Omvandling vid Raksta - etapp 8

Arbete pågår med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Raksta, samt förbättra vägarna och anlägga belysning i området. Arbetena görs i deletapper och beräknas vara klara i maj 2023.

Justerad tidplan för Raksta - etapp 8

Tidplanen för arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt
att förbättra vägarna och anlägga belysning i Raksta har blivit försenad.
Istället för i slutet av 2022 beräknas nu arbetet vara klart i maj 2023.

Mer information om den justerade tidplanen

Vad händer just nu?

Vecka 12

 • Rakstaringen
  Arbeten med att åtgärda spillvattenledning.
 • Östra Ullbergsvägen
  Arbeten med att åtgärda spillvattenledning i början av veckan.
 • Ormvägen
  Arbeten med att åtgärda spillvattenledning.

Karta över avstända vägar vecka 12 (pdf) , 1.9 MB.

Byte av VA-system för de västra delarna

Vissa av fastigheterna i de västra delarna av Raksta etapp 8 kommer att få LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) för vatten och avlopp installerat, istället för självfall som tidigare planerat.

Ett LTA-system innebär att man har en lokal pumpenhet på fastigheten som pumpar bort avloppsvattnet. Ledningarna läggs grundare än vid ett självfallssystem, i en isoleringslåda med värmekabel.

Detta är en lösning för att kunna klara en säker framkomlighet för entreprenörer, privatpersoner och blåljustrafik under byggtiden. Att lägga självfall ger upphov till allt för breda och och djupa schakt.

Bytet gäller för fastigheter på Rakstalänken, Ullbergsvägen, Fjärilsstigen och Larvstigen. Berörda hushåll får brev hem i brevlådan med information.

17 mars hölls ett digitalt informationsmöte för dem som berörs av byte av VA-system - dvs boende på Rakstalänken, Ullbergsvägen, Fjärilsstigen och Larvstigen .

Protokoll från informationsmötet , 179.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vilka arbeten ska göras i området?

Vi kommer att bredda, stärka upp och lägga ny beläggning på vägarna. Eftersom olika typer av ledningar ska läggas ned i marken i samband med vägbyggnationen, görs arbetena med vägen i flera steg och tar tid.

Vi drar fram ledningar för kommunalt vatten och avlopp till området. Varje fastighetsägare får en servis, dvs en ledning som går mellan kommunens huvudledning i gatan fram till en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Ledningarna för vatten och avlopp från tomtgränsen in till fastigheten bekostar och ansvarar fastighetsägaren själv för.

Fiber och el kommer att läggas ned i marken. Varje fastighetsägare får en förbindelsepunkt för el och fiber vid sin fastighetsgräns, oftast på samma punkt som VA-servisen.

Gatubelysning kommer att sättas upp i hela Raksta. Det blir LED-belysning och stolparna kommer att vara av samma typ som finns i övriga nyss utbyggda områden i Östra Tyresö, den så kallade Stockholmsstolpen.

Hur påverkas de boende?

Först görs en besiktning av byggnaderna i de berörda del-etapperna, för att se att inga skador uppkommer vid de sprängningar som behöver göras. Vi sätter även upp vibrationsmätare i området, för att se till att gränsvärdena för vibrationer inte överstigs.

Vid inmätningen av vägområdet har det visat sig att en del fastigheter har staket, häckar och annat som står utanför den egna fastigheten, alltså på kommunens mark. Denna mark behövs för utbyggnaden av gata samt vatten och avlopp.

De fastighetsägare som vill behålla några av dessa privata anläggningar måste flytta dem innan arbetena påbörjas i den deletapp där fastigheten ligger. Privata anläggningar som är byggda på kommunens mark och behöver tas bort i samband med entreprenaden kommer inte att ersättas.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens fastighet går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa vägsträckor kommer att behöva stängas av periodvis. Det kan innebära att det under en period inte går att köra hela vägen fram fastigheten. Vi kommer då att sätta upp tillfälliga parkeringsplatser i nära anslutning till arbetsområdet.

I samband med avstängningarna kommer vi även behöva ta bort brevlådor. Boende får då en provisorisk brevlåda en bit från fastigheten.

Begränsad framkomlighet kan leda till att avfallsbilen inte kan tömma kärlen i direkt anslutning till fastigheterna i pågående deletapp. Då ställer vi upp gemensamma avfallskärl i närheten, där boende kan lämna avfall. Tyresö kommun står då för kostnaden för tömning av avfall, om de kastas i våra kärl.

Ett par veckor innan arbetena startar i en deletapp, får boende i just det området ytterligare information hem i brevlådan. Då informerar vi mer specifikt om vad som gäller för framkomlighet, tillfälliga parkeringsplatser, brevlådor, avfall och dylikt.

Vid eventuell total avstängning av en väg kallar vi till möte med er boende innan.

Område, deletapper och tidplan

Raksta - etapp 8
Karta över deletapperna i Raksta

Del-etapper i Raksta. Klicka för större bild.

Vem utför arbetet?

Utbyggnaden görs i ett partneringsamarbete mellan Tyresö kommun och JM Entreprenad. JM Entreprenad har uppdraget att planera, projektera och utföra totalt sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Att ha samma entreprenör från ax till limpa, i flera projekt, ger stora fördelar då det ger högre kvalitet och sparar både tid och pengar.

Läs mer om partneringsamarbetet

Vad händer när arbetet är klart?

Från och med januari 2022 kommer du att kunna ansöka om bygglov för nybyggnad av bostadshus, nybyggnad av större komplementbyggnader eller påbyggnad av befintligt hus. Innan dess kan du enbart göra mindre tillbyggnader, mindre komplementbyggnader, bygglovsbefriade åtgärder eller bygga växthus på max 15 kvm.

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp bestäms av den VA-taxa som gäller vid tillfälle för debitering, det vill säga när ledningarna är utbyggda och slutbesiktigade. Hur stor avgiften blir beror även på fastighetens storlek och antal byggnader.

Exempel med VA-taxa från 2019:
Tomt större än ca 2 630 kvm, med en byggnad som ansluts till spill- och dricksvattenledning (ej dag-vatten) kostar cirka 270 000 kronor inkl. moms.

Först när boende fått meddelande från kommunen om att en förbindelsepunkt är upprättad och anslutningsavgiften är betald går det att ansluta till VA-anläggningen.

Betalning av gatukostnad

Gatukostnad för befintlig bostadsfastighet med andelstal 1,0 är 188 437 kr + index enligt den gatukostnadsutredning som beslutats tidigare. Indexuppräkningen sker från datum för antagande av gatukostnadsutredningen fram till godkänd slutbesiktning av gatorna i området. Kostnaden kommer att debiteras via faktura efter godkänd slutbesiktning och utifrån tilldelat andelstal. Gatukostnaden ska betalas senast 60 dagar efter debitering. När fakturorna skickats ut kan fastighetsägare som önskar det, ansöka om kommunalt lån eller anstånd med gatukostnaden.

Gatukostnadslån

Det finns möjlighet att ansöka om ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån i samband med att gatukostnaden debiteras. Detta lån har rak amortering och räntan är aktuell referensränta + 2 %. Räntan är rörlig och kan ändras i samband med Riksbankens ändring av referensräntan. För att få lån måste godtagbar säkerhet, så som pantbrev, finnas i fastigheten.

Anstånd med gatukostnader

Det finns också en möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av gatukostnaden. Varje anståndsansökan prövas enskilt. Om kommunen beviljar anstånd är de generella reglerna för befintliga bostadsfastigheter, att anstånd gäller tills dess att något av följande sker:

 • Nytt bygglov beviljas.
 • Fastigheten byter ägare.
 • Avstyckning beviljas.

För anstånd måste fastighetsägaren lämna godtagbar säkerhet i form av pantbrev. Fastighetsägaren betalar ränta varje kvartal. Räntan är aktuell referensränta + 2 %. Räntan är rörlig och kan ändras i samband med Riksbankens ändring av referensräntan.

Nedan finns länk till ansökan om lån till och anstånd för gatukostnaden:

Gatukostnad

Kontakta Exploateringsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, på adressen servicecenter@tyreso.se, om du har några frågor.

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 mars 2023