Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Abacus och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus. I augusti 2020 rivs äldre byggnader på västra sidan Vendelsövägen, där det sedan ska byggas nytt.

Situationsplan för Södergården

Rivningsarbeten på västra sidan Vendelsövägen i höst

Med start i vecka 34 2020 kommer byggaktören Imola att hägna in ett arbetsområde på västra sidan om Vendelsövägen. De ska riva ett antal äldre byggnader, på adresserna Svalvägen 1, Vendelsövägen 60 och Vendelsövägen 62. Rivningsarbetet beräknas pågå under ca en månads tid. Under hösten kommer markarbeten för de nya hus som ska byggas på platsen att påbörjas.

Byggaktören Abacus gjorde motsvarande arbete på östra sidan vägen under våren.

Information via webb istället för möte

Kommunen hade tillsammans byggaktörerna planerat att hålla ett informationsmöte under våren, med anledning av rivningarna. På grund av den rådande situationen med risk för spridning av coronaviruset skjuts detta upp. Vi kommer dock att uppdatera den här webbsidan löpande.

Frågor?

Vid frågor kontakta projektledare Pia Björnhård
E-post: Pia.bjornhard@tyreso.se

230 nya lägenheter ska byggas

Abacus ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. På andra sidan Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende.

Gator och torg när husen är klara

När byggaktörerna börjar bli klara med bostäderna ska kommunen bygga gator och torg. Vi passar då på att göra flera trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer också att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020
Upp