Omvandling vid Brakmarsvägen

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till etapp 7 - Brakmarsvägen blev färdigt under våren 2018. Området är slutbesiktat och godkänt.

Brakmarsvägen

Från fritidshus till permanentboende

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunala vägar och VA för bra miljö

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar och VA är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030.

I samband med att detaljplanen antogs beslutade kommunen om en gatukostnadsutredning. Utredningen anger vilka kostnader som ska fördelas mellan fastighetsägarna i området och hur de fördelas.

Enligt gatukostnadsutredningen ska en befintlig fastighet betala 188 031 kr i gatukostnad, detta belopp är med oktober 2008 som basår. Uppräkning med entreprenadindex har sedan skett fram till godkänd slutbesiktning. En befintlig fastighet ska betala 217 131 kr i gatukostnad. Under mars 2018 skickas fakturorna för gatukostnaden ut till berörda fastighetsägare.

Här hittar du gatukostnadsutredningen

Storleken på avgiften styrs av VA-taxan

Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

1. Bebyggd fastighet på 1 500 kvm: ca 230 500 kronor

2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor

Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

När gatubyggnationen och VA-ledningarna är klara med en godkänd slutbesiktning skickar vi ut VA-anläggningsavgifterna och gatukostnadsavgifterna till fastighetsägarna. Du får inte koppla in dig på VA-nätet innan avgiften är betald.

När utbyggnaden är klar debiteras fastighetsägarna en anslutningsavgift för VA enligt då gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften har flera parametrar såsom antal lägenheter och tomtstorlek. I nu gällande taxa finns ett maxtak på 307 500 kronor.

I detaljplanearbetet med Brakmarsvägen hade kommunen samråd med bland annat SL. I de samrådshandlingarna framgår det att SL har för avsikt att trafikera Brakmarsvägen när den är klar. Nu när arbetet med vägen är klart är kommunens uppfattning att SL ska trafikera den.

Om du vill veta mer om detta är det bästa att du kontaktar SL och/eller stadsbyggnadsförvaltningen som hållit i samråden och ombyggnationen av Brakmarsvägen. Kommunen kommer så småningom även att träffa SL/Trafikförvaltningen och vi hoppas att frågetecknen kommer att rätas ut då.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 17 juni 2020