Wättingebacken etapp 2

Detaljplanen för Wättingebacken etapp 2 planerar för flerbostadshus och förskola med tillhörande gårdar samt lokalgata och gångstråk.

Den blå markeringen i kartans mitt, norr om Tyresö gymnasium, visar planområdet för Wättingebacken etapp 2.

Norr om Tyresö gymnasium planeras cirka 70 nya bostäder och en förskola. Bostäderna är fördelade i två hus med fem till sex våningar. Bostäderna kommer vara hyresrätter. Parkering för de som bor i de nya kvarteren kommer finnas i garage under ett av husen. Förskolan föreslås vara i två våningar med en gård mot Wättingestråket.

Wättingebacken etapp 2 är en del av planprogrammet Wättingeområdet, som innefattar delområdena Wättingebacken och Wättingestråket. Wättinge är en ny stadsdel med cirka 800 bostäder, flera förskolor och bostäder för människor med olika behov. Planering och utbyggnation av den nya stadsdelen kommer pågå under en lång tid. Wättingebacken etapp 2 är den andra etappen som vi nu planerar för!

Bostadskvarteren i området ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling.

Plats för planen

Planområdet ligger i Bollmora, cirka 800 meter från Tyresö Centrum.

Status för planen

Planen är mellan samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 § 79 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Wättingebacken etapp 2.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 15 oktober till 12 november 2019

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning kvartersmark

Planprogram Wättingeområdet

Kvalitetsprogram Wättingebacken

Avfallsutredning Wättingebacken

Avfallshantering kvartersmark

Parkeringsprogram

Dagvattenutredning Wättingebacken

Rapport geologi

Gröna strategier

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: preliminärt kvartal 2 2021

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: preliminärt kvartal 4 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: tidigast kvartal 4 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020