Förskola Akvarievägen

Byggnation av kommunens första konceptförskola på Akvarievägen, i centrala Tyresö.

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Förskolan vid Akvarievägen kommer att se ut ungefär så här då den är färdig. Bild: Tengbom.

Kommunens första konceptförskola

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Bild: Tengbom.

Förskolan byggs med en stomme av KL-trä, därtill är en stor del av ytskikten trä och fasaden byggs upp av en träpanel som med tiden får gråna. Byggnaden kommer att uppföras i två plan samt ett fläktrum på taket. Förskolan kommer att vara dimensionerad för 180 barn och ha tillagningskök och vid normal drift ta emot 144-160 barn.

Förskolans lokaler är utformade för att möjliggöra en högkvalitativ verksamhet med en trygg zon närmas entréerna och en zonindelad förskolegård med möjlighet till varierad lek.

Läs mer om Tyresös nya förskolekoncept

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Projektavdelningen är byggherre med Nolimo Entreprenad AB som entreprenör. Arbete pågår med att ta fram uppdaterad produktionstidplan. Förskolan är preliminärt färdig sommaren 2021.

Karta som visar placering av parkering i slutet av Akvarievägen

Markarbete inför byggnation av ny förskola. Bild tagen i april 2020.

Under de kommande två veckorna fortsätter sprängningsarbetet på platsen. När sprängning är genomförd kommer block att fraktas bort från byggarbetsplatsen vilket kan ge en ökad trafik längs Akvarievägen. De fastigheter som ligger inom riskområdet är besiktigade. När markarbetena är klara kommer samma fastigheter att efterbesiktigas.

Hur påverkar det allmänheten?

Vibrationer och högre ljudnivåer uppstår på grund av markarbeten. Sprängning pågår mellan 08:30-18:00 måndag till fredag, detta kommer även att påverka framkomligheten från fastigheter och användandet av gångvägar. Flaggvakter kommer att dirigera trafiken på plats. Innan sprängning ljuder signal och därefter klarsignal. Vid bortforsling av berg kan trafikmängden öka på Akvarievägen.

Vad händer på längre sikt?

När sprängningsarbeten är färdiga kommer förberedande arbeten inför gjutning av betongplattan att påbörjas.

Annat som kan vara bra att känna till

Ökad trafik i samband med markarbeten. Sprängning kommer att utföras, detta kommer att påverka framkomligheten från fastigheter och användandet av gångvägar. Flaggvakter kommer att dirigera trafiken på plats.

Produktionsledare på Tyresö kommun:
Christer Fransson
christer.fransson@tyreso.se

Projektledare på Tyresö kommun:
Louise Bergman
louise.bergman@tyreso.se

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Upp