Näsby 4:1032, Bansjövägen

Syftet med detaljplanen är att bygga ett LSS-boende med maximalt sex lägenheter samt tillhörande parkering och gårdsmiljö inom planområdet.

Planen gör det möjligt att bygga nya bostäder i en till två våningar. Genom att reglera area, utformning och höjd på bostäderna anpassas byggnaden till omgivningen. Vegetation ska bidra med att skapa insynsskydd för de gemensamma vistelseytorna och behålla befintlig karaktär i området med växtlighet som omger bebyggelsen.

Behovet av fler LSS-boenden i kommunen är stort och projektet anses vara av betydelse för att möta detta behov. Den föreslagna bebyggelsen kommer att bidra till en än mer varierad bostadskaraktär i området. Förtätningen av området är förenlig med kommunens översiktsplan.

Plats för planen 

Planområdet ligger i närheten av Trollbäckens IP, i kommundelen Trollbäcken.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen gavs den 18 juni 2018 i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen. I uppdraget ingår samråd.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd ägde rum: 7 maj - 4 juni 2019

Planbeskrivning

Plankarta

Undersökning av miljöpåverkan

Illustrationsplan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

PM Geoteknik

Klimatrelaterade ras, översvämnings och skredkänsliga områden

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 5 maj - 26 maj 2020

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

Markteknisk undersökningsrapport

PM Geoteknik

PM Geoteknik - förtydligande

Dagvattenutredning

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelsen.

Antagandet planeras till: tidigast kvartal 3, 2020

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 3, 2020

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Upp