Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Omvandling vid Nyfors

Arbetet i Nyfors handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut vägar, vatten och avlopp.

Nyfors

Arbetet inleddes i början av 2019.

Entreprenaden vid Nyfors är nu slutbesiktigad och godkänd. Fakturor för gatukostnad och anslutningsavgift för VA beräknas att skickas ut i början av 2020.

Från och med fredag 29 november sker ingen sophämtning vid de gemensamma kärlen utan sophämtning sker som vanligt vid respektive fastighet med eget kärl.
Postutdelning sker som vanligt till brevlådor vid respektive fastighet.

Detta sker när entreprenadarbetena är besiktade och godkända i sin helhet. Kommunen planerar att skicka ut fakturor under januari 2020. Debitering av gatukostnad sker i enlighet med laga kraft vunnen gatukostnadsutredning. Debitering av vatten och avlopp sker enligt då gällande VA-taxa. Det är möjligt att få anstånd och/eller lån för dessa kostnader.

Gatukostnader

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

LTA-systemet - så funkar det

Information om beställning av LTA

Nyfors

Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, ska tas bort.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla två år efter det att planen har vunnit laga kraft (augusti 2017).

För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.

Innan arbetet med att bygga ut vatten, avlopp och vägar i området drar igång så har konsultföretaget KMP fått i uppdrag att upprätta en riskanalys.

En riskanalys görs för att kartlägga hur det kommande arbetet påverkar fastigheterna i området, till exempel genom vibrationer som kan uppstå vid sprängningar i samband med utbyggnaden.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 december 2019
Upp

Hitta på sidan