Rödhakevägen, förskola och etableringsyta

Detaljplanen ska göra det möjligt att uppföra en förskola, etableringsyta och samlingslokal i området.

Plats för planen

Planområdet är beläget på inre Brevikshalvön, mellan Nytorpsvägen, Rödhakevägen och Fasanvägen.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 17 december 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Trinntorp 1:1, nordost om Brevik skola. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Kvartal 3, 2020

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Kvartal 4, 2020

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 1, 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2021

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020
Upp