Näsbytäppan 4

Ändring av detaljplan för Näsbytäppan 4 syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten till två delar.

Den blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Näsbytäppan 4.

Ändringen av detaljplanen avser endast borttagande av bestämmelse om antal fastigheter och tillägg av bestämmelser för skydd av natur. Övriga planbestämmelser ska moderniseras så att de stämmer överens med aktuell plan- och bygglag.

Plats för planen

Fastigheten Näsbytäppan 4 ligger i Skälsätra som är belägen i kommundelen Trollbäckens sydöstra del.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Näsbytäppan 4. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Inte klart

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Inte klart

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 25 februari 2021