Bostäder vid Bollmorabacken

Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, växer ett nytt område med drygt 400 bostäder fram. Tre olika byggaktörer ska bygga bostäder. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen.

Flerbostadshus med spetsiga tak. Klipphäll och träd i förgrunden.

Pågående arbeten vid Bollmorabacken

  • VA-arbeten uppe i vändplan.
  • Begränsad framkomlighet i vändplan.
  • Sprängningar.
  • Fjärrvärme arbeten in mot BRF:s fastighet.
  • Utlastningschakt för väg.

Pågår på bygget av Almandinen och Granaten:

Under sommaren 2022 kommer det att pågå fasadarbeten på Hus 3-4, vilket innebär arbete på ställning och tak. Fasadarbetet kommer att innebära tygre leveranser av material i området. Även invändiga arbeten kommer att utföras.

Har du frågor om arbetena, mejla till almandinen@ncc.se

Pågår på bygget av allaktivitetshuset och Turbinens bostäder:

Förarbeten för spontning pågår och därefter kommer delar av området mot allmän platsmark samt mot Bilia spontas. Arbeten med jord- och bergschakt kommer pågå parallellt. Transporterna kommer till en början gå via Filadelfiakyrkans befintliga infart, samt en kompletterande utfart mot Bollmoravägen. Vid spontarbeten kommer Bollmorabacken delvis smalas av men utan att hindra framkomligheten.

Pågår på bygget av Berghusen:

I dagsläget pågår sprängning och losshållning av berg. Härnäst så kommer arbeten för grundplattan att påbörjas och förstärkningsåtgärder med spont. Arbetet utförs av Finessbygg.

Parallellt med bygge av bostäder anlägger Tyresö kommun trottoar, gång- och cykelbana samt körbana med hög standard, för att göra det säkert att cykla och gå längs
Bollmorabacken. Vi gräver även ned ledningar för bland
annat el, vatten och avlopp till de nya bostäderna.

Under maj påbörjas arbeten med schakt och sprängning för ledningar mot och i vändplanen, i höjd med område D på kartan nedan. Dessa arbeten beräknas pågå fram till och med september 2022.

Bostäderna som ska byggas i området

Situationsplan över kommande Bollmorabacken.

Situationsplan över kommande område. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder, Turbinen bygger hyresrätter. B) NREP tillsammans med BOAB bygger hyresbostäder. C) SPG:s bostäder i punkthus, Granaten. D) SPG:s bostäder i lamellhus, Almandinen.

Område A - Filadelfiakyrkan bygger allaktivitetshus och bostäder

Längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Byggaktör: Rörstrand projekt AB
Kvarter: Allaktivitetshuset / kyrkbacken
Byggentreprenör: Turbinen entreprenad AB

Område A - Turbinen bygger hyresrätter

Öster om aktivitetshuset bygger Turbinen Entreprenad AB ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus ska bli fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det lägger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter.

Byggaktör: Turbinen bostad Tyresö AB
Kvarter: (Namnet ännu inte bestämt)
Bygge startade: Våren 2022
Byggentreprenör: Turbinen entreprenad AB
Planeras vara klart: 2024-2025

Kyrkobyggnad i tre våningar med bostäder på taket. Sedd mot öster längsBollmoravägen.

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad sedd mot öster längs Granitvägen. Stadsvillor syns till höger i bild.

Byggnaden sedd från Granitvägen.

Byggnadslänga med varierade taklandskap med takterasser och indragna våningar.

Fasadvy över den planerade bebyggelsen längs Bollmoravägen

Område B - NREP och BOAB bygger hyresrätter i kvarteret Berghusen

Byggaktören NREP ska tillsammans med BOAB bygga tre hus med hyresbostäder med hållbarhetsfokus. Dessa kommer att erbjuda mobilitetslösningar i form av bil- och cykelpool och husen får levande bottenvåningar med både café och co-working-ytor, men också gemensamhetsytor med rum för spel och umgänge samt gym för de boende.

De 211 hyresrätterna blir mestadels mindre lägenheter, varav en del studentbostäder.

Byggaktör: NREP och BOAB
Kvarterets namn: Berghusen
Bygge startade: Våren 2022
Byggentreprenör: Finess bygg
Planeras vara klart: 2024

Flerbostadshus med spetsiga tak. Klipphäll och träd i förgrunden.

Berghusens hyresbostäder

Område C och D - SPG bygger bostadsrätter i Almandinen och Granaten

Byggaktören SPG ska dels bygga fyra lamellhus, som ska innehålla totalt 145 i bostadsrätter på mellan 1-4 rum och kök. Detta kallar de kvarteret Almandinen.

I kvarteret Granaten ska de bygga fyra punkthus. I dagsläget planeras dessa hus rymma ca 140 lägenheter med miljöprofil (upplåtelseformen är ej fastställt ännu).

Byggaktör: SPG
Kvarterens namn: Almandinen och Granaten
Bygge startade: Bygge av Almandinen startade våren 2021. Kvarteret Granaten är fortfarande under planering.
Byggentreprenör: NCC
Område D, Kv Almandinen planeras vara klart: Inflytt planeras till första kvartalet av 2023 och det hela planer stå färdigt under andra kvartalet 2023.
Område C, Kv Granaten planeras vara klart: Byggstart första kvartalet 2023 och färdigställt andra kvartalet 2024.

Grön innergård mellan lamellhus

Del av kvarteret Almandinen

Punkthus i sex våningar

Del av kvarteret Granaten

Kommunen bygger infrastruktur

Som en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området behövs en utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen.

Arbetet med infrastrukturen startade våren 2021, och kommer att pågå till hösten 2022. Delvis parallellt med detta kommer byggaktörerna påbörja bygget av sina bostäder. När byggnaderna finns på plats gör kommunen finplaneringen av infrastrukturen, till exempel lägga kantsten och göra planteringar. Detta gör vi allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Byggaktör: Tyresö kommun
Byggentreprenör: Sorex Entreprenad

Adress Bollmorabacken

Detaljplanen för detta område heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 september 2022