Rödhakevägen, förskola och etableringsyta m.fl.

Detaljplanen ska göra det möjligt att uppföra en förskola, etableringsyta och samlingslokal m.fl. i området.

Detaljplaneområdet för Rödhakevägen är det lilla blå fyrkanten i kartans mitt. Det angränsar till det större området för Fasanvägen, etapp 13.

I samband med att allt fler bosätter sig permanent på Östra Tyresö ökar behovet av kommunal service. Detaljplanen tas fram för framtida behov och området planeras med en flexibilitet för att kunna skapa förutsättningar för kommunen att använda området efter de behov som uppstår. Förslaget innebär att förskola, etableringsyta, omsorgsboende, parkering, transformatorstation, samlingslokal och kontor kan uppföras inom planområdet.

Plats för planen

Planområdet är beläget på Östra Tyresö, öster om Brevik skola inom en del av fastigheten Trinntorp 1:1.

Status för planen

Planen är mellan samråd och granskning. Just nu är arbetet med planen pausad.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 17 december 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Trinntorp 1:1, nordost om Brevik skola. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av miljöpåverkan , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 2 juni - 23 juni 2021

Planbeskrivning , 2.1 MB.

Plankarta , 379.1 kB.

Tillhörande handlingar

Dagvattenutredning , 3.7 MB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan , 1.1 MB.

PM om markmiljö , 4.2 MB.

PM om geo-och bergteknik , 9.3 MB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Ej klart.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ej klart.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Ej klart.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022