Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken uppförs två nya bostadskvarter om vardera sidan av Vendelsövägen. Kommunen ansvarar för att bygga ut och förbättra infrastrukturen i området.

Situationsplan för Södergården

300 nya lägenheter ska byggas totalt

Kvartershusen ska vara 3-4 våningar höga och kommer totalt inrymma ca 300 lägenheter. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och underjordiska garage för de boende.

I anslutning till de nya husen kommer det anläggas två mindre torg och nya gång- och cykelbanor.

Fyra hus under pågående bygge

Bild tagen i januari 2022, vy från Kärrvägen

Västra kvarteret

På västra sidan om Vendelsövägen har Imola uppfört fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Husen inrymmer totalt 98 st bostadsrätter och i bottenplan längs Vendelsövägen samsas bostadsentréer med butikslokaler. Inflyttning är planerad till slutet av november 2022 respektive februari 2023.

Kontakt:

Byggaktör Imola: sodergarden@imola.se

Östra kvarteret

På den östra sidan om Vendelsövägen planerar Klövern (som tagit över Järntorget projekt) att bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. Dessa hus kommer bestå av 205 st hyresrätter.

Förberedande arbeten har gjorts, bland annat har marken vid den gamla bensinstationen sanerats och de två fastigheter som ska lämna plats för de nya husen har rivits. Just nu pågår inget arbete på platsen, planen är att påbörja byggnation under 2023.

Kontakt:

Byggaktör Klövern: info@klovern.se

Kommunen bygger infrastruktur

Hösten 2021 utförde kommunen ledningsarbeten för den nya bostadsbebyggelsen. Arbetena med infrastrukturen pausades sedan i väntan på färdigställda bostadskvarter.

Det västra kvarteret är nu på plats och kommunen påbörjade därför under senhösten 2022 arbetet med den så kallade finplaneringen. Arbetet innebär bland annat iordningställande av gator och installation av brunnar för dagvattenhantering. Gångbana byggs och längs Slättvägen anläggs en angöringsficka för besöksparkering.

För att främja gång- och cykeltrafiken kommer vi också i senare skede anlägga:

  • Gångbana på båda sidorna av Vendelsövägen och Kärrvägen samt längst ena sidan av Klockvägen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen
  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen
  • Gång- och cykelpassage över Klockvägen och Kärrvägen
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Slättvägen och Kärrvägen

Vi kommer att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Trafik kring byggnationerna

I samband med ombyggnationen blir det byggtrafik i området.

Till bygget sker leveranser av olika slag nästan varje dag och kan ibland stundvis störa trafiken runt bygget. Byggaktörerna ber om överseende.

Kommunen kan inte ställa extra krav på vilka vägar byggtrafiken ska ta. Byggaktörerna behöver en godkänd trafikanordningsplan innan byggnationen startar, men denna reglerar endast tillkommande skyltning som exempelvis en varningsskylt för byggtrafik. Byggtrafiken ska däremot följa de trafikregler som finns, precis som alla trafikanter.

Buller och vibrationer

Om du som närboende har frågor om buller och vibrationer från byggplatsen bör du ta kontakt med byggaktören. För Tyresö kommun är Södertörns miljö- och hälsoförbund tillsynsansvariga för buller.

Buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 december 2022