Bostäder vid Bollmorabacken

Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, ska ett nytt område med drygt 400 bostäder växa fram. Tre olika byggaktörer ska bygga. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen. Under vår och sommar 2021 pågår det första bostadsbygget och arbete med infrastruktur.

Flerbostadshus med spetsiga tak. Klipphäll och träd i förgrunden.

Pågående arbeten vid Bollmorabacken

Det första av bostadsbyggena vid Bollmorabacken är påbörjat, bygget av kvarteret Almandinen (läs mer längre ner på sidan). Arbetet utförs av NCC, på uppdrag av SPG.

Detta pågår på bygget just nu:

Markarbetena fortlöper, men kommer successivt att trappas ner då man närmar sig korrekt markhöjd för byggnaderna. Markarbeten och arbeten med grundläggning kommer att pågå till och med november. Detta innebär fortsatt bullrande verksamhet.

En av två planerade byggkranar finns på plats för stommontage. Under november kommer den andra kranen monteras.

Stommontaget är nu också påbörjat och kommer att pågå till preliminärt maj 2022. Detta skede innebär bland annat att man lyfter betongväggar med kran och gjuter väggar och bjälklag för de fyra huskropparna. Under perioden kommer det att ske en ökad mängd tunga transporter till projektet.

För allas säkerhet är det fortsatt av största vikt att alla som vistas och passerar arbetsplatsområdet respekterar de avspärrningar som finns. Ordinarie arbetstid för störande verksamheter är fortsatt 07.00-18.00 och sprängningar sker heltimmar vardagar 9.00-17.00 i erforderlig omfattning.

Har du frågor om arbetena, mejla till almandinen@ncc.se

Parallellt med bygge av bostäder bygger Tyresö kommun trottoar, gång- och cykelbana samt körbana med hög standard, för att göra det säkert att cykla och gå längs
Bollmorabacken. Vi gräver även ned ledningar för bland
annat el, vatten och avlopp till de nya bostäderna.

Från augusti till december 2021 kommer schakt, sprängning och förläggning av VA , el och fiber att göras. Dessa arbeten utförs av entreprenören Sorex på uppdrag av Tyresö kommun.

Natten mellan torsdag 21 oktober och fredag 22 oktober kommer arbeten göras på Njupkärrsvägen. Ett körfält är alltid öppet och flaggvakter styr trafiken.

Bostäderna som ska byggas i området

Situationsplan över kommande Bollmorabacken.

Situationsplan över kommande område. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder. B) Centrias bostäder i punkthus. C) SPG:s bostäder i punkthus. D) SPG:s bostäder i lamellhus.

SPG ska bygga drygt 220 bostadsrätter

Byggaktören SPG ska dels bygga fyra lamellhus, som ska innehålla totalt 145 i bostadsrätter på mellan 1-4 rum och kök. Detta kallar de kvarteret Almandinen. Bygget av Almandinen kommer att utföras av NCC och beräknas pågå från mars 2021 till och med december 2022.

I kvarteret Granaten ska de i nästa etapp bygga fyra punkthus, med totalt 80 bostadsrätter på mellan 1-4 rum och kök.

Grön innergård mellan lamellhus

Del av kvarteret Almandinen

Punkthus i sex våningar

Del av kvarteret Granaten

Centria ska bygga tre punkthus

I Granitvägen västra del ska Centria bygga tre punkthus, sex till åtta våningar höga. Varje punkthus kommer att bestå av två delar som sitter ihop med ett gemensamt trapphus. Mer information och bilder på dessa byggnader kommer inom kort.

Filadelfiakyrkan bygger allaktivitetshus och bostäder

I nordväst längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Filadelfiakyrkan ska även bygga ett kvarter med bostäder öster om kyrkobyggnaden. Dels en länga med flerbostadshus i fem till sex våningar mot Bollmoravägen, dels tre stadsvillor i två våningar mot Granitvägen. Området ska innehålla totalt ca 155 bostäder.

Kyrkobyggnad i tre våningar med bostäder på taket. Sedd mot öster längsBollmoravägen.

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad sedd mot öster längs Granitvägen. Stadsvillor syns till höger i bild.

Byggnaden sedd från Granitvägen.

Byggnadslänga med varierade taklandskap med takterasser och indragna våningar.

3D-vy över den planerade bebyggelsen längs Bollmoravägen

Kommunen bygger infrastruktur

Som en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området behövs en utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen.

Arbetet med infrastrukturen startade våren 2021, och kommer att pågå ungefär ett år. Delvis parallellt med detta kommer byggaktörerna påbörja bygget av sina bostäder. När byggnaderna finns på plats gör kommunen finplaneringen av infrastrukturen, till exempel lägga kantsten och göra planteringar. Detta gör vi allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Adress Bollmorabacken

Detaljplanen för detta område heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021