Strand 1:524

Ändring av detaljplan för Strand 1:524 syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Plats för planen

Strand 1:524 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21november 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:524. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Planbeskrivning

Plankarta

Tillhörande utredningar

PM Dagvattenhantering

Undersökning av miljöpåverkan


Samrådet ägde rum: 30 juli - 23 augusti 2019

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Tillhörande utredningar

Undersökning av miljöpåverkan

PM Dagvattenhantering

 

Granskningen ägde rum: 4 november - 22 november 2019

Efter samrådet kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Antagandet planeras till: Kvartal 4, 2019

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.
Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Upp