Omvandling vid Nyfors

Arbetet i Nyfors handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut vägar, vatten och avlopp. Arbetet inleddes i februari 2019.

Nyfors

Arbetet inleddes i början av 2019.

 • Nyforsvägen är för tillfället öppen till och med nummer 19
 • Nyforsvägen är avstängd (ungefär) från den nya nätstationen från 28 oktober till 30 oktober för utläggning av förstärkningslager
 • Nyforsvägen (hela) öppen från 31 oktober till 4 november kl 06.00
 • Nyforsvägen (hela) avstängd från 4 november till 7 november för hyvling och asfaltering
 • Nyforsvägen (hela) öppen från 8 november till 11 november kl 06.00
 • Nyforsvägen (hela) avstängd 11 november för asfaltering
 • Nyforsvägen öppnas helt för fordonstrafik den 12 november men framkomligheten kommer vara begränsad eftersom vi måste utföra arbeten med utläggning av jord och resning av belysningsstolpar

Slutbesiktning av Gammelströms väg sker den 17 oktober (undantaget belysning). Slutbesiktning av Nyforsvägen sker den 29 november och efter det återstår endast en del mindre arbeten.

Nyforsvägen

 • Spolning och provtryckning av vatten- och avloppsledningar
 • Återställningsarbeten längs Nyforsvägen
 • Sprängning längst ner på etapp 3
 • Det är väldigt viktigt att alla boende respekterar avstängningen av biltrafik på Nyforsvägen

Gammelströms väg

 • Spolning av vatten- och avloppsledningar
 • Arbeten med slänter
 • Diverse mindre arbeten

Allmän information för området

 • Entreprenör för arbetet i Nyfors är Sorex Entreprenad AB.
 • När material på arbetsområdet ska lastas och köras iväg kan trafiken behöva stoppas med hjälp av flaggvakter. Det är därför viktigt att flaggvakternas signaler respekteras av alla som rör sig i området. Maximal väntetid vid dessa transporter beräknas till tio minuter.

Vad händer med varuleveranser till området?

Om det kommer varuleveranser under tiden som entreprenören är på plats kan de vara behjälpliga med transport sista biten från vägavstängningen om det behövs. Kontakta i sådana fall Martin Sörman på Sorex Entreprenad AB, 070-764 96 00.

Fredag – söndag samt kvällar är det svårare att transportera varor. För att underlätta transporterna kommer Sorex Entreprenad (har ersatt Ryska Posten sedan den 12 september) att finnas på plats vid avstängningen på torsdagar klockan 18-21 för att frakta varor med pirra. Om särskilt behov finns andra tider och ni har svårt att lösa det på egen hand, kontakta kommunen.

När stängs vägen av?

Avstängningen inleddes måndagen den 20 maj. Under semestern (preliminärt vecka 29-32) öppnas vägen så att boende kan ta sig till och från sina fastigheter när det inte kommer bedrivas några arbeten under en längre tid. Sedan kommer vägen stängas igen under vecka 33. Under tiden för avstängning går det inte att passera med bilar någon tid under dygnet. Gång- och cykeltrafik kan däremot passera fritt.

Hur ska räddningstjänsten ta sig fram?

Räddningstjänsten och kommunens säkerhetschef får löpande information om avstängningen. Vid sjukdom kan ambulans köra fram till vägavstängningen och fortsätta till fots efter det, det är en standardprocedur. I händelse av brand kopplas slangar på en brandpost i området. Detta enligt brandförsvarets krav.

Hur töms toatankarna under arbetets gång?

Tömning av tankar längs Nyforsvägen sker under vecka 16. Under tiden för avstängning anmäls tömning som vanligt via kommunens e-tjänst. Tömningarna samordnas sedan så att så många som möjligt kan ske vid samma tillfälle.

Hur kommer soporna att hanteras?

Vi ställer ut fem gemensamma kärl för hushållsavfall och ett för matavfall i närheten av vändplanen på Myggdalsvägen. Tömningen av dessa gemensamma kärl kommer under byggtiden vara kostnadsfri för dig och sker fredagar, varje vecka.

Var levereras posten?

Gemensamma brevlådor placeras ut vid bussvändplan, där återvinningsstationen tidigare stod. De är låsbara, var och en förser sin brevlåda med hänglås.

Var ska boende och besökare parkera?

Vid bussvändplan och på kommunens fastighet vid Nyforsvägen 10 anordnas tillfälliga parkeringsplatser som reserveras för boende på Nyforsvägen. Områdena kommer inte låsas.

Längs med Gammelströms väg anordnas ett antal tillfälliga parkeringsplatser för besökare. Besökare hänvisas även till parkeringsplatserna vid Alby.

Det är inte möjligt att ladda bilar vid de tillfälliga parkeringsplatserna.

För att parkera på reserverat område krävs tillstånd. Anmäl registreringsnummer och adress till sbf@tyreso.se. Skriv ”Boendeparkering Nyfors” i ämnesraden. Det delas inte ut någon lapp med tillstånd utan detta sköts digitalt.

Se presentation från informationsmötet om avstängningen

Se karta över den avstängda vägsträckan

Nyfors

Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, och som ni önskar behålla, måste vara borttagna innan entreprenadstart.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

Kommunen iordningställer infarter med vägtrumma.

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla två år efter det att planen har vunnit laga kraft (augusti 2017).

För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.

Detta sker tidigast då entreprenadarbetena är besiktade och godkända i sin helhet. Debitering av gatukostnad sker i enlighet med laga kraft vunnen gatukostnadsutredning. Debitering av vatten och avlopp sker enligt då gällande VA-taxa. Det är möjligt att få anstånd och/eller lån för dessa kostnader.

Gatukostnader

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

LTA-systemet - så funkar det

Information om beställning av LTA

Innan arbetet med att bygga ut vatten, avlopp och vägar i området drar igång så har konsultföretaget KMP fått i uppdrag att upprätta en riskanalys.

En riskanalys görs för att kartlägga hur det kommande arbetet påverkar fastigheterna i området, till exempel genom vibrationer som kan uppstå vid sprängningar i samband med utbyggnaden.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 oktober 2019
Upp