Wättingebacken etapp 2

Detaljplanen för Wättingebacken etapp 2 syftar till att bygga flerbostadshus och förskola med tillhörande gårdar samt lokalgata och gångstråk.

Wättingebacken etapp 2 är en del av planprogrammet Wättingeområdet, som innefattar delområdena Wättingebacken och Wättingestråket. Bostadskvarteren i området ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling. Området ska inkludera förskola, flerbostadshus, gångvägar, gårdsmark och grönstruktur. I området planeras för hyresrätter i flerbostadshus om sex våningar.

Plats för planen

Planområdet ligger i Bollmora, cirka 800 meter från Tyresö Centrum.

Status för planen

Planuppdrag finns för att ta fram detaljplan och arbete pågår inför samråd.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 § 79 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Wättingebacken etapp 2.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Tidigast kvartal 3, 2019.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Ännu inte klart.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ännu inte klart.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Ännu inte klart.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan