023