Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken uppförs två nya bostadskvarter om vardera sidan av Vendelsövägen. Kommunen ansvarar för att bygga ut och förbättra infrastrukturen kring den nya bebyggelsen.

Situationsplan för Södergården

300 nya lägenheter ska byggas totalt

Kvartershusen ska vara 3-4 våningar höga och kommer totalt inrymma ca 300 lägenheter. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och underjordiska garage för de boende.

I anslutning till de nya husen kommer det anläggas två mindre torg och nya gång- och cykelbanor.

Västra kvarteret – inflyttat

På västra sidan om Vendelsövägen har Imola uppfört fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Husen inrymmer totalt 98 st bostadsrätter och i bottenplan längs Vendelsövägen samsas bostadsentréer med butikslokaler.

Kontakt:

Byggaktör Imola: sodergarden@imola.se

Östra kvarteret – byggnation pågår

På den östra sidan om Vendelsövägen bygger Klövern tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. Dessa hus kommer bestå av 205 st hyresrätter. Byggnationen påbörjades våren 2024 och planeras vara klart under 2026.

Kontakt:

Byggaktör Klövern: info@klovern.se

Pågående arbeten – tillfällig trafikomläggning

Under sommaren (preliminärt i juli) kommer arbetsområdet utökas med en lossningsficka längs med Vendelsövägen. Lossningsfickan ska användas för leveranser till byggarbetsplatsen. Omläggningen innebär att körfälten längs sträckan förskjuts något i sidled. Gångbanan intill byggnationen tas bort och gångtrafikanter hänvisas till den västra sidan av Vendelsövägen.

Karta som visar trafikomläggningen , 491.2 kB.

Hållplats Södergården

Under byggtiden för det östra kvarteret kommer hållplats Södergården i riktning mot Trollbäckens centrum att dras in, indragen hållplats i riktning mot Tyresö C kommer inte att återinsättas. Vid Södergårdens färdigställande kommer nya permanenta hållplatslägen att finnas på vardera sidan av Vendelsövägen intill de nya bostadskvarteren. Under byggtiden hänvisas resenärer till hållplats Kumla Skola, cirka 250 meter norrut längs Vendelsövägen. Beslutet har tagits med hänsyn till gällande krav för säkerhet och tillgänglighet i samråd mellan Tyresö kommun, Nobina och Trafikförvaltningen.

Kommunen bygger infrastruktur

Hösten 2021 utförde kommunen ledningsarbeten för den nya bostadsbebyggelsen. Arbetena med infrastrukturen pausades sedan i väntan på färdigställda bostadskvarter.

Det västra kvarteret stod färdigt i slutet av 2022, kommunen iordningställde då Svalvägen och Slättvägen. Arbetet omfattade installation av brunnar för dagvattenhantering, längs Slättvägen anlades en angöringsficka för besöksparkering och kring kvarteret byggdes en gångbana. Gångbanan längs Vendelsövägen samt planerad torgyta vid korsningen mot Slättvägen kommer att färdigställas i samband med att gatorna kring det östra kvarteret iordningställs. Detta kan ske först när det östra kvarteret står på plats, vilket är beräknat till tredje kvartalet 2026.

Trafik kring byggnationerna

I samband med ombyggnationen blir det byggtrafik i området.

Till bygget sker leveranser av olika slag nästan varje dag och kan ibland stundvis störa trafiken runt bygget. Byggaktörerna ber om överseende.

Kommunen kan inte ställa extra krav på vilka vägar byggtrafiken ska ta. Byggaktörerna behöver en godkänd trafikanordningsplan innan byggnationen startar, men denna reglerar endast tillkommande skyltning som exempelvis en varningsskylt för byggtrafik. Byggtrafiken ska däremot följa de trafikregler som finns, precis som alla trafikanter.

Buller och vibrationer

Om du som närboende har frågor om buller och vibrationer från byggplatsen bör du ta kontakt med byggaktören. För Tyresö kommun är Södertörns miljö- och hälsoförbund tillsynsansvariga för buller.

Buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juni 2024