Strand 1:120

Detaljplanen syftar till att möjliggöra styckning av fastigheten Strand 1:120 och därmed möjliggöra en ny villafastighet

Plats för planen

Fastigheten ligger utmed Slumnäsvägen i kvarteret Tavlan i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är antagen. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 16 maj 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Strand 1:120 samt att skicka förslaget på samråd.

Start-PM

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 30 oktober-27 november, 2018

Planbeskrivning

Tillägg till planbestämmelser

Behovsbedömning

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Plankarta

Behovsbedömning

Granskning ägde rum: 28 juni - 25 juli 2019

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelsen. 

Antogs:
10 september 2019 i Kommunstyrelsen

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Plankart

Tillhörande utredningar

Behovsbedömning

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft tidigast: Tidigast kvartal 4, 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Upp