Bostäder vid Bollmorabacken

Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, växer ett nytt område med omkring 670 lägenheter fram. Tre olika byggaktörer bygger bostäder. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen.

Bostäderna som byggs i området

Situationsplan över kommande Bollmorabacken.

Situationsplan över kommande område. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder, Turbinen bygger hyresrätter. B) NREP tillsammans med BOAB bygger hyresbostäder. C) SPG:s bostäder i punkthus, Bollmorahöjden. D) SPG:s bostäder i lamellhus, Almandinen.

Område A: Filadelfiakyrkan bygger allaktivitetshus och bostäder

Längs Bollmoravägen bygger Filadelfiakyrkan ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset har två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Byggaktör: Rörstrand projekt AB
Kvarter: Allaktivitetshuset / kyrkbacken
Byggentreprenör: Turbinen Entreprenad AB

Område A: Turbinen bygger hyresrätter

Öster om allaktivitetshuset bygger Turbinen Entreprenad AB ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus blir fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det ligger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter.

Byggaktör: Turbinen bostad Tyresö AB
Kvarter: (Namnet ännu inte bestämt)
Byggstart: Våren 2022
Byggentreprenör: Turbinen Entreprenad AB
Planeras vara klart: 2024–2025

Inflytt av första etappen planeras till kvartal 4 2024.

Pågående arbeten vid bygget av Tyresö Filadelfia och Turbinens hyresbostäder:

  • Arbetsområdet mot Bollmoravägen innefattar en transportzon för byggtrafiken. Transporterna går främst via denna utfart.
  • Gång- och cykeltrafik hänvisas till fållan parallellt med arbetsområdet.
  • Vecka 34–36, i samband med att tornkranen monteras ned, hänvisas gång- och cykeltrafik tillfälligt till trottoaren på norra sidan om Bollmoravägen.
  • Arbeten med stomkomplettering och fasadarbeten pågår parallellt med färdigställande av invändiga ytor.
  • Finplanering av mark pågår.
Kyrkobyggnad i tre våningar med bostäder på taket. Sedd mot öster längsBollmoravägen.

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad sedd mot öster längs Granitvägen. Stadsvillor syns till höger i bild.

Byggnaden sedd från Granitvägen.

Byggnadslänga med varierade taklandskap med takterasser och indragna våningar.Förstora bilden

Fasadvy över den planerade bebyggelsen längs Bollmoravägen

Område B: NREP och BOAB bygger hyresrätter i kvarteret Berghusen

Byggaktören NREP bygger, tillsammans med BOAB, tre hus med hyresbostäder med hållbarhetsfokus. Husen är projekterade att nå miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver. De 211 hyresrätterna blir mestadels mindre lägenheter, varav en del studentbostäder. Husen får levande bottenvåningar med både café och ytor för co-working, men också gemensamhetsytor med rum för spel och umgänge samt gym för de boende. Det kommer även att erbjudas mobilitetslösningar i form av bil- och cykelpool.

Första etappen har beräknad inflyttning under 2024.

Byggaktör: NREP och BOAB
Kvarterets namn: Berghusen
Byggstart: Våren 2022
Byggentreprenör: Stockholms Byggnadsentreprenad AB
Planeras vara klart: 2025

Flerbostadshus med spetsiga tak. Klipphäll och träd i förgrunden.

Berghusens hyresbostäder

Område C: SPG bygger bostäder i Bollmorahöjden, tidigare Granaten

I detta kvarter uppförs fyra punkthus med 188 bostäder. Upplåtelseform för bostäderna är ännu inte fastställt.

Husen byggs med en byggnadsteknik i trä och är projekterade för att nå högsta miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld. Fasaderna kommer att bekläs med skiffer, med inslag av trä på balkonger och entréportaler. Varje huspar kommer att förses med lummiga gårdsmiljöer som blir upphöjda från gatan.

Byggaktör: Scandinavian Property Group AB (SPG)
Byggentreprenör: Moelven ByggModul AB
Byggstart: Juni 2024
Planeras vara klart: Sommaren 2025

Pågående arbeten vid bygget av bostäder i Bollmorahöjden:

  • Under sommaren 2024 pågår markarbeten med schaktning och bergsborrning. I slutet av sommaren kommer även sprängningsarbeten att krävas. Boende berörda av sprängningsbesiktning blir kontaktade av utförande entreprenör.
  • Det pågår också arbeten med att bygga stödmurar, fylla upp mark och asfaltera, för att bygga en ny parkeringsplats.
  • Tack för att du är uppmärksam på skyltning och avspärrningar kring arbetsområdet. Inhägnader och avspärrningar kan förändras under projektets gång.

Område D: SPG har byggt bostadsrätter i kvarter Almandinen

SPG har färdigställt 145 bostadsrätter fördelat på fyra lamellhus med två suterrängvåningar och underliggande garage.

Byggaktör: Scandinavian Property Group AB (SPG)
Byggentreprenör: NCC Sverige AB
Byggstart: 2021
Klart: 2023
Inflytt: 2023

Grön innergård mellan lamellhus

Del av kvarteret Almandinen (klart).

Punkthus i sex våningar

Del av kvarteret Bollmorahöjden (visionsbild).

Kommunen bygger infrastruktur

Som en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området behövs en utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen. Murarna som kommer att bära upp trappan är klara. Trappan kommer att utföras i ett senare skede.

Den första etappen av byggnation av gata med ledningar är klar. Nästa etapp där gatan färdigställs med trottoarer, belysning och träd kommer att utföras när byggnaderna finns på plats. Detta görs allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Pågående arbeten

  • Den första etappen med finplanering av trappa, vändplan och trottoar vid de nya bostäderna Almandinen, påbörjas i augusti–september 2024. Detta arbete beräknas vara färdigställt december 2024.
  • Under 2025 kommer trappan från Bollmorabacken till Bollmoravägen bli klar. Resten av gatan med trottoarer kommer att färdigställas i takt med att husbyggnationerna blir färdiga, vilket planeras ske under hösten 2025 och våren 2026.
Kommande trappa mellan Bollmorabacken och Bollmoravägen. Illustration: Sweco.

Kommande trappa mellan Bollmorabacken och Bollmoravägen. Illustration: Sweco.

Adress Bollmorabacken

Detaljplanen för detta område heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 juli 2024