Vallmon 8-11

Förslag till detaljplan för Vallmon 8-11. Detaljplanens syfte är att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse med tio lägenheter förutom befintlig villa. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen. 

Planen innebär förtätning med fler bostäder än de tre nya en-eller tvåbostadshus som befintlig plan medger. Fem parhus med sammanlagt tio bostäder föreslås kring en gemensam infartsgata och en lek/uteplats. Upplåtelseformen avses bli bostadsrättsförening på en gemensam fastighet. Vallmon 10 med befintlig villabebyggelse minskas något till ytan samt ges servitut för tillfart i infartsgatan. Bebyggelsen ska anpassas till planområdets topografi.

Plats för planen

Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, cirka 50 meter från Långsjöns strand. Områdets gränsar i nordost till ett naturområde vilket i gällande plan är avsatt som park. Längs sydvästra och sydöstra plangränsen löper Långsjövägen, i öster och i nordväst finns grannfastigheter.

Status för planen

Planen är antagen. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 8 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallmon 8-11 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 16 augusti - 6 september, 2016

Plankarta

Planbeskrivning

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Översiktligt geotekniskt och bergstekniskt PM

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 8 - 29 maj, 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Gestaltningsprinciper

Tillhörande handlingar

Dagvattenutredning

Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antogs: 10 september 2020 i kommunfullmäktige

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2020

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Upp