Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta av etapp 4 - Tyresövallen - samt de andra etapperna

Den nya ishallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.

Kommunen är byggaktör

Bygget är på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. 
Fastighetsavdelningen är byggherre och i etapp 1 är Sveab entreprenör.

Tillfälligt stopp i delar av bygget på grund av markföroreningar

Bygget av ishallen är tillfälligt stoppat, eftersom det under onsdagen vecka 39 påträffats halter av olja och cyanid i samband med schaktningsarbetet. Cyaniden är bunden i mark och sprids inte i gasform. Den är påträffad 3-4 meter under marknivå.

Just nu pågår provtagningen för att konstatera omfattningen av markföroreningen. Resultatet av den senaste provtagningen visar att cyanidföroreningen verkar finnas i begränsad omfattning inom byggområdet. Detta innebär att det finns goda möjligheter för att genomföra en marksanering med gott resultat. Arbete med åtgärdsplan pågår kontinuerligt och kommunen har fortsatt dialog med Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund.

Markföroreningen kommer troligtvis från jordmassor som har dumpats på platsen under 1950 och 60-talet.

Det är ingen fara för allmänhet att röra sig i området kring arbetsplatsen. Verksamheter i närområdet – i Förskolan Båten, Simhallen, Tyresövallen och ishallen – kan pågå som vanligt. Som alltid ska inhägnaderna runt arbetsplatsen respekteras, endast behörig personal får vistas inom arbetsområdet.

Information om arbetet uppdateras löpande.

Karta över byggarbetsplats för etapp 4 och var man kan cykla eller gå

Klicka på bilden för att se större karta

Gång- och cykelbana har stängts av

Att arbetsområdet för ishallen är avstängt innebär även att gång- och cykelbanan som går norr om vallen kommer att vara avstängd under större delen av byggperioden. Det är därför viktigt att följa den skylning som istället leder runt arbetsområdet. Klicka på kartan för att se var det är avspärrat och vilken väg du kan cykla eller gå istället.

Parkering på andra sidan simhallen

Parkeringsplatserna vid Aquarena kommer att tas i anspråk för bygge och byggbodar, och ersätts istället med tillfälliga parkeringsplatser öster om simhallen. Några nya parkeringsplatser kommer också att finnas vid förskolan Båten.

Aktuellt på bygget vecka 51-02

Bygget av ny ishall Tyresövallen

Byggarbete ny ishall. Foto taget i november 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Grävarbetena (schakten) i den öppna delen mot fotbollsplanerna är för närvarande pausade på grund av de föroreningar som man tidigare hittat i marken. Prover har tagits i marken och sammanställts för att få en bild av hur spridda dessa föroeningarna är. Utöver detta finns utrustning på plats för att rena vattnet i den stora gropen och prover tas för att säkerställa att vattnet inte innehåller några farliga ämnen. När dessa delar är klara kan gropen tömmas på vatten och schaktarbetena återupptas.

Parallellt pågår så kallad jetinjektering i den slutna sponten mot simhallen till. Den är till för att vattentäta mellan spont och berg vilket är nödvändigt för schakten i den delen. Jetinjekteringen beräknas vara klar runt årsskiftet.

När schakten i den större delen kan återupptas och tillräcklig yta är frigjord börjar arbeten med en betongbädd för att bland annat möjliggöra för tunga maskiner att kunna köra och arbeta i den stora gropen. Sedan följer pålning och arbete med betongstomme för den nya ishallen.

Hur påverkar det allmänheten?

Den gång- och cykelväg som tidigare har funnits genom arbetsområdet är nu stängd. Det är därför viktigt att följa den skylning som istället leder runt arbetsområdet.

En del tunga transporter kommer fortsatt att köra in och ut från arbetsområdet, ex maskintransporter.

När den stora schakten pågår kör väldigt många transporter med lastbil på Simvägen och ut och in från arbetsområdet. Även om det är bra sikt så vill vi be samtliga i området att vara försiktiga och vara så synliga och förutsägbara för lastbilsförarna som möjligt.

Vad händer på längre sikt?

Spontnings- och jetinjekteringsarbetena kommer fortsatt pågå året ut och delvis efter årsskiftet. Samtidigt kommer schakt av den stora gropen att pågå när arbetena kan återupptas. När schakten har utförts på tillräckligt stor yta påbörjas arbetena med pålning och betongstomme för den nya hallen.

Annat som kan vara bra att känna till

Vi vill be samtliga personer att respektera de avspärrningar som finns runt arbetsområdet, de finns där för er egen och entreprenörens säkerhet. Vi förstår att många är nyfikna på arbetsplatsen, men vänligen stanna och titta utanför dess avspärrningar.

Det är absolut förbjudet att ändra på avspärrningar eller själv gå in på arbetsområdet, även om det handlar om att hämta något som av misstag hamnat där. Följ anvisningar från personal på plats i det fall sådana situationer uppstår.

Förändringar i tidplan kan förekomma.


Projektledare på Tyresö kommun:
Christer Fransson
christer.fransson@tyreso.se

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inutilänk till annan webbplats

Exteriörbilder på nya ishallenlänk till annan webbplats

Intervju med arkitekten

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Arkitekt: Tengbom

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Upp