Omvandling vid Nyfors

Arbetet i Nyfors handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut vägar, vatten och avlopp.

Nyfors

Entreprenaden godkändes i december 2019.

Entreprenaden vid Nyfors är nu slutbesiktigad och godkänd. Fakturor för gatukostnad och anläggningsavgift för VA beräknas att skickas ut i februari 2020. Läs mer under rubriken debitering av gatukostnad och VA.

I samband med att detaljplanen antogs beslutade kommunen om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.

Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig bostadsfastighet betala 69 994 kr i gatukostnad, detta belopp är med november 2012 som bas. Uppräkning med index har sedan skett fram till godkänd slutbesiktning i december 2019. En befintlig fastighet ska betala ca 80 000 kr i gatukostnad.

Under februari 2020 skickas fakturorna för gatukostnaden och VA-anläggningsavgift ut till berörda fastighetsägare.

Gatukostnadsutredning för Nyforsöppnas i nytt fönster

Allmänt om gatukostnaderöppnas i nytt fönster

VA-taxor i kommunenöppnas i nytt fönster

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

LTA-systemet - så funkar det

Information om beställning av LTA

Nyfors

Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, ska tas bort.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla två år efter det att planen har vunnit laga kraft (augusti 2017).

För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.

Innan arbetet med att bygga ut vatten, avlopp och vägar i området drar igång så har konsultföretaget KMP fått i uppdrag att upprätta en riskanalys.

En riskanalys görs för att kartlägga hur det kommande arbetet påverkar fastigheterna i området, till exempel genom vibrationer som kan uppstå vid sprängningar i samband med utbyggnaden.

Efter avslutad entreprenad har efterbesiktning av berörda fastigheter genomförts.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Upp

Hitta på sidan