Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

Förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur. Detaljplanen syftar till att uppföra en ny stadsmässig kvartersstruktur och göra det möjligt för byggrätter.

Den blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Norra Tyresö centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.

Planen gör det möjligt för en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter att växa fram. Planområdet omfattar gatustruktur, park, uppförandet av ett bostadskvarter och ytor för tekniska anläggningar samt natur. Målet är att ge området urbana kvalitéer och att bebyggelsen utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö centrum.

Det nya kvarteret gör det möjligt för cirka 65 bostäder med angöring från Tidvattengatan. Bebyggelsen har en skala på fem till sex våningar. Simvägen ändrar namn till Simgatan och planeras för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Detta förväntas öka tillgängligheten för alla trafikslag genom att Simgatan förbinds med övriga vägar i området.

Efter det att detaljplanen var ute på samråd har planområdet delats upp. Denna detaljplan inrymmer infrastruktur och kvarter 11, där gatumarken utökas och komplettering görs med mark för tekniska utrymmen, park och natur. Planhandlingen har uppdaterats för att enbart belysa denna del. Övriga kvarter, nr 13-16, går vidare i planprocessen vid ett annat tillfälle. Framtagen samrådsredogörelse avser den avgränsning som fanns under samrådsskedet och kommer därför att ligga till grund även för planläggning av dessa kvarter.

Plats för planen

Planområdet ligger i den norra delen av Tyresö centrum och avgränsas i norr av Tyresövägen, i öster av bostadsfastigheter, i söder av den planerade Tidvattengatan (nuvarande gång- och cykelvägen Petterboda gårdsväg) och i väster av Tyresövallens fotbollsplaner.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande . Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 27 april - 25 maj, 2016

Plankarta

Planbeskrivningen

Tillhörande utredningar

Kvalitetsprogram Norra Tyresö Centrum

Bullerutredning

Risk-PM

Sol- och skuggstudie kv 13 och 15

Sol- och skuggstudie kv 14

Trafikutredning

Trafikanalys

Geoteknisk beskrivning

Vindstudie Norra Tyresö Centrum

Parkeringsstrategi Norra Tyresö Centrum

Övergripande trafikbullerutredning Norra Tyresö Centrum

Program för förnyelse och utveckling

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 27 januari - 17 februari 2021

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Tillkommande utredningar efter samrådsskedet

Dagvattenutredning

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Projekteringsunderlag Geoteknik

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 2 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 2, 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 18 februari 2021