Omvandling vid Brobänken - etapp 10

Etapp 10, Brobänken handlar om att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut belysning, kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.

Arbetet med etapp 10, Brobänken inleddes under hösten 2017.

Brobänken är en del i det stora omvandlingsarbete som sedan flera år pågått i Östra Tyresö. Arbetet inleddes i oktober 2017 och beräknas vara klart under sommaren 2019. 

Arbetet går nu in i sitt slutskede och endast finjusteringar återstår.

Arbetet i området utförs av JR Markteknik.

Vad betyder LTA?

LTA står för lätt tryck avlopp och används inom detta projekt eftersom det är ett väldigt kuperat område.

LTA - så funkar det

Information om beställning av LTA

Var sker avsättning för VA till min fastighet?

För att få veta var kommunen släpper VA in på din fastighet, så kallad förbindelsepunkt för VA, kontakta byggledare Mirjam Odelby.

När arbetet närmar sig er fastighet kommer entreprenaden att markera var avsättningen för din fastighet är. Detta markeras med en träkäpp.

Var på min tomt ska pumpen placeras?

För att få veta var placering av pump inne på din fastighet är, kontakta byggledare Mirjam Odelby.

Då arbetet närmar sig din fastighet kommer entreprenaden att markera din placering, detta med en träkäpp.

Pumpen kommer sedan att placeras i LTA-enheten av kommunen efter att anläggningen på er privata mark är besiktad.

Hur ändrar jag avsättning för VA till min fastighet?

Använd er av denna handling.

Vad innebär de utstakade träkäpparna?

Entreprenaden stakar successivt ut träkäppar. Dessa markerar främst arbetsområdet där vi kommer att arbeta.

Tomtanläggningar (exempelvis träd, staket och buskar) inom detta arbetsområde kommer att behöva tas bort av er eller av vår entreprenör, som utför arbetet.

Detta sker då entreprenadarbetena är besiktade och godkända i sin helhet, tidigast under hösten 2019. Debitering av gatukostnad sker i enlighet med laga kraft vunnen gatukostnadsutredning. Debitering av vatten och avlopp sker enligt då gällande VA-taxa. Det är möjligt att få anstånd och/eller lån för dessa kostnader.

För en befintlig bostadsfastighet är gatukostnaden beräknad till närmare 190 000 kr, denna siffra justeras sedan till dess att gatorna är slutbesiktigade. Gatukostnad tas även ut för till exempel båtplatser i området. Detta ingår då i det avtal som tecknas mellan föreningen och kommunen.

VA-taxor i kommunen

Allmänt om gatukostnader

Arbetet med Brobänken inleddes under hösten 2017 och beräknas vara klart sommaren 2019.

Här kan ni se en tidplan över arbetet

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030. 

Brobänken

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla tre år efter det att planen har vunnit laga kraft (juli 2016). För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.

Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, och som ni önskar behålla, måste vara bort innan entreprenadstart.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni göra en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

För vissa fastigheter inom detaljplanen finns det möjlighet att köpa mark från kommunen, så kallad tillköpsmark. För att få information om hur detta genomförs kontakta exploateringsingenjören i projektet.

Inom området finns ett flertal båtklubbar upplåtna med arrendeavtal. Om arrendeavtalet inte är uppsagt för omförhandling kommer detta att ske under 2018. I det omförhandlade arrendeavtalet kommer betalning av gatukostnad ske i enlighet med gatukostnadsutredning.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Upp