Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Abacus och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus. I april 2020 pågår rivning av de äldre byggnader som står på platsen där det ska byggas nytt.

Situationsplan för Södergården

Rivningsarbeten under april

Sista dagarna i mars 2020 påbörjar byggaktörerna rivningsarbeten i Södergården. Först ut är byggaktören på östra sidan om Vendelsövägen som under början av april kommer att hägna in ett arbetsområde för rivning av bensinmacken och den tidigare thairestaurangen på Kärrvägen 3. Rivningsarbetet bedöms ta ca en månad. Senare under våren kommer villorna på den västra sidan av Vendelsövägen att rivas.

Geotekniska undersökningar i månadsskiftet april-maj

Under slutet av april och början av maj kommer geotekniska undersökningar att genomföras i området. Detta innebär att geotekniker tar borrprover för att utreda vad marken består av, t.ex. lera eller berg. Det här är information som behövs inför kommande byggnation och vägkonstruktion. Borrprovtagningen tar ca 1-2 veckor.

Information via webb istället för möte

Kommunen hade tillsammans byggaktörerna planerat att hålla ett informationsmöte under april, med anledning av rivningarna. På grund av den rådande sitauationen med risk för spridning av coronaviruset kommer vi att skjuta på detta. Vi kommer dock att uppdatera den här webbsidan kommer att uppdateras löpande.

Frågor?

Vid frågor kontakta projektledare Pia Björnhård
E-post: Pia.bjornhard@tyreso.se

230 nya lägenheter ska byggas

Abacus ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. På andra sidan Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende.

Gator och torg när husen är klara

När byggaktörerna börjar bli klara med bostäderna ska kommunen bygga gator och torg. Vi passar då på att göra flera trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer också att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 april 2020
Upp