Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta av etapp 4 - Tyresövallen - samt de andra etapperna

Den nya ishallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Kultur och fritidsförvaltningen i Tyresö kommun. Projektavdelningen är byggherre med Sveab AB som entreprenör.

Vad händer på bygget?

Byggarbete ny ishall. Foto taget i september 2020.

Med preliminär start vecka 44 kommer det att pålas runt om byggnaden, ett arbete som beräknas pågår 2-3 veckor.

Väggar och pelare i och runt garaget är i stort sett färdigställda. Bottenplattor och väggar är vattentätade eftersom undre delen av byggnaden ligger under grundvattennivån. Väggarna motfylls sedan med jordmassor successivt på utsidan parallellt med rörläggning.

Prefabricerade balkar och plattbärlag monteras några veckors mellanrum på det som utgör garagetak tillika entrévåning med. Dessa pågjuts sedan med betong samtidigt som golven förbereds med rör- och värmeinstallationer.

Under vecka 47 startar arbetet med den prefabricerade betongstommen från entréplan och uppåt.

Hur påverkar det allmänheten?

Det körs stundvis tunga transporter på Simvägen och ut och in från arbetsområdet.

Även om det är bra sikt så vill vi be samtliga i området att vara försiktiga och vara så synliga och förutsägbara för lastbilsförarna som möjligt. De dagar då stora gjutningar äger rum eller stora leveranser sker kommer många tunga bilar att köra in och ut från området, vänligen var observanta på dessa.

Under tiden då pålning pågår kommer ljudnivån att vara högre och eventuellt upplevas som störande.

Annat som kan vara bra att känna till

Den gång- och cykelväg som tidigare har funnits genom arbetsområdet är nu stängd. Det är därför viktigt att följa den skyltning som istället leder runt arbetsområdet.

Vi vill be samtliga personer att respektera de avspärrningar som finns runt arbetsområdet, de finns där för er egen och entreprenörens säkerhet. Vi förstår att många är nyfikna på arbetsplatsen, men vänligen stanna och titta utanför dess avspärrningar.

Det är absolut förbjudet att ändra på avspärrningar eller själv gå in på arbetsområdet, även om det handlar om att hämta något som av misstag hamnat där. Följ anvisningar från personal på plats i det fall sådana situationer uppstår. Området är också kamerabevakat med utryckning.

Förändringar i tidplan kan förekomma.

Projektledare på Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Karta över byggarbetsplats för etapp 4 och var man kan cykla eller gå

Klicka på bilden för att se större karta

Gång- och cykelbana har stängts av

Att arbetsområdet för ishallen är avstängt innebär även att gång- och cykelbanan som går norr om vallen kommer att vara avstängd under större delen av byggperioden. Det är därför viktigt att följa den skylning som istället leder runt arbetsområdet. Klicka på kartan för att se var det är avspärrat och vilken väg du kan cykla eller gå istället.

Parkering på andra sidan simhallen

Parkeringsplatserna vid Aquarena kommer att tas i anspråk för bygge och byggbodar, och ersätts istället med tillfälliga parkeringsplatser öster om simhallen. Några nya parkeringsplatser kommer också att finnas vid förskolan Båten.

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inutilänk till annan webbplats

Exteriörbilder på nya ishallenlänk till annan webbplats

Intervju med arkitekten

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Arkitekt: Tengbom

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 23 oktober 2020
Upp