Wättingebacken etapp 1

Detaljplanen för Wättingebacken etapp 1 syftar till att skapa flerbostadshus med gångavstånd till centrum och natur. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för området.

Den nedre blå markeringen i kartans mitt, väster om Tyresö gymnasium, visar planområdet för Wättingebacken etapp 1.

Under hösten 2017 hölls en markanvisningstävling för den första detaljplaneetappen av Wättingebacken. Detaljplanen för första etappen syftar till att skapa cirka 295 bostäder i två bostadskvarter med tillhörande parkeringsgarage under husen. De två bostadskvarteren varierar mellan två till sju våningar och mellan kvarteren byggs en trappa som knyter ihop Granängsringen med Farmarstigen, vilket ger gående en genväg som leder vidare ner mot Wättingestråket. Bostäderna planeras i blandade storlekar och kommer att upplåtas både som bostadsrätter och hyresrätter.

Lokaler i bottenvåningarna planeras både i områdets västra och östra del. Genom att bottenvåningarna utformas med stor flexibilitet kan de över tid omvandlas mellan bostäder och lokaler.

Bostadskvarteren kommer att följa det plan- och kvalitetsprogram som tagits fram för Wättingebacken samt tävlingsprogrammet för markanvisningstävlingen.

Wättinge

I området mellan Granängsringen och Wättingestråket ska det under det kommande decenniet växa fram totalt 800 nya bostäder. Den nya stadsdelen Wättinge kommer att knyta samman Wättingestråket med de befintliga bostäderna vid Granängsringen. Även det cirka 3,5 kilometer långa grönstråket ska utvecklas. Ambitionen för hela Wättinge är en öppen och dynamisk stadsdel.

Läs mer om Wättingeområdet. Öppnas i nytt fönster.

Plats för planen

Wättingebacken etapp 1 ligger i Wättingebackens västra del. Planområdet avgränsas av Granängsringen med flerfamiljshus i norr och Farmarstigen i söder samt Tyresö gymnasium sydost om området.

Status för planen

Planen är mellan samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 14 maj 2018 §59 i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 351.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 4 december 2018 - 8 januari 2019

Planbeskrivning , 2.7 MB.

Plankarta , 518.6 kB.

Tillhörande utredningar

Planprogram , 20.2 MB.

Vägutformning Granängsringen - Farmarstigen , 1.3 MB.

Avfallsutredning , 587.2 kB.

Avfallshantering på kvartersmark , 152.7 kB.

Geologi rapport , 1.7 MB.

Parkeringsprogram , 417.8 kB.

Dagvattenutredning , 2.2 MB.

Gröna strategier , 7.3 MB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Tidigast kvartal 3, 2022

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2022

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2022

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022