Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd. Förslaget innebär fortsatt utveckling av Tyresö centrum för att komplettera och förändra centrum med bostäder och skapa en attraktiv miljö för service och handel.

Förslaget innebär en utbyggnad längs Bollmora allé i enlighet med kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum. Kvarter 4 föreslås som ett nytt bostadskvarter men kvarter 1 kvarstår som parkering. Detta blir den femte etappen för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum. Bebyggelsen stärker upp den kommande gatan och ger en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida. Förslaget bygger på att Dalgränd rätas ut enligt kommunens förslag i planprogrammet och pågående parallellt projektarbete. Det innebär en viktig förändring av centrumets stadsstruktur, orienterbarhet och tillgänglighet.

Plats för planen

Planområdet är en del av Norra Tyresö centrum i Bollmora.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 12 december 2017 § 161 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Ännu inte klart.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Ännu inte klart.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ännu inte klart.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Ännu inte klart.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp