Strand 1:463

Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastigheten Strand 1:463 för att möjliggöra en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Plats för planen

Strand 1:463 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är mellan samråd och granskning.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:463. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Planbeskrivning

Plankarta

Tillhörande utredningar:

Undersökning av miljöpåverkan

PM Dagvatten Strand 1:463


Samrådet ägde rum: 20 juni - 16 augusti 2019

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.
Granskning planeras till: Kvartal 4, 2019

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Antagandet planeras till: Kvartal 3, 2019

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.
Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Upp