Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Strand 1:524

Ändring av detaljplan för Strand 1:524 syftar till att göra det möjligt att stycka av fastigheten för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Plats för planen

Strand 1:524 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är antagen. Läs nedan vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21november 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:524. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Planbeskrivning

Plankarta

Tillhörande utredningar

PM Dagvattenhantering

Undersökning av miljöpåverkan


Samrådet ägde rum: 30 juli - 23 augusti 2019

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Tillhörande utredningar

Undersökning av miljöpåverkan

PM Dagvattenhantering

 

Granskningen ägde rum: 4 november - 22 november 2019

Efter samrådet kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Antogs: 7 januari 2020 i kommunstyrelsen

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.
Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Upp