Omvandling vid Raksta - etapp 8

Nu är arbetet snart klart med att rusta upp vägarna, installera vägbelysning och bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Raksta.

Informaton om brevlådor

Nu när projekt Raksta börjar gå mot sitt slut så är det dags att montera tillbaka brevlådor.
Detta är något varje fastighetsägare behöver ombesörja själv.
Det är viktigt att brevlådorna placeras inom den egna fastigheten, ca 0,5 meter innanför tomtgräns. Om de står inom kommunens vägområde är det risk att de blir förstörda vid snöröjning och kommunen kan inte ersätta brevlådor som står placerade inom vägområdet.

Vad händer just nu?

Vecka 22
Under vecka 22 pågår finplaneringsarbeten så som dikning och jordning över hela området.
Inga helt avstängda gator planeras.
Slutbesiktning pågår.

Vecka 21
Under veckan fortsätter finplaneringsarbeten på hela arbetsområdet. Så som arbeten med dikning, jordning och stödkanter utmed asfalten. Även arbete med ny belysning pågår.

Vecka 20
Under veckan pågår finplaneringsarbeten på hela arbetsområdet, så som arbeten med dikning, jordning och stödkanter utmed asfalten. Även arbete med ny belysning pågår.

Inkoppling av vatten och avlopp

Slutbesiktning genomförs i området innan kommunen kan ta över anläggningen. Om inga stora brister upptäcks i besiktningen kan inkoppling ske efter det.

För att du ska kunna använda VA-anläggningen, krävs att:

 1. du har anmält din fastighet till det kommunala VA-nätet
 2. du har betalat faktura för VA-anläggningsavgiften
 3. du har fått vattenmätare monterad
 4. kommunen har slagit på vattnet i ventil vid förbindelsepunkten.

För fastigheter med LTA (lätt trycksatt avlopp) krävs även att

 • platsen där LTA-kärlet ska grävas ned är godkänd av kommunens VA-enhet (sker i samband med VA-anmälan)
 • kärl och larmutrustning ska vara installerat och el ska vara framdraget till LTA-stationen av behörig elektriker enligt instruktioner från kommunen.

För att ansluta till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmäl fastighet till det kommunala VA-nätet

Om inga stora brister upptäcks i slutbesiktningen får du faktura för VA-anläggninsavgiften i början av juni.

Kommunen monterar vattenmätaren men du behöver ordna en plats, införskaffa mätarkonsol och beställa uppsättning. Utrymmet behöver vara frostfritt, upplyst samt leva upp till de krav och regler som gäller för placering av vattenmätare.

När fakturan för VA-anläggningsavgiften är betald kan du beställa uppsättning av vattenmätare. Vår normala hanteringstid för montage av vattenmätare är 7–10 arbetsdagar.

Läs mer och beställ uppsättning av vattenmätare

Mejla din fråga och fastighetsbeteckning till vatten@tyreso.se så hjälper vi er att ta reda på det.

Ja, så länge VA-anmälan är gjord kan du både beställa och installera LTA-stationen.

Läs mer och följ instruktionerna för att beställa LTA

För att komma igång med en LTA-station behöver du göra följande:

 • Ansöka om startbesked
 • Beställa en LTA-station
 • Installera LTA-stationen (gräva ner kärl och larmutrustning samt ansluta el)
 • Invänta skriftligt besked från kommunen om att förbindelsepunkten är upprättad
 • Betala anläggningsavgiften
 • Beställ driftsättning av LTA-stationen.

Du betalar inget extra för LTA-station och larmutrustning. Normal leveranstid är cirka 2-3 veckor. Vi rekommenderar att du läser den information som finns på vår webbsida om LTA. Där hittar du även installationsmanualer.

Läs mer och följ instruktionerna för att beställa och installera LTA

Ja, du får koppla in dig men inkopplingen måste godkännas av kommunens VA-enhet. Anmäl inkoppling till vatten@tyreso.se innan du täcker över förbindelsepunkten med schaktmassor. Kommunen kontrollerar ibland genom platsbesök men oftast begär vi in bilder/video.

Du får aldrig röra ventil i förbindelsepunkten. Det är kommunens egendom. Behöver du hjälp med att slå på/av vatten ska du kontakta VA-enheten som kan komma ut och hjälpa till med det.

Har du andra frågor om VA är du välkommen att skicka dem till vatten@tyreso.se.

Vad händer när arbetet är klart?

Från och med januari 2022 kommer du att kunna ansöka om bygglov för nybyggnad av bostadshus, nybyggnad av större komplementbyggnader eller påbyggnad av befintligt hus. Innan dess kan du enbart göra mindre tillbyggnader, mindre komplementbyggnader, bygglovsbefriade åtgärder eller bygga växthus på max 15 kvm.

VA-anläggningsavgiften är en engångsavgift enligt gällande VA-taxa 2022. Storleken beräknas bland annat utifrån fastighetens storlek, antal lägenheter och vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

För att få svar på vad just din fastighet kommer att debiteras kan du mejla din fråga och fastighetsbeteckning till vatten@tyreso.se

Exempel med VA-taxa från 2019:
Tomt större än ca 2 630 kvm, med en byggnad som ansluts till spill- och dricksvattenledning (ej dag-vatten) kostar cirka 270 000 kronor inkl. moms.

Först när boende fått meddelande från kommunen om att en förbindelsepunkt är upprättad och anslutningsavgiften är betald går det att ansluta till VA-anläggningen.

Vilket belopp ligger gatukostnaden på?

Gatukostnaden 188 437 kr, som anges i gatukostnadsutredningen, räknas upp med gällande konsumentprisindex den månad då slutbesiktning av arbetena godkänns. Eftersom slutbesiktningen ännu inte är klar, går det inte ännu att ge ett exakt belopp. en ungefärlig kostnad är cirka 235 000 kr för fastigheter med andelstal 1,0.

Har du ytterligare frågor om gatukostnaden är du välkommen att kontakta servicecenter@tyreso.se.

När fakturorna skickats ut kan fastighetsägare som önskar det, ansöka om kommunalt lån eller anstånd med gatukostnaden.

Gatukostnadslån

Det finns möjlighet att ansöka om ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån i samband med att gatukostnaden debiteras. Detta lån har rak amortering och räntan är aktuell referensränta + 2 %. Räntan är rörlig och kan ändras i samband med Riksbankens ändring av referensräntan. För att få lån måste godtagbar säkerhet, så som pantbrev, finnas i fastigheten.

Anstånd med gatukostnader

Det finns också en möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av gatukostnaden. Varje anståndsansökan prövas enskilt. Om kommunen beviljar anstånd är de generella reglerna för befintliga bostadsfastigheter, att anstånd gäller tills dess att något av följande sker:

 • Nytt bygglov beviljas.
 • Fastigheten byter ägare.
 • Avstyckning beviljas.

För anstånd måste fastighetsägaren lämna godtagbar säkerhet i form av pantbrev. Fastighetsägaren betalar ränta varje kvartal. Räntan är aktuell referensränta + 2 %. Räntan är rörlig och kan ändras i samband med Riksbankens ändring av referensräntan.

Nedan finns länk till ansökan om lån till och anstånd för gatukostnaden:

Gatukostnad

Kontakta Exploateringsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, på adressen servicecenter@tyreso.se, om du har några frågor.

Avgifterna faktureras enskilt men i närtid med varandra. Normalt kommer fakturan på VA-anläggningsavgift först och gatukostnaden något senare. Båda fakturorna skickas med 90-dagars förfallotid.

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

Läs mer om vilka arbeten som har gjorts inom projektet

Vem har utfört arbetet?

Utbyggnaden görs i ett partneringsamarbete mellan Tyresö kommun och JM Entreprenad. JM Entreprenad har uppdraget att planera, projektera och utföra totalt sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Att ha samma entreprenör från ax till limpa, i flera projekt, ger stora fördelar då det ger högre kvalitet och sparar både tid och pengar.

Läs mer om partneringsamarbetet

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2023