Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Omvandling vid Raksta - etapp 8

I början av 2018 vann detaljplanen för etapp 8 – Raksta laga kraft. Det innebär att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i området, vägarna ska förbättras och belysning anläggas. Arbetet sätter igång i början av 2020.

Nu pågår förbesiktningar av fastigheter, mark och brunnar i första etappen, som rör Rakstaringen och Rakstavägen. Det är ett bolag som heter KMP som utför dessa besiktningar.

Inom kort kommer nedtagning av träd och omflytt av el/tele stolpar påbörjas.

Kontaktperson för arbetet i Raksta är Mirjam Odelby.
Telefon: 070-510 35 90

För att kunna bygga ut vägar, vatten och avlopp inom
etapp 8 – Raksta måste en del träd i området tas ner. Träden tas bort för att vi ska få utrymme att bredda vägarna och lägga ner vatten- och avloppsledningar i marken. För tillfället håller vi på att markera vilka träd som måste tas bort.

Om några träd behöver tas bort innanför fastighetsgräns kommer dessa fastighetsägare att kontaktas innan åtgärden sker.

Gatukostnadsutredningen har blivit överklagad men debiteringen för gatukostnaden görs ändå inte förrän hela området är utbyggt och besiktigat vilket blir tidigast i början av år 2022.

Ett överklagande kan ta tid men detta påverkar inte utbyggnaden av detaljplanen, som redan tidigare vunnit laga kraft. Detaljplanen kommer genomföras enligt plan oavsett överklagandet av gatukostnadsutredningen.

I våras blev det klart att JM Entreprenad kommer att utföra arbetet i Raksta. Avtalet innebär att Tyresö kommun och JM ingår ett så kallat partneringavtal där entreprenör och kommun samarbetar redan från tidigt skede för högsta kvalitet i projekten.

Läs mer om partneringsamarbetet

Raksta - etapp 8

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funkationer, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

Innan arbetet med att bygga ut vatten, avlopp och vägar i området drar igång så har konsultföretaget KMP fått i uppdrag att upprätta en riskanalys.

En riskanalys görs för att kartlägga hur det kommande arbetet påverkar fastigheterna i området, till exempel genom vibrationer som kan uppstå vid sprängningar i samband med utbyggnaden.

Vid inmätningen av vägområdet har det visat sig att en del fastigheter har staket, häckar och annat som står utanför den egna fastigheten, alltså på kommunens mark. Denna mark behövs för utbyggnaden av gata samt vatten och avlopp.

De fastighetsägare som vill behålla några av dessa privata anläggningar måste flytta dem innan entreprenaden startar. Privata anläggningar som är byggda på kommunens mark och behöver tas bort i samband med entreprenaden kommer inte att ersättas.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens fastighet går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisninglänk till annan webbplats

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla fyra år efter det att planen har vunnit laga kraft (januari 2018).

För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen.

Arbetsområde

Innan anläggningsarbetena startar vill kommunen träffa överenskommelser med fastighetsägarna angående arbetsområde.

I samband med anläggningsarbetet kan ett ca 2 meter brett område längs gatan av respektive fastighet, kallat arbetsområde, eventuellt behöva användas. Marken återställs när arbetena är klara. Ingen ersättning utgår för arbetsområdet.

För att arbetet ska löpa på enligt tidplan och så smidigt som möjligt vill vi att ni som fastighetsägare ger kommunen rätt att vid behov nyttja arbetsområdet. Merparten av fastighetsägarna har skrivit under överenskommelsen. För er som inte skrivit under så finns det fortfarande möjlighet att skicka in det underskrivna avtalet.

Släntmedgivande

Kommunen behöver träffa överenskommelser om släntmedgivande (där det finns Z-områden enligt detaljplanen) med berörda fastighetsägare. Det här avser mark på vilken en engångsåtgärd behöver ske i samband med vägutbyggnaden och som är nödvändig för att stabilisera vägkroppen. Kommunen köper inte marken, utan träffar överenskommelse om att ha en slänt på privat fastighetsmark. Detta avtal registreras sedan på respektive fastighet i fastighetsregistret.

Ersättning

Kommunen betalar ersättning för släntintrång till respektive fastighetsägare samt står för kostnaden för inskrivning av släntmedgivande i fastighetsregistret.

Ersättning betalas senast en månad efter att överenskommelsen har träffats, förutsatt att kommunen får korrekta uppgifter om vart utbetalning ska ske. Ersättning betalas dels för marken och i vissa fall även för tomtanläggningar (till exempel staket, grindstolpar och växtlighet) som är av väsentlig betydelse för fastigheten och som finns inom aktuellt område.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Upp