Wättingebacken etapp 2

Detaljplanen för Wättingebacken etapp 2 planerar för flerbostadshus och förskola med tillhörande gårdar samt lokalgata och gångstråk.

Den övre blå markeringen i kartans mitt, norr om Tyresö gymnasium, visar planområdet för Wättingebacken etapp 2.

Norr om Tyresö gymnasium planeras cirka 70 till 100 nya bostäder och en förskola. Bostäderna är fördelade i två hus i sex våningar. Byggnaderna föreslås vara i trä och innehålla hyreslägenheter. Parkering för de som bor i de nya kvarteren kommer att finnas i garage under det norra bostadshuset. Förskolan föreslås vara i två våningar med en gård som vetter mot Wättingestråket.

Wättingebacken etapp 2 är en del av planprogrammet för Wättingeområdet som innefattar delområdena Wättingebacken och Wättingestråket. Wättingebacken är en ny stadsdel med cirka 800 bostäder för människor med olika behov, förskolor och närservice. Planering och utbyggnation av den nya stadsdelen kommer pågå under en lång tid. Wättingebacken etapp 2 är den andra etappen som vi nu planerar för!

Bostadskvarteren i området ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling. Mer information om detta finns här!

Plats för planen

Planområdet ligger i Bollmora, cirka 800 meter från Tyresö Centrum.

Status för planen

Detaljplanen för Wättinge etapp 2 avslogs vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2022. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige, men datum för när planen ska upp för beslut i kommunfullmäktige är inte klart i dagsläget.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 § 79 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Wättingebacken etapp 2.

Start-PM , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 314.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Just nu bearbetas planen efter de yttranden som inkommit under granskningstiden. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Den som yttrat sig över planen under samrådet eller granskningen kommer att få information hemskickad när planen är redo att beslutas om.

Antagandet planeras till: Tidigast 2 juni 2022 i kommunfullmäktige.

Plankarta , 674.3 kB.

Planbeskrivning , 6.2 MB.

Granskningsutlåtande , 285.9 kB.

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning , 5.2 MB.

Dagvattenutredning kvartersmark , 4.7 MB.

Trafikbullerutredning , 3.5 MB.

Tekniskt PM Grundvattennivåer , 1.3 MB.

PM Geoteknik dagvattendamm och förskola , 1.3 MB.

PM Geoteknik etapp A , 744.3 kB.

Miljöteknisk markundersökning , 680.6 kB.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) , 45.1 MB.

Rapport Geologi övergripande , 1.9 MB.

Naturvärdesinventering vid Wättingebacken , 812 kB.

Artutredning - skyddade fågelarter , 4.6 MB.

Fördjupad artinventering av fåglar , 2 MB.

PM kompletterande grundvattenundersökning , 10.5 MB.

PM Skyfallsutredning , 5.1 MB.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast fyra veckor efter antagen detaljplan. Preliminärt kvartal 2, 2022.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022