Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Omvandling vid Brobänken - etapp 10

Etapp 10, Brobänken handlar om att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut belysning, kommunalt vatten och avlopp samt att bredda vägarna.

Arbetet med etapp 10, Brobänken inleddes under hösten 2017.

Brobänken är en del i det stora omvandlingsarbete som sedan flera år pågått i Östra Tyresö. Arbetet inleddes i oktober 2017 och stod klart hösten 2019. Slutbesiktning är genomförd och godkänd. Det återstår nu endast en del mindre arbeten.

I samband med att detaljplanen antogs beslutade kommunen om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.

Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig bostadsfastighet betala 188 342 kr i gatukostnad, detta belopp är med december 2013 som basår. Uppräkning med index har sedan skett fram till godkänd slutbesiktning. En befintlig fastighet ska betala 198 261 kr i gatukostnad. Under december 2019 skickas fakturorna för gatu- och VA-kostnaden ut till berörda fastighetsägare.

Gatukostnadsutredning för Brobänken

Allmänt om gatukostnader

VA-taxor i kommunen

Vad betyder LTA?

LTA står för lätt tryck avlopp och används inom detta projekt eftersom det är ett väldigt kuperat område.

LTA - så funkar det

Information om beställning av LTA

Var sker avsättning för VA till min fastighet?

För att få veta var kommunen släpper VA in på din fastighet, så kallad förbindelsepunkt för VA, kontakta byggledare Mirjam Odelby.

När arbetet närmar sig er fastighet kommer entreprenaden att markera var avsättningen för din fastighet är. Detta markeras med en träkäpp.

Var på min tomt ska pumpen placeras?

För att få veta var placering av pump inne på din fastighet är, kontakta byggledare Mirjam Odelby.

Då arbetet närmar sig din fastighet kommer entreprenaden att markera din placering, detta med en träkäpp.

Pumpen kommer sedan att placeras i LTA-enheten av kommunen efter att anläggningen på er privata mark är besiktad.

Hur ändrar jag avsättning för VA till min fastighet?

Använd er av denna handling.

Vad innebär de utstakade träkäpparna?

Entreprenaden stakar successivt ut träkäppar. Dessa markerar främst arbetsområdet där vi kommer att arbeta.

Tomtanläggningar (exempelvis träd, staket och buskar) inom detta arbetsområde kommer att behöva tas bort av er eller av vår entreprenör, som utför arbetet.

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030. 

Brobänken

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla tre år efter det att planen har vunnit laga kraft (juli 2016). För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.

För vissa fastigheter inom detaljplanen finns det möjlighet att köpa mark från kommunen, så kallad tillköpsmark. För att få information om hur detta genomförs kontakta exploateringsingenjören i projektet.

Inom området finns ett flertal båtklubbar upplåtna med arrendeavtal. Om arrendeavtalet inte är uppsagt för omförhandling kommer detta att ske under 2018. I det omförhandlade arrendeavtalet kommer betalning av gatukostnad ske i enlighet med gatukostnadsutredning.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Upp