Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Strand 1:463

Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastigheten Strand 1:463 för att möjliggöra en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Plats för planen

Strand 1:463 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är antagen. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:463. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Planbeskrivning

Plankarta

Tillhörande utredningar:

Undersökning av miljöpåverkan

PM Dagvatten Strand 1:463


Samrådet ägde rum: 20 juni - 16 augusti 2019

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Plankarta

Planbeskrivning

Tillhörande utredningar

Undersökning av miljöpåverkan

PM Dagvattenutredning


Granskningen ägde rum: 4 november - 22 november 2019

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Antogs: 7 januari 2020 i kommunstyrelsen

Plankarta

Planbeskriving

Granskningsutlåtande

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.
Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Upp