Tegelbruket etapp 11

Förslag till ny detaljplan Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan för att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Till planen hör även en utredning om gatukostnad.

Brevikshalvön saknar kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard. Allt fler flyttar till området, vilket innebär en ökad belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvatten och påverkan från enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området.

Kommunen tar nu därför fram en ny detaljplan för att kunna utveckla området. Samtidigt görs också ett förslag till fördelning av gatukostnader, en så kallad gatukostnadsutredning. Berörda har vid samråd och granskning rätt att yttra sig om sig om både förslaget på detaljplan och om gatukostnadsutredningen.

Plats för planen

Planområdet är beläget mitt på Brevikshalvön och sträcker sig ner till den södra kusten, i kommundelen Östra Tyresö.

Status för planen och gatukostnadsutredningen

Detaljplanen och gatukostnadsutredningen har varit utställd för granskning vid två tidigare tillfällen. 

Tidplanen för ny granskning av detaljplanen är förskjuten. Detaljplanen var tänkt att ställas ut för ny granskning under våren 2020. För att kunna gå vidare med planarbetet behöver vi dels göra kompletterande utredningar av masshantering och dels en inventering av byggnaderna inom planområdet, mer information om detta finns i flikarna nedan.

Anmäl dig gärna för att prenumera på denna webbplats i formuläret längre ner på sidan för att ta del av uppdateringar.

På stadsbyggnadsutskottets sammanträde den 22 april 2020 var detaljplanen uppe för beslut om att ställas ut på ny granskning. Stadsbyggnadsutskottet beslutade att återremittera ärendet. De ser behov av att utreda konsekvenser och effekter av lokal masshantering innan de kan fatta beslut om att ställa ut detaljplanen på granskning.

Utbyggnationen av gator samt vatten och avlopp i samband med detaljplanens genomförande genererar stort behov av att kunna hantera massor, jord och berg. För att kunna hantera dessa massor lokalt i så stor utsträckning som möjligt, i enlighet med kommunens masshanteringsstrategi för Östra Tyresö behövs masshanteringsytor i närområdet. Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 att befintlig masshanteringsyta vid Strandallén inte ska utökas. Konsekvenser av hur detta påverkar utbyggnaden av gator och VA inom Tegelbruket behöver utredas innan detaljplanen kan ställas ut på ny granskning.

I detaljplanen har en bestämmelse föreslagits som säger att byggnader som uppförts i laga ordning anses vara planenliga. Nu har praxis och kommunens prövning av bygglov ändrats, vilket innebär att denna bestämmelse inte längre har något verkan.

För att få kunskap om vilka byggnader som riskerar att bli planstridiga behöver vi därför göra en inventering av nockhöjder och takvinklar på befintliga huvudbyggnader. Detta gäller samtliga bostadsfastigheter inom planområdet, på vissa fastigheter kommer inmätningar behöva göras på plats. Genom denna inventering kan vi bedöma konsekvenser av föreslagna bestämmelser om nockhöjd och takvinkel.

Inmätningen påbörjades i början av maj och utförs av konsultföretaget Kartverkstan. Inmätningsunderlaget håller nu på att färdigställas. Kompletterande inmätningar i fält kommer att utföras 27-29 maj. Vid inmätning i fält kan mätningsingenjör behöva gå in på privata fastigheter för att mäta in byggnader.

Vid eventuella frågor gällande inmätningen kontakta planarkitekt Elin Elfström, tel. 08-578 299 23.

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen, nuvarande samhällsbyggnadskontoret, fick 4 november 2014 i uppdrag av miljö- och samhällbyggnadsutskottet att upprätta en detaljplan för Tegelbruket etapp 11, på östra Tyresö. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 8 november - 6 december, 2016

Planbeskrivning

Kartbilaga till planbeskrivningen

Plankarta 1 av 2

Plankarta 2 av 2

Tillhörande handlingar

Presentation på samrådsmöte

Geoteknisk utredning - PM Bergteknik

Geoteknisk utredning - PM Projekteringsunderlag Geoteknik

Geoteknisk utredning - Riskbedömning bergslänter

Trafik-PM

Bullerutredning

Kulturinventering

Naturvärdesinventering och landskapsanalys

Bilaga till naturvärdesinventering - naturvärdesobjekt

Planområdet är belagt med §113-förordnande enligt tidigare byggnadslag, BL (1947:385). Tyresö kommun ansöker om upphävande av förordnandet på grund av ändrad markanvändning från allmän plats till kvartersmark. För att detaljplanen i förlängningen ska kunna antas behöver förordnandet upphävas.

Samrådet ägde rum: 8 november - 6 december, 2016

Upphävande av §113-förordnandet

Kartbilaga

I samband med förslag till detaljplan för Tegelbruket etapp 11 utreder kommunen även frågan om uttag av gatukostnader i området. I samrådsförslaget föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), där det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. 

Samrådet ägde rum: 8 november - 6 december, 2016

Gatukostnadsutredning

Karta över fördelningsområde

Sammanställning av kostnadsberäkning

Infoblad om processen för en gatukostnadsutredning

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 2 - 30 maj, 2018

Gatukostnadsutredning

Samrådsredogörelse

Infoblad om processen för en gatukostnadsutredning

Gatukostnadspolicy

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 21 maj - 25 juni 2019

Gatukostnadsutredning

Granskningsutlåtande

Gatukostnadspolicy

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Kvartal 3, 2020

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2020

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på websidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Upp