Norra Tyresö Centrum

Nu bygger vi Norra Tyresö centrum! Den nya stadsdelen ska rymma nära 1000 resurseffektiva bostäder som främjar en hållbar livsstil. Där ska också finnas gröna parker och torg, service och butiker. Norra Tyresö Centrum blir en naturlig mötesplats för såväl nya som gamla Tyresöbor att vistas och trivas i.

Illustration av stadsgata med träd, cykelfiler, och flerbostadshus med entréer mot gatan.

Vad är Norra Tyresö Centrum?

Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 60 000 invånare. De nya stadskvarteren kommer rymma upp till tusen bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform. Genom att bygga resurseffektiva bostäder och skapa ett nät av säkra gator och stråk med gående och cyklande i centrum ska kvarteren främja en hållbar livsstil.

Norra Tyresö Centrum ska genomsyras av:

- Det attraktiva stadsrummet
Centrum ska bli en naturligare mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på.

- Funktionsblandning
Genom att komplettera handel och fritidsaktiviteter med ett tätt, nära och blandat boende skapas ett livskraftigt centrum. Bostäderna ska ha olika uttryck, typ och upplåtelseform.

- Orienterbarhet
Genom att skapa ett nät av säkra, attraktiva gator och stråk för alla blir Tyresö centrum välkomnande och tillgängligt. Det ska finnas naturliga länkar mellan centrum, idrottsparken och övriga Tyresö.

Projektet genomförs med stöd av en anpassad variant av Breeam Communitieslänk till annan webbplats för hållbar stadsutveckling.

Fakta om stadsdelen

Var: Norr om Tyresö centrum, i en kil mellan Bollmora allé, Tyresövägen och Bollmoravägen.
Yta: ca 19 hektar
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Se situationsplan för den färdiga stadsdelen (med slutår för pågående delar utmärkta)

Etapper av utbyggnaden

Norra Tyresö Centrum är ett stort projekt och utbyggnaden av stadsdelen kommer att pågå under lång tid. Arbetet delas upp i olika etapper för att säkerställa kvaliteten i varje delområde. 

Se karta över alla etapper

Överst: Riksbyggen (LINK arkitektur). Nere till vänster: Småa (Joliark). Nere till höger: Botrygg (Semrén-Månsson].

I etapp 1 anläggs infrastruktur och stadsdelens två första kvarter med bostäder byggs. De kommer att uppföras direkt norr om bio Forellen och norr och väster om Bollmorahallen.

Byggherrarna Botrygg, Riksbyggen och Småa bygger just nu ett 16-våningshus och ett kvarter om sex våningar. De två kvarteren ska innehålla bostäder med kommersiella lokaler på bottenvåningen.

Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och så kallad sopsug för effektivare avfallshantering har under 2016 lagts ned i marken. Finplaneringsarbetet, som att lägga kantsten och plantera träd, kommer att göras när byggnaderna i kvarteret är klara.

Under sommar och höst 2018 pågår arbete med att anlägga Regnbågsgatan. Den ska sträcka sig från Bollmoravägen till Bollmora Allé, mellan de hus som nu byggs.

Arbetet med anläggningen av gatan innebär framför allt att det blir lite trångt och stökigt utanför vårdcentralen och pizzeria Hörnet. En del p-platser kommer tillfälligt att tas bort. Gång- och cykelbanan mellan byggområdet och vårdcentralen stängs av, så fotgängare och cyklister måste ta vägen norr om vårdcentralen istället.

Entrén till vårdcentralen kommer att behöva stängas och endast att vara öppen från gården en tid.

Regnbågsgatan ska vara klar till de första hyresgästerna flyttar in i Botryggs höghus i januari 2019.

Detaljplan för etapp 1

Kvalitetsprogram för etapp 1

Så här tar du dig runt byggområdet

Se bygget växa fram i realtid via vår webbkameralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Botryggs hyreslägenheterlänk till annan webbplats

Riksbyggens Brf Stegetlänk till annan webbplats

Småas Brf Grönskanlänk till annan webbplats        

Strategisk arkitektur

Etapp 2 är fortfarande i planfas. Syftet är att uppföra två nya kvarter. De ska kunna innehålla en nya bostäder, förskola, äldreboende och vårdcentral. Området ligger direkt norr och nordost om Biograf Forellen.

Planen har ändrat inriktning från att tidigare syfta till ett nytt gymnasium och kulturcentrum, till att nu utreda möjligheterna för att bygga ett nytt äldreboende i det ena av kvarteren. I det andra kvarteret är inriktningen bostäder och förskola i bottenvåningen. Vårdcentralen som finns på området idag kommer att vara kvar.

Planen beräknas kunna antas under 2018.

Detaljplan för etapp 2

Arkitema

Planarbetet för etapp 3 pågår och berör den övre delen av Norra Tyresö Centrum, mellan Simvägen och Bollmoravägen.

Förslaget för etapp 3 innehåller kvarter med bostäder i en skala på 5-6 våningar och med ett punkthus om 16 våningar. De byggherrar som kommer att bygga i etapp 3 är Tyresö bostäder, Seniorgården och Riksbyggen.

Planen för etapp 3 har varit på samråd men ännu inte kommit till fasen för granskning. Planarbetet är tillfälligt pausat för att invänta detaljplaneringen av gatorna i området, som behöver göras först.

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3

Detaljplan för kvarter 16 inom etapp 3

Tengbom

Utöver bostäder ingår det i projektet Norra Tyresö Centrum att uppföra en ny ishall som ersätter den som finns idag, samt en sopsug och parkering.

Ny ishall

Den nya ishallen ska byggas direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen som ligger där idag kommer att flyttas till att ligga norr på A-planen. Tidigare i projektet fanns förslag att ishallen skulle placeras norr om A-hallen, men där har man alltså tänkt om.

Den nya ishallen ska bland annat inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer, omklädnadsrum för både issporter och fotboll, cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Planen är att den nya ishallen ska stå färdig i början av 2021. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inuti

Exteriörbilder på nya ishallen

Ny sopsug

Invid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum.

Detaljplan för etapp 4 (Tyresövallen)

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i december 2017 i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd.

Kommunen vill tillsammans med Skandia Fastigheter, som sedan 2015 äger och förvaltar Tyresö centrum, utveckla centrumet genom att förändra och komplettera utökade ytor för service och handel, samt bostäder ovanpå.

Utvecklingen ska stärka det breda gaturummet mot Wättinge stråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida.

Ett planförslag förväntas finnas klart för samråd kvartal 3 2018.

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd

Kvalitetsprogram

För att säkerställa att hög kvalitet hålls genom hela projektet har ett kvalitetsprogram tagits fram. Programmet är vägledande för hur offentliga och privata miljöer utformas och fungerar som en idébank för arkitektur och design. Kvalitetsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras allteftersom området utvecklas och nya behov och förutsättningar identifieras.

 Kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum  

Följ byggets utveckling

Vill du följa byggets utveckling i detalj kan du prenumerera på nyhetsbrevet om Norra Tyresö Centrum. Det utkommer ungefär varannan vecka.

Prenumera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 september 2018
Upp