Sågen

Ändringen av detaljplan 389, Sågen ska göra det möjligt att uppföra en byggnad i tre våningar istället för de två våningar som gällande detaljplan tillåter. Syftet är att kunna bygga en kommunal förskola. 

Den blå markeringen i kartbilden visar planområdet för ändring av detaljplan 389, Sågen.

Behovet av förskoleplatser i Tyresö strand och östra Tyresö ökar i takt med att befolkningen och utöver det finns behovet att ersätta mer tillfälliga lösningar på förskoleplatser i området. Förslaget är att bygga kommunens typförskola, med två våningar för förskoleverksamhet och en tredje våning för teknik.

Plats för planen

Planområdet är beläget i kommundelen Tyresö strand på fastigheterna Tyresö 1:530 och del av Tyresö 1:544.

Status för planen

Planen är mellan samråd och granskning.

Bild på planprocessen men en markering över planuppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick den 23 september 2020 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan 389, Sågen. Planen tas fram med standardförfarande.

Tjänsteskrivelse , 3 MB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 10 februari-10 mars, 2021

Plankarta , 304.6 kB.

Planbeskrivning , 5.2 MB.

Tillhörande handlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan , 3.3 MB.

Dagvattenutredning , 6.7 MB.

Trafikutredning Östra Tyresö , 3.8 MB.

Miljöteknisk markundersökning togs fram i samband med detaljplan 389 , 1.2 MB.

Plankarta för detaljplan 389 , 122.8 kB.

Planbeskrivning för detaljplan 389 , 5.8 MB.

Genomförandebeskrivning för detaljplan 389 , 68.2 kB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Kvartal 4, 2021

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 1, 2022

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2022

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021