Bostäder vid Granängsvägen

Längs Granängsvägen i Bollmora har Hökerum byggt 83 lägenheter fördelat på tre punkthus. Under hösten 2020, till och med våren 2021, görs arbete med gång- och cykelbanor utanför husen.

Gult, vitt och rött punkt hus i trevåningar.  Sett från nordost.

Bostadsrätter i sju våningar

I ett område mellan Bollmora Berg i väster och Granängsvägen i öster har Hökerum bygg uppfört tre nya hus som rymmer totalt 83 lägenheter. Husen är sju våningar höga inklusive sockelvåningen. Lägenheterna är bostadsrätter på mellan ett till sex rum, med störst andel treor. Mellan och bakom husen är det gårdar med planteringar och plats för lek och rekreation. Husen har entréer mot gatan.

Inflyttning i de nya husen planeras skedde våren/sommaren 2020.

Kommunen ska bygga gång- och cykelbanor

Från november 2020 till och med maj 2021, kommer kommunen att bygga körbana, trottoar och en ny gång- och cykelväg på Granängsvägen, på sträckan mellan Pluggvägen och Bollmoravägen. Arbetena startar vid korsningen Pluggvägen/Granängsvägen och fortsätter sen ner mot korsningen vid Bollmoravägen.

Syftet med byggnationerna är att höja standarden och få en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister. De trottoarer och parkeringar som idag finns utanför Hasselbacken är provisoriska lösningar. De kommer nu att byggas om till sitt permanenta skick.

Flera närliggande byggen

Den nya bebyggelsen är ett led i att skapa fler bostäder i lägen nära kollektivtrafik. Bebyggelsen bidrar till att skapa ett bebott och tryggt gaturum vid denna del av Granängsvägen. I anslutning till byggnationen av bostäderna vid Granängsvägen finns även nybyggda Hasselbacken. Det planeras också för bostäder längs Granitvägen, men detta arbete är ännu inte påbörjat.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 4 mars 2021