Norra Tyresö Centrum etapp 7, Forelltorget

Detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 7 syftar till att göra det möjligt för ett nytt kontorshus, alternativt bostadshus, med centrumändamål i bottenvåningen som ska bidra till att rama in torget norr om Tyresö centrum.

Den blå markeringen nederst i kartbilden, vid Forellhallen och Bio Forellen, visar planområdet Norra Tyresö centrum etapp 7, Forelltorget. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Torget planläggs som allmän plats och biografen Forellen, som har utpekade kulturhistoriska värden, skyddas i planen genom en bestämmelse om att byggnaden ska bevaras. Forelltorget ska vara stadsdelens publika vardagsrum och kännas inbjudande och attraktivt.

Planen utgör den sjunde etappen av stadsförnyelseprojektet Norra Tyresö Centrum. Visionen är att få en varierad användning, ökad orienterbarhet och ett attraktivare stadsrum, för att skapa en mer levande stadsdel.

Detaljplanen utgår från visionen i kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum från 2017 som bland annat föreslår en generell femvåningsskala för området. På vissa platser tillåts lägre eller högre byggnader för att skapa en variation i stadsrummet. I denna detaljplan tillåts en sjätte indragen våning som motiveras av att byggnaden kan utgöra ett centralt riktmärke i Norra Tyresö Centrum med dess läge alldeles intill torget.

Läs mer om Norra Tyresö Centrum.

Plats för planen

Planområdet innefattar fastigheterna Forellen 4 och Forellen 17 och ligger precis norr om Tyresö centrum och söder om Regnbågsgatan. I öster gränsar det till Bollmoravägen.

Status för planen

Planen är på samråd mellan 12 maj till 9 juni 2022. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadskontoret fick den 19 maj 2021 i uppdrag av Stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 7, Forelltorget. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Norra Tyresö Centrum kvalitetsprogram , 27.3 MB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Tidigast kvartal 1, 2023

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 2, 2023

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 maj 2022