Kvarter 6 inom Norra Tyresö centrum etapp 2

Förslag till detaljplan för kvarter 6 inom Norra Tyresö centrum etapp 2 syftar till att inom Norra Tyresö centrum uppföra ett nytt bostadskvarter.

I kvarteret möjliggörs en ny byggnad för bostäder och med lokaler för centrumändamål och förskola. Norr om kvarteret anläggs Tidvattengatan för att möjliggöra angöring till bebyggelsen samt för att säkerställa det viktiga gång- och cykelstråket som går där idag.

Plats för planen

Aktuellt planområde ligger i Norra Tyresö centrum och omfattar del av fastigheterna Forellen 2 och 4.

Status för planen

Detaljplanen är i fasen mellan granskning och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Efter det att detaljplanen var ute på granskning har planområdet delats upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, som denna detaljplan omfattar togs ur den tidigare etappen och går vidare i planprocessen till antagande vid ett senare tillfälle.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 28 april 2015 § 64 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 27 oktober - 17 november, 2015

Plankarta

Planbeskrivning

Tillhörande utredningar

Kvalitetsprogram Norra Tyresö centrum

Sol- och skuggstudie för Norra Tyresö centrum

Vindstudie Norra Tyresö centrum

Geoteknisk beskrivning Norra Tyresö centrum

Övergripande bullerutredning Norra Tyresö centrum

Gröna strategier Norra Tyresö centrum

Trafikanalys

Parkeringsstrategi Norra Tyresö centrum

Program för förnyelse och utveckling

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2019

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2019

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020