Omvandling vid Raksta - etapp 8

I januari 2020 satte förarbetet igång med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Raksta, samt förbättra vägarna och anlägga belysning i området. I maj drog det igång i större skala och arbetena kommer att ske i del-etapper fram till slutet av 2022.

Vad händer vecka 40?

Rakstaringen

Sträckan mellan Rakstaringen 7-11 är helt avstängd, där pågår schaktning och läggning av nytt VA, som återfyllning och uppbyggnad av ny väg.

Rakstavägen

Rakstavägen är fortsatt avstängd för genomfart, men gående kan passera. Just nu pågår nedläggning av VA-ledningar och återfyllning av ledningsgrav mellan Ormvägen och Rakstaringen.

Ormvägen

Vägen avstängd i höjd med Ormvägen 5-9, men gående kan passera. Där pågår schaktning och läggning av nya VA-ledningar, samt återfyllning och uppbyggnad av vägen.

Man behöver åka in och ut i området via Maskvägen och Ullbergsvägen.

Se karta för avstängda vägar i området vecka 40

Vilka arbeten ska göras framöver i området?

Vi kommer att bredda, stärka upp och lägga ny beläggning på vägarna. Eftersom olika typer av ledningar ska läggas ned i marken i samband med vägbyggnationen, görs arbetena med vägen i flera steg och tar tid.

Vi drar fram ledningar för kommunalt vatten och avlopp till området. Varje fastighetsägare får en servis, dvs en ledning som går mellan kommunens huvudledning i gatan fram till en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Ledningarna för vatten och avlopp från tomtgränsen in till fastigheten bekostar och ansvarar fastighetsägaren själv för.

Fiber och el kommer att läggas ned i marken. Varje fastighetsägare får en förbindelsepunkt för el och fiber vid sin fastighetsgräns, oftast på samma punkt som VA-servisen.

Gatubelysning kommer att sättas upp i hela Raksta. Det blir LED-belysning och stolparna kommer att vara av samma typ som finns i övriga nyss utbyggda områden i Östra Tyresö, den så kallade Stockholmsstolpen.

Hur påverkas de boende?

Först görs en besiktning av byggnaderna i de berörda del-etapperna, för att se att inga skador uppkommer vid de sprängningar som behöver göras. Vi sätter även upp vibrationsmätare i området, för att se till att gränsvärdena för vibrationer inte överstigs.

Vid inmätningen av vägområdet har det visat sig att en del fastigheter har staket, häckar och annat som står utanför den egna fastigheten, alltså på kommunens mark. Denna mark behövs för utbyggnaden av gata samt vatten och avlopp.

De fastighetsägare som vill behålla några av dessa privata anläggningar måste flytta dem innan arbetena påbörjas i den del-etapp där fastigheten ligger. Privata anläggningar som är byggda på kommunens mark och behöver tas bort i samband med entreprenaden kommer inte att ersättas.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens fastighet går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisninglänk till annan webbplats

Vissa vägsträckor kommer att behöva stängas av periodvis. Det kan innebära att det under en period inte går att köra hela vägen fram fastigheten. Vi kommer då att sätta upp tillfälliga parkeringsplatser i nära anslutning till arbetsområdet.

I samband med avstängningarna kommer vi även behöva ta bort brevlådor. Boende får då en provisorisk brevlåda en bit från fastigheten.

Begränsad framkomlighet kan leda till att avfallsbilen inte kan tömma kärlen i direkt anslutning till fastigheterna i pågående del-etapp. Då ställer vi upp gemensamma sopkärl i närheten, där boende kan lämna avfall. Tyresö kommun står då för kostnaden för tömning av sopor, om de kastas i våra kärl.

Ett par veckor innan arbetena startar i en del-etapp, får boende i just det området ytterligare information hem i brevlådan. Då informerar vi mer specifikt om vad som gäller för framkomlighet, tillfälliga parkeringsplatser, brevlådor, avfall och dylikt.

Vid eventuell total avstängning av en väg kallar vi till möte med er boende innan.

Område, del-etapper och tidplan

Raksta - etapp 8
Karta över del-etapperna i Raksta

Del-etapper i Raksta. Klicka för större bild.

Den ursprungliga tidplanen har av olika skäl behövt redigeras, och tills vidare kan vi bara publicera tidplan för de två del-etapper som startar under 2020 - Rakstaringen respektive Rakstavägen och Rakstalänken. Uppdaterad information om tidplan för de andra del-etapper kommer när de närmar sig.

Planerade tider för när arbete i de två första del-etapperna förväntas pågå. Klicka för större bild.

Vem utför arbetet?

Utbyggnaden görs i ett partneringsamarbete mellan Tyresö kommun och JM Entreprenad. JM Entreprenad har uppdraget att planera, projektera och utföra totalt sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Att ha samma entreprenör från ax till limpa, i flera projekt, ger stora fördelar då det ger högre kvalitet och sparar både tid och pengar.

Läs mer om partneringsamarbetet

Vad händer när arbetet är klart?

Från och med januari 2022 kommer du att kunna ansöka om bygglov för nybyggnad av bostadshus, nybyggnad av större komplementbyggnader eller påbyggnad av befintligt hus. Innan dess kan du enbart göra mindre tillbyggnader, mindre komplementbyggnader, bygglovsbefriade åtgärder eller bygga växthus på max 15 kvm.

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp bestäms av den VA-taxa som gäller vid tillfälle för debitering, det vill säga när ledningarna är utbyggda och slutbesiktigade. Hur stor avgiften blir beror även på fastighetens storlek och antal byggnader.

Exempel med dagens VA-taxa:
Tomt större än ca 2 630 kvm, med en byggnad som ansluts till spill- och dricksvattenledning (ej dag-vatten) kostar cirka 270 000 kronor inkl. moms.

Först när boende fått meddelande från kommunen om att en förbindelsepunkt är upprättad och anslutningsavgiften är betald går det att ansluta till VA-anläggningen.

Avgiften för gatan är ca 190 000 kr + index per fastighet enligt den gatukostnadsutredning som gjorts tidigare. Kostnaden kommer att debiteras när gatorna är slutbesiktade.

Gatukostnadsutredningen har blivit överklagad men debiteringen för gatukostnaden görs ändå inte förrän hela området är utbyggt och besiktigat vilket blir tidigast i början av år 2022.

Ett överklagande kan ta tid men detta påverkar inte utbyggnaden av detaljplanen, som redan tidigare vunnit laga kraft. Detaljplanen kommer genomföras enligt plan oavsett överklagandet av gatukostnadsutredningen.

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration

Prenumerera på nyhetsbrevet Östra Tyresö-nytt

Om du är intresserad av utbyggnaden av Östra Tyresö som helhet, anmäl dig till det digitala nyhetsbrevet Östra Tyresö-nytt. Detta skickas ut några gånger per år och beskriver vad som är aktuellt i samtliga pågående etapper.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 24 september 2020
Upp