Norra Tyresö Centrum etapp 3

Förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3. Detaljplanen syftar till att uppföra fyra nya kvarter i Norra Tyresö centrum, de nya kvarteren kommer att innehålla bostäder med lokaler för centrumändamål. 

Planen möjliggör en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter för bostäder och lokaler för centrumändamål. Tillkommande bebyggelse har i huvudsak en skala på fem till sex våningar. Ett punkthus om 16 våningar möjliggörs också i planens norra del. En tät stadsbebyggelse möjliggörs med där byggnader ligger i liv med gatans gångbana och lokaler kan anordnas i attraktiva lägen. Bostadskvarteren innehåller sammanlagt cirka 36 500 kvm BTA (bruttoarea) och möjliggör maximalt cirka 360 lägenheter.

Simvägen planeras för gång-, cykel-, kollektivtrafik samt biltrafik och kommer att öka tillgängligheten för alla trafikslag genom att förbinda området med befintliga bil- och gångvägar i centrum.

Plats för planen

Planområdet innefattar fastigheterna Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 4, 15 och 16, Gösen 3 samt Gösen 1. Området ligger i den norra delen av Tyresö centrum och avgränsas i öster av Bollmoravägen och de befintliga fastigheterna Gösen 2 och 3, i väster av simhallen, i norr av den grönyta som skiljer Tyresövägen från centrum samt i söder den planerade Gröna gatan.

Status för planen

Detaljplanen befinner sig mellan faserna samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 27 april - 25 maj, 2016

Plankarta

Planbeskrivningen

Tillhörande utredningar

Kvalitetsprogram Norra Tyresö Centrum

Bullerutredning

Risk-PM

Sol- och skuggstudie kv 13 och 15

Sol- och skuggstudie kv 14

Trafikutredning

Trafikanalys

Geoteknisk beskrivning

Vindstudie Norra Tyresö Centrum

Parkeringsstrategi Norra Tyresö Centrum

Övergripande trafikbullerutredning Norra Tyresö Centrum

Program för förnyelse och utveckling

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Tidigast hösten 2020

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast hösten 2020

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2021

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp