Upphävande av tomtindelning för kv. Gösen

Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen syftar till att kunna utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum, vilket innebär fastighetsbildningsåtgärder. För att kunna genomföra detta behöver tomtindelningen upphävas.

Den stora blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Plats för planen

Fastigheterna Gösen 1-4 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och Bollmora 2:1 ligger norr om Tyresö centrum, söder om Tyresövägen, väster om Bollmoravägen och öster om is- och simhallen.

Status för planen

Planen är antagen. Läs nedan vad det innebär och se de handlingar som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 16 juni 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Planuppdrag , 652.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av miljöpåverkan , 844.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 10 - 31 augusti 2021

Planbeskrivning , 1.7 MB.

Tillhörande handlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan , 844.4 kB.

Tomtindelning för kvarteret Gösen , 571.8 kB.

Detaljplan 162 - plankarta Bollmora centrum norra , 3.9 MB.

Detaljplan 162 - planbeskrivning Bollmora centrum norra , 345.7 kB.

Detaljplan 162 - planbestämmelser Bollmora centrum norra , 173.9 kB.

Detaljplan 297 - plankarta Del av Bollmora centrum, norra , 1011.9 kB.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelsen.

Antagen: Kommunstyrelsen 5 oktober 2021 §227 , 163.8 kB.

Underrättelse om antagande , 260.9 kB.

Planbeskrivning , 1.7 MB.

Samrådsredogörelse , 417.7 kB.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021