Norra Tyresö Centrum

Nu bygger vi Norra Tyresö Centrum! Den nya stadsdelen ska rymma nära 1000 resurseffektiva bostäder som främjar en hållbar livsstil. Där ska också finnas gröna parker och torg, service och butiker. Norra Tyresö Centrum blir en naturlig mötesplats för såväl nya som gamla Tyresöbor att vistas och trivas i.

Illustration av stadsgata med träd, cykelfiler, och flerbostadshus med entréer mot gatan.

Vad är Norra Tyresö Centrum?

Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun. De nya stadskvarteren kommer rymma upp till tusen bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform. Genom att bygga resurseffektiva bostäder och skapa ett nät av säkra gator och stråk med gående och cyklande i centrum ska kvarteren främja en hållbar livsstil.

Norra Tyresö Centrum ska genomsyras av:

Det attraktiva stadsrummet

Centrum ska bli en naturligare mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på.

Funktionsblandning

Genom att komplettera handel och fritidsaktiviteter med ett tätt, nära och blandat boende skapas ett livskraftigt centrum. Bostäderna ska ha olika uttryck, typ och upplåtelseform.

Orienterbarhet

Genom att skapa ett nät av säkra, attraktiva gator och stråk för alla blir Tyresö centrum välkomnande och tillgängligt. Det ska finnas naturliga länkar mellan centrum, idrottsparken och övriga Tyresö.

Fakta om stadsdelen

Var: Norr om Tyresö centrum, i en kil mellan Bollmora allé, Tyresövägen och Bollmoravägen.
Yta: ca 19 hektar
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: Tidigast 2030

Situationsplan för Norra Tyresö Centrum

Situationsplan för den nya stadsdelen. Klicka på bilden för större karta.

Etapper av utbyggnaden

Norra Tyresö Centrum är ett stort projekt och utbyggnaden av stadsdelen kommer att pågå under lång tid. Arbetet delas upp i olika etapper för att säkerställa kvaliteten i varje delområde. 

Se karta över alla etapper , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i december 2017 i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd.

Kommunen vill tillsammans med Skandia Fastigheter, som sedan 2015 äger och förvaltar Tyresö centrum, utveckla centrumet genom att förändra och komplettera utökade ytor för service och handel, samt bostäder ovanpå.

Utvecklingen ska stärka det breda gaturummet mot Wättinge stråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida.

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd

Kvalitetsprogram vägleder utformning

För att säkerställa att hög kvalitet hålls genom hela projektet har ett kvalitetsprogram tagits fram. Programmet är vägledande för hur offentliga och privata miljöer utformas och fungerar som en idébank för arkitektur och design. Kvalitetsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras allteftersom området utvecklas och nya behov och förutsättningar identifieras.

Kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum , 27.3 MB, öppnas i nytt fönster.  

Offentlig konst en del av området

Norra Tyresö Centrum ska vara ett attraktivt stadsrum. Därför har offentlig konst en viktig roll i den nya stadsdelen. Konst ger en visuellt tilltalande miljö, väcker frågor och skapar mötesplatser. Ett konstprogram formulerar ambitionen med områdets konstnärliga utformning, som ska vara på temat "Det levande vattnet".

Offentlig konst i Norra Tyresö Centrum

Följ byggets utveckling

Vill du följa byggets utveckling i detalj kan du prenumerera på nyhetsbrevet om Norra Tyresö Centrum. Det utkommer ungefär en gång per kvartal.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 februari 2023