Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Abacus och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus. Under våren 2021 uppförs byggnaderna på västra sidan Vendelsövägen. Lagom till sommaren ska punkthusen vara resta, och huset längst med Vendelsövägen till hösten.

Situationsplan för Södergården

230 nya lägenheter ska byggas totalt

Abacus ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. På andra sidan Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Imolas byggnation är påbörjad och kan läsas närmare om nedan.

Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende.

Tidplan för bygget

Sprängningarna i området är klara. En del pålning återstår, detta beräknas pågå till ungefär 22 januari.

Betongarbeten har påbörjats för källarplan och detta kommer att hålla på till april. Från och med mars kommer man att sätta betongväggar i källarplan och komma upp en våning i punkthusen under april och maj. Lagom till sommaren ska alla tre punkthusen vara stomresta, huset längs med Vendelsövägen reses under hösten.

Buller och vibrationer

Sprängningar och pålning ger upphov till ljud och vibrationer. Riskbedömningar och besiktning inför dessa arbeten är utförd och vibrationsmätare finns monterade enligt denna riskbedömning. Riktlinjer för hur mycket buller som är tillåtet från byggarbetsplatser finns att läsa om hos Naturvårdsverket.

Buller från byggplatserlänk till annan webbplats

Om du som närboende har frågor om buller och vibrationer från byggplatsen bör du ta kontakt byggaktören Imola. För Tyresö kommun är Södertörns miljö- och hälsoförbund tillsynsansvariga för buller.

Kontakt

Byggaktören Imola: sodergarden@imola.se

Tyresö kommuns byggprojektledare Dipo Hossain: dipu.hossain@tyreso.se

Trafik kring ombyggnationen

I samband med ombyggnationen blir det byggtrafik i området. Kommunen kan inte ställa extra krav på vilka vägar byggtrafiken ska ta. Byggaktörerna behöver en godkänd trafikanordningsplan innan byggnationen startar, men denna reglerar endast tillkommande skyltning som exempelvis en varningsskylt för byggtrafik. Byggtrafiken ska däremot följa de trafikregler som finns, precis som alla trafikanter.

Gator och torg när husen är klara

När byggaktörerna börjar bli klara med bostäderna ska kommunen bygga gator och torg. Vi passar då på att göra flera trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer också att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 15 januari 2021