Näsby 4:1032, Bansjövägen

Syftet med detaljplanen är att bygga ett LSS-boende med maximalt sex lägenheter samt tillhörande parkering och gårdsmiljö inom planområdet.

Den blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Näsby 4:1032, Bansjövägen.

Planen gör det möjligt att bygga nya bostäder i en till två våningar. Genom att reglera area, utformning och höjd på bostäderna anpassas byggnaden till omgivningen. Vegetation ska bidra med att skapa insynsskydd för de gemensamma vistelseytorna och behålla befintlig karaktär i området med växtlighet som omger bebyggelsen.

Behovet av fler LSS-boenden i kommunen är stort och projektet anses vara av betydelse för att möta detta behov. Den föreslagna bebyggelsen kommer att bidra till en än mer varierad bostadskaraktär i området. Förtätningen av området är förenlig med kommunens översiktsplan.

Plats för planen 

Planområdet ligger i närheten av Trollbäckens IP, i kommundelen Trollbäcken.

Status för planen

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Stadsbyggnadsförvaltningen gavs den 18 juni 2018 i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen. I uppdraget ingår samråd.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd ägde rum: 7 maj - 4 juni 2019

Planbeskrivning

Plankarta

Undersökning av miljöpåverkan

Illustrationsplan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

PM Geoteknik

Klimatrelaterade ras, översvämnings och skredkänsliga områden

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 5 maj - 26 maj 2020

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

Markteknisk undersökningsrapport

PM Geoteknik

PM Geoteknik - förtydligande

Dagvattenutredning

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelsen.

Antogs: 22 oktober 2020 §80 i kommunfullmäktige.

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020