Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta av etapp 4 - Tyresövallen - samt de andra etapperna

Den nya ishallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.

Aktuellt på bygget vecka 15-16

Bygget av ny ishall Tyresövallen

Byggarbete ny ishall. Foto taget i mars 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Schakten i hela gropen är nu färdigställd förutom det berg som behöver sprängas bort. Berget är framgrävt och rensat och omfattning är ungefär som tidigare beräknat. Borrning samt förstärkning av berg och spont startar vecka 15 och sprängning påbörjas planerat vecka 16.

Vattenreningsutrustningen i bortre änden av området säkerställer att vattnet som pumpas ut ur gropen är rent och prover tas löpande för att säkerställa att den fungerar tillfredställande.

Arbetena med en betongbädd för att bland annat möjliggöra för tunga maskiner att kunna köra och arbeta i den stora gropen är färdigställda.

Pålning pågår mot fotbollsplanen för att bära upp ishallen och betongarbetena är startade i form av plintar. Mellan plintarna sker fyllning och avjämning inför arbeten med bottenplattor.

Första bottenplattan i nordvästra hörnet beräknas gjutas under vecka 16.

Hur påverkar det allmänheten?

Den gång- och cykelväg som tidigare har funnits genom arbetsområdet är nu stängd. Det är därför viktigt att följa den skyltning som istället leder runt arbetsområdet.

Det körs väldigt många tunga transporter på Simvägen och ut och in från arbetsområdet. Även om det är bra sikt så vill vi be samtliga i området att vara försiktiga och vara så synliga och förutsägbara för lastbilsförarna som möjligt.

Pålning är ett moment som hörs och syns och kan tidvis upplevas som störande. Pålarna borras ner i marken med antingen luft- eller vattentryck men kan också slås ner och låter då mer.

Under sprängningsarbetena kan både ljud och vibrationer uppstå som upplevs som störande.

Vad händer på längre sikt?

Pålnings- och betongarbetena är omfattande och kommer löpa under ett antal månader. Runt sommaren kommer prefabricerade betongelement att börja installeras på och i den platsgjutna stommen. Parallellt pågår arbeten med återfyllning och rörläggning.

Annat som kan vara bra att känna till

Vi vill be samtliga personer att respektera de avspärrningar som finns runt arbetsområdet, de finns där för er egen och entreprenörens säkerhet. Vi förstår att många är nyfikna på arbetsplatsen, men vänligen stanna och titta utanför dess avspärrningar.

Det är absolut förbjudet att ändra på avspärrningar eller själv gå in på arbetsområdet, även om det handlar om att hämta något som av misstag hamnat där. Följ anvisningar från personal på plats i det fall sådana situationer uppstår.

Förändringar i tidplan kan förekomma.

Projektledare på Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Kommunen är byggaktör

Bygget är på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. 
Fastighetsavdelningen är byggherre och i etapp 1 är Sveab entreprenör.

Karta över byggarbetsplats för etapp 4 och var man kan cykla eller gå

Klicka på bilden för att se större karta

Gång- och cykelbana har stängts av

Att arbetsområdet för ishallen är avstängt innebär även att gång- och cykelbanan som går norr om vallen kommer att vara avstängd under större delen av byggperioden. Det är därför viktigt att följa den skylning som istället leder runt arbetsområdet. Klicka på kartan för att se var det är avspärrat och vilken väg du kan cykla eller gå istället.

Parkering på andra sidan simhallen

Parkeringsplatserna vid Aquarena kommer att tas i anspråk för bygge och byggbodar, och ersätts istället med tillfälliga parkeringsplatser öster om simhallen. Några nya parkeringsplatser kommer också att finnas vid förskolan Båten.

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inutilänk till annan webbplats

Exteriörbilder på nya ishallenlänk till annan webbplats

Intervju med arkitekten

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Arkitekt: Tengbom

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Upp