Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Stjärnvägen

Förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen. Syftet är att göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. 

Den nya stadsdelen Granängstorget är under utveckling som innebär ökning av bostäder och service i de centrala delarna av Bollmora. Serviceboendet Villa Granbacken på Granbacksvägen 2 behöver därför ny lokalisering. Del av Hanviken 2:1, vid Stjärnvägen 29C-E i Trollbäcken, har bedömts lämpligt för ny lokalisering av Villa Granbacken. Inom aktuellt område har kommunala verksamheter tidigare bedrivits och daglig verksamhet Tyda finns på platsen idag.

I huvuddrag ska befintlig byggnad ersättas av ny bebyggelse som ska anpassas till omgivningen genom att reglera skala, utformning och höjd samt vegetation anpassas för att skapa insynsskydd för de gemensamma vistelseytorna och skapar ett naturligt.

Plats för planen

Planområdet ligger i Trollbäcken på Stjärnvägen 29C-E. Planområdet avgränsas av ett större naturområde norr, väster och öster om fastigheten. Till söder avgränsas planområdet av villabebyggelse. Direkt väster om befintlig huvudbyggnad finns en gångväg som leder till Hanvikens och Bergfotens skola.

Status för planen

Detaljplanen befinner sig nu i fasen antagande. Läs mer nedan om vad antagande innebär och se de vilka dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastighet Hanviken 2:1 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande

Start-PM

Behovsbedömning

Del av planområdet är belagt med §113-förordnande enligt tidigare byggnadslag, BL (1947:385). Tyresö kommun ansöker om upphävande av förordnandet på grund av ändrad markanvändning från allmän plats till kvartersmark. Sakägare vid upphävandet av förordnandet är boende inom byggnadsplan nr 65.

Samrådet ägde rum: 12 september - 3 oktober 2017

Upphävande av §113

Kartbilaga

Ansökan Upphävande av §113

Kartbilaga Ansökan Upphävande av §113

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 12 september - 3 oktober 2017

Plankarta

Planbeskrivning

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 6 - 27 mars 2018

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Gestaltningsprinciper

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Utlåtande från kommunekolog

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Beslut om antagande i kommunstyrelsen: 29 maj, 2018

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprinciper

Kvalitetsprogram

Tillhörande handlingar

Dagvattenutredning

Utlåtande från kommunekolog

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 2, 2018

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Upp