Bro över Nyforsviken

Över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark har en gångbro med tillhörande gångvägar byggts. Bron och gångvägarna invigdes i juni 2023 och har fått namnet Albybron.

Träspång och bro över Nyforsviken

Den färdiga bron över Nyforsviken med anslutande träspänger.

Tidplan

Arbetet med bron påbörjades september 2021. Delar av hösten fick dock arbetet pausas för komplettering av bygghandlingar och för att säkerställa att alla tillstånd fanns på plats. Arbetet återupptogs i januari 2022. I juni 2022 togs ett politiskt beslut att även bygga nya gångvägar till bron. Bron och gångvägarna öppnades i juni 2023.

Nya gångbron över Nyforsviken öppnad

Bron har byggts från vattnet

Bygget genomfördes av entreprenören PEAB, på uppdrag av Tyresö kommun. För att undvika skador på naturreservaten på respektive sida av Nyforsviken, byggdes bron från vattnet med hjälp av en pråm. Gimmerstabadet har varit sjösättningsplats för pråmen och lastning av material, och transporter av material gjordes genom Gimmersta. Anläggning av gångväg på Tyrestasidan har skett från Rundmars gård.

Albybron

Hängbro som fästs i klippan

Bron utgör en vacker nordlig entré till Tyresta från Alby, och stärker kopplingarna mellan områdena. Modellen är en hängbro anpassad i första hand för fotgängare. Bron är av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som är fästa i klippan med bergankare. Träspänger leder fram till bron på båda sidorna. Spängerna ansluter till befintliga leder, vilket också gör det möjligt att dra om Sörmlandsleden så att den får en ny sträckning genom Alby naturreservat.

Den planerade brons från Alby naturreservat till Tyresta naturreservat

Brons sträckning från Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Klicka för pdf med fler detaljer.

Bro i genomskärning som visar ankare som går ner i klippan.

Bron har fästs i berget med ankare.

Brons gestaltning togs fram av Gottlieb Paludan Arkitekter som var en av 26 deltagare i en arkitekttävling Tyresö kommun utlyste våren 2019.

Bygget av bron över Nyforsviken är ett av två planerade projekt som syftar till att utveckla och stärka Alby som ett större natur- och friluftsområde, samt öka tillgången till natur- och friluftsliv.

Läs om projekten välkomnande entréer till Alby och Tyresta

Frågor och svar om bron

Från Alby friluftsgård når du bron genom att följa elljusspåret från badplatsen. Efter några hundra meter ansluter en grusad gångväg som leder fram till träspång och bro.

Skyltar som visar vägen mot Tyresta naturreservat kommer att sättas upp.

Spänger och grusade gångar har anlagts med så stor anpassning till platsen och den känsliga naturmiljön som möjligt. Spängerna är utförda i trä och står på träpelare som är fästa i marken.

Innan ett projekt, eller del i ett projekt, är upphandlat så är budgeten för det specifika projektet omfattat av sekretess. Det beror på att uppgiften inte ska påverka konkurrenssituationen då företag får lämna anbud för att utföra arbetet. När upphandlingen är klar blir siffrorna offentliga.

När avtalat företag startar arbetet lämnas inte uppgifter om slutkostnadsprognos eller total budget ut. Kommunen måste säkerställa att avtalat företag inte har för god insyn i projektekonomin och därmed inte skapar sämre förutsättningar vid eventuell förhandling.

Kostnaderna blir offentliga när projektet är helt avslutat, vilket blir under hösten 2023.

Bron i sin helhet är cirka 80 meter, men mellan brofästena är det cirka 70 meter. Det vill säga den yta som går över vatten är cirka 70 meter.

I samarbete med entreprenören har arbetet planerats och utförts för att göra så liten påverkan på djur- och naturliv i området som möjligt. Brons utformning som en hängbro gör att inget brostöd eller liknande behövde anläggas i vattnet och i princip allt anläggningsarbete har skett från pråmar. Detta gjorde det möjligt att utföra arbetet även under sommarmånaderna.

Byggnationen av bron över Nyforsviken utfördes från vattnet för att göra så lite ingrepp som möjligt i den känsliga naturen i Alby och Tyresta.

För att möjliggöra detta har arbetet fått utföras från en pråm, och Gimmerstabadet var mest lämplig som sjösättningsplats sett till badets storlek och avstånd till platsen där bron byggdes. Då fick vi så korta transportsträckor sjövägen som möjligt.

Transporter på vattnet nära badplatsen har skett vardagar mellan 06.30 och 16.30. Bojar eller liknande lades ut som en tydlig avgränsning i vattnet.

Gimmerstabadet har använts som sjösättningsplats för den pråm som använts under bygget av gångbron över Nyforsviken. Senast den 30 juni 2023 kommer badet vara återställt.

Om transporter skulle tagits genom naturreservatet skulle det innebära stora ingrepp i den känsliga naturmiljön för byggvägar. Detta skulle inte vara möjligt att återställa.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 15 november 2023